Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nieuw pensioenbesluit

4 december 2017

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde in het Staatsblad van 28 november een wijzigingsbesluit van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Wij hebben twee wijzigingen uit het besluit er voor u uitgelicht.

Waarschuwingstekst bij spreidingsperiode van meer dan vijf jaar

Pensioenuitvoerders die regelingen aanbieden op basis van de Wet verbeterde premieregeling met een spreidingsperiode van meer dan vijf jaar voor het opvangen van financiële mee- en tegenvallers moeten de volgende waarschuwingstekst hanteren:

“De ontwikkeling van uw pensioen hangt onder meer af van economische omstandigheden. Uw pensioen kan hierdoor omhoog of omlaag gaan. Wij spreiden financiële meevallers en tegenvallers over <x> jaar om grote schokken in de hoogte van uw pensioen te voorkomen. Bij langdurige tegenvallers en bij een spreidingsperiode van meer dan vijf jaar kan uw pensioen na verloop van tijd flink lager uitvallen.”

Deze tekst moet worden opgenomen in de informatie aan personen die een offerte vragen omdat zij overwegen een variabele uitkering te kopen en aan degenen die de keuze tussen een vaste en variabele uitkering krijgen voorgelegd. Deze wijziging treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Risicovrije rente

Bij een variabele uitkering mag een pensioenuitvoerder binnen bepaalde grenzen bepalen hoe hij de verwachte uitkeringen over de uitkeringsfase verdeelt. Hierbij speelt onder andere de risicovrije rente een rol. Pensioenuitvoerders krijgen meer mogelijkheden om de risicovrije rente op basis van hun eigen berekeningsmethode toe te passen. Deze wijziging is op 29 november jl. in werking getreden.

Financiering VPL-aanspraken

Naar aanleiding van jurisprudentie is het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 gewijzigd. Door aanpassing van artikel 4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 is alsnog geregeld dat financiering van de VPL-aanspraken alleen kan uit het pensioenvermogen als wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 129 van de Pensioenwet.

Bij de invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) in 2005 sloten sociale partners een Sociaal Akkoord. Onderdeel hiervan was het toekennen van extra pensioen voor zover daar nog fiscale ruimte voor was dat in 15 jaar gefinancierd mocht worden. Deze wijziging is op 29 november jl. in werking getreden.

Commentaar

De wijzigingen in dit besluit zijn van technisch van aard. De toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) droegen een deel van deze wijzigingen aan als onderdeel van hun wensen met betrekking tot de verzamelwetgeving op het terrein van pensioenen.

De waarschuwingstekst – die uitvoerders met een spreidingsperiode van meer dan vijf jaar moeten opnemen is een verduidelijking ten opzichte van de eerder gecommuniceerde tekst. De spreidingsperiode mag overigens maximaal 10 jaar zijn.  

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Pensioenbesluit van 16 november 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 4 december 2017.