Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Niet gemeld pensioen resulteert in intrekking en terugvordering AIO

Niet gemeld pensioen resulteert in intrekking en terugvordering AIO

5 januari 2021

X krijgt pensioen uit Turkije. X en zijn partner krijgen volgens de Svb onterecht hun AOW-uitkering aangevuld met AIO en vordert dit terug.

Onderzoek naar rechtmatigheid AIO-aanvulling

X en zijn partner Y ontvingen vanaf 1 juli 2006, in aanvulling op het hen toegekende ouderdomspensioen ingevolge de AOW, bijstand in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening (AIO-aanvulling). De Sociale Verzekeringsbank (Svb) verstrekt de AIO-aanvulling op grond van de Participatiewet.

Met ingang van 2013 voert de Svb gefaseerd onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de AIO‑aanvulling van alle AIO-gerechtigden. In het kader van dit onderzoek stuurde de Svb X en Y een formulier ‘Verblijf en vermogen buiten Nederland’. X en Y stuurden dit formulier op 16 juni 2014 ingevuld en ondertekend retour. X en Y gaven op het formulier aan van plan te zijn in Turkije te verblijven van 16 juli 2014 tot 12 oktober 2014. Zij vermeldden daarbij het verblijfadres. De Svb ziet onder meer hierin aanleiding om het Bureau Attaché Sociale Zaken van de Nederlandse ambassade in Ankara (het Bureau) een onderzoek te laten instellen naar eventueel vermogen van X en Y in Turkije.

In haar rapport van 18 september 2014 meldt het Bureau onder meer dat X een pensioen ontvangt van een Turkse instelling (SGK) ter hoogte van 525,76 Turkse Lira netto per maand (SGK-pensioen). De Svb besluit op basis van de onderzoeksresultaten het recht op AIO-aanvulling van X en Y op te schorten vanaf 1 november 2014 en stelt hen in de gelegenheid om alsnog vóór 24 november 2014 informatie te verstrekken over onder meer het SGK-pensioen en de bezittingen in Turkije. De Svb vraagt hen om informatie over wanneer en op welke bankrekening zij het SGK-pensioen ontvangen, voorzien van bankafschriften waaruit de af- en bijschrijvingen over de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 september 2014 en het saldo op die bankrekening blijken. Daarnaast verzoekt de Svb onder meer het SGK om het netto SGK-pensioen door te geven van X vanaf 31 januari 1996.

Svb trekt AIO in en vordert uitbetaalde AIO terug

De Svb besluit op 17 december 2014 de AIO-aanvulling van X en Y met ingang van 1 november 2014 in te trekken. X en Y maken daartegen geen bezwaar.

Op 26 januari 2015 reageert het SGK op het informatieverzoek van de Svb en stuurt de gegevens over onder meer de betaling van het SGK-pensioen aan X. Daaruit blijkt dat X al vanaf 1 november 1991 van het SGK een pensioen ontvangt in verband met zijn deelname aan de oorlog in Korea. Van X ontvangt de Svb – ondanks dat zij daarom diverse malen vraagt – geen inlichtingen over het SGK-pensioen en zijn bezittingen in Turkije. Door het ontbreken van deze gegevens kan de Svb het recht op AIO-aanvulling in de te beoordelen periode daarom niet vaststellen.

De Svb besluit de AIO-aanvulling van X en Y in te trekken over de periode van 1 juli 2007 tot en met 31 oktober 2014 en de over deze periode gemaakte kosten van de AIO-aanvulling terug te vorderen tot een bedrag van € 36.767,67. Aan dit besluit ligt onder meer ten grondslag dat X en Y de op hen rustende inlichtingenverplichting geschonden hebben door niet te melden dat X op en na 1 juli 2006 een pensioen ontving van het SGK.

X gaat achtereenvolgens in verweer, beroep en hoger beroep tegen dit besluit.

Svb verplicht AIO-aanvulling terug te vorderen

Door alle instanties wordt X in het ongelijk gesteld. Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft de Svb zich terecht op het standpunt gesteld dat zij niet kan beoordelen of X en Y over de periode juli 2007 tot en met 31 oktober 2014 recht heeft op AIO-aanvulling. Op grond hiervan is de Svb verplicht de AIO-aanvulling in te trekken en de kosten van die AIO-aanvulling terug te vorderen. Zij motiveert haar oordeel onder meer als volgt.

Volgens de CRvB biedt de brief van het SGK van 26 januari 2015 een toereikende feitelijke grondslag voor het standpunt van de Svb dat X in de te beoordelen periode het SGK-pensioen ontving. Vaststaat dat X en Y nooit melding hebben gemaakt van deze uitkering en daarmee ook dat zij de op hen rustende inlichtingenverplichting hebben geschonden.

Schending van de inlichtingenverplichting levert volgens de CRvB een rechtsgrond op voor intrekking van de bijstand wanneer daardoor niet kan worden vastgesteld of en, zo ja, in hoeverre de X en Y in omstandigheden verkeren waardoor zij bijstand behoeven. Volgens de CRvB is het “dan aan de betrokkene om aannemelijk te maken dat hij, indien hij wel aan zijn de inlichtingenverplichting zou hebben voldaan, over de betreffende periode recht op volledige dan wel aanvullende bijstand zou hebben gehad.” Volgens de CRvB zijn X en Y daarin niet geslaagd. Hoewel de Svb hen daartoe diverse malen (tot in 2015 toe) in de gelegenheid heeft gesteld hebben zij de gevraagde gegevens over het SGK‑pensioen niet verstrekt. Ook in hoger beroep versterkten X en Y daarover geen gegevens aldus de CRvB. Dit alles brengt de CRvB tot het oordeel dat de Svb verplicht is de AIO-aanvulling in te trekken en de kosten van die AIO-aanvulling moet terugvorderen.

Commentaar

Personen die de AOW-leeftijd hebben maar geen volledig AOW-pensioen krijgen, kunnen recht hebben op aanvullende bijstand (aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)) wanneer zij geen andere inkomsten hebben en onder het bestaansminimum komen. Die andere inkomsten hadden X en Y wel: het SGK-pensioen uit Turkije. Doordat X en Y niet voldeden aan hun inlichtingenverplichting kon de Svb niets anders dan de AIO-aanvulling stopzetten en de teveel betaalde AIO-aanvulling terugvorderen. De Svb is dat wettelijk verplicht. Het gaat immers om gelden uit de algemene middelen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Centrale Raad van Beroep, 15 december 2020; ECLI:NL:CRVB:2020:3373

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 5 januari 2020