Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Nieuw besluit KEW

Nieuw besluit KEW

6 juni 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit voor kapitaalverzekering eigen woning uitgebracht. Het besluit van 6  december 2014 is aangepast aan de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2017 en 1 april 2017 (het vervallen van de tijdklemmen).

Inhoud besluit

In het besluit zijn de beleidsstandpunten opgenomen op het terrein van kapitaalverzekeringen en de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Deze worden hierna alle aangeduid als KEW. De beleidsstandpunten over de KEW zijn in beginsel van overeenkomstige toepassing op Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.  Dit zijn verzekeringen die voor 1 januari 2001 zijn gesloten.

In dit bericht bespreken wij de nieuwe standpunten. Deze gaan over:

  • Gedeeltelijke afkoop; eerbiedigende werking voor bestaande overeenkomsten;
  • Overschrijding bandbreedte als gevolg van het aflopen van een rentevastperiode op de aan een KEW gekoppelde eigenwoningschuld;
  • Vervallen tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen;
  • Premievrijmaking of verkorte premieduur voor een KEW.

Gedeeltelijke afkoop

Eén van de voorwaarden die wordt gesteld aan een KEW is dat in de polis moet staan dat er recht bestaat op een eenmalige uitkering bij leven of overlijden.  

Bij een gedeeltelijke uitkering wordt de verzekering geacht in zijn geheel tot uitkering te zijn gekomen.

Het regime van de KEW kende tot 1 april 2017 een lage vrijstelling na 15 jaar jaarlijkse premiebetaling en een hoge vrijstelling na 20 jaar jaarlijkse premiebetaling. Op basis van een redelijke wetstoepassing stond de minister  toe om een KEW na 15 jaren gedeeltelijk af te kopen met gebruikmaking van de lage vrijstelling en voor het overige verzekeringskapitaal het restant aan hoge vrijstelling na 20 jaren jaarlijkse premiebetaling te benutten.

 Omdat met ingang van 1 april 2017 alleen nog de hoge vrijstelling bestaat, heeft deze tegemoetkoming van gedeeltelijke afkoop niet langer toegevoegde waarde. Bij een  uitkering na 1 april 2017 wordt de KEW weer geacht geheel tot uitkering te zijn gekomen.

Dit is anders wanneer in de KEW-polis het moment waarop de volgtijdelijke uitkeringen zullen plaatsvinden vast ligt. Dan blijft het beleid van de vrijstellingen van toepassing zoals dat gold tot 1 april 2017.  Met dat verschil dat voor beide uitkeringen de (hoge) vrijstelling geldt.

Overschrijding bandbreedte

Een KEW moet voldoen aan de bandbreedte eis. Dit houdt in dat de hoogste premie niet hoger is dan 10 keer de laagste premie. Bij een zogenaamde spaarhypotheek is het rendement op de KEW gekoppeld aan de hypotheekrente. Als na een rentevastperiode de rente van de hypotheek wijzigt en het garantiekapitaal blijft gelijk dan wijzigt de premie. Bij de huidige extreem lage rentes is het mogelijk dat de premie van de KEW niet meer past binnen de bandbreedte.

De staatssecretaris keurt goed dat in dit geval overschrijding van de bandbreedte niet leidt tot een fictieve uitkering en het vervallen van de vrijstelling. Het moet in dat geval wel gaan om een rentewijziging ten gevolge van het aflopen van de rentevastperiode, het tussentijds aanpassen van de hypotheekrente  of verhuizing. Het gegarandeerde kapitaal mag niet worden verhoogd en de looptijd van de KEW wordt niet verlengd.

Verruiming tijdklem

Met ingang van 1 april 2017 is het vereiste minimum aantal jaren (tijdklemmen) dat een belastingplichtige jaarlijks premie moet betalen voor een KEW om een vrijstelling te kunnen krijgen, vervallen. Deze maatregel geldt niet voor een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering. Dat is niet de bedoeling. Daarom keurt de staatssecretaris goed dat een belastingplichtige niet meer minimaal 15 dan wel 20 jaar jaarlijks premie voor een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering hoeft te hebben betaald om voor de uitkeringsvrijstelling in aanmerking te kunnen komen. Op een uitkering van een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering geldt dan steeds een maximale vrijstelling van € 123.428. De verzekering moet wel aan de wettelijke eisen voldoen en voor toepassing van de vrijstelling moet minimaal 15 jaar premie zijn betaald. Als een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering bijvoorbeeld na 6 jaar is premievrij gemaakt is de kapitaalvrijstelling niet van toepassing.

Premievrijmaking of verkorte premieduur

Vanaf 1 april 2017 geldt voor de toepassing van de vrijstelling als voorwaarde dat er gedurende de hele looptijd jaarlijks premie moet zijn voldaan. Dit geldt zowel voor KEW als BHW-kapitaalverzekeringen. Tot 1 april 2017 was voldoende dat ten minste 15 jaren jaarlijks premie was voldaan. Hierdoor voldoen sommige polissen per 1 april 2017 niet langer aan de eisen voor de vrijstelling. Zonder aanvullende maatregelen zou dit tot gevolg hebben dat de KEW dan  fictief tot uitkering komt dat er geen vrijstelling geldt gelden en dat de kapitaalverzekering tot box 3 gaat behoren. Om dit te voorkomen gaat de staatssecretaris er in de volgende gevallen vanuit dat de verzekeringnemer gedurende de hele looptijd van de KEW jaarlijks premie heeft betaald.

  • Verkorte premieduur

Bij het aangaan van de polis is al voorzien in de mogelijkheid van een verkorte premieduur voor de KEW van ten minste 15 jaar. De verzekeringnemer heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt of gaat hiervan nog gebruikmaken.

  • Premievrij maken

De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om de KEW premievrij te maken of heeft al van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. In dat geval moet de premievrijmaking pas plaatsvinden nadat tenminste 15 jaar jaarlijks premie is betaald.

  • Premievakantie

Als na 15 jaren premiebetaling in een verzekeringsjaar in het geheel geen premie wordt voldaan (zogenoemde premievakantie) en vervolgens de verzekeringnemer weer jaarlijks premie gaat betalen, ontstaat in de tussenliggende jaren geen strijdigheid met de bandbreedte-eis, omdat een premie van nihil niet geldt als premie.

Commentaar

Vanaf 1 januari 2013 valt een kapitaalverzekering niet meer in box 1. U kunt dus geen nieuwe KEW meer afsluiten en hierop de kapitaalvrijstelling toepassen. Dat kan wel voor KEW ’s  die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten en  Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.

In dit besluit vindt u een overzicht van alle beleidsstandpunten van financiën met betrekking tot  de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW),  het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen.  Wij selecteerden een aantal specifieke zaken.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Besluit Kapitaalverzekeringen van 15 mei 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 31 mei 2017