Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Nieuw staffelbesluit

Nieuw staffelbesluit

30 januari 2017

De Belastingdienst publiceerde een geactualiseerd staffelbesluit. Het besluit bevat een aantal wijzigingen. De premiepensioeninstelling (PPI) mag premieregelingen uitvoeren op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen. De toetsing van events bij premiestaffels gebaseerd op een rekenrente van 3% of lager zijn algemeen omschreven. En voor zover bij de toepassing van de eventtoets blijkt dat te veel premie is betaald, kan het meerdere voortaan niet alleen aan de verzekeraar vervallen, maar ook aan de werkgever.

Geactualiseerd staffelbesluit

Op 20 januari 2017 publiceerde de Belastingdienst het geactualiseerde staffelbesluit. Het nieuwe besluit treedt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking. In dit nieuwsbericht bespreken wij de belangrijkste wijzigingen.

PPI uitvoerder premieregelingen op basis van kostprijs middelloon

De PPI mag premiepensioenregelingen aanbieden gebaseerd op een staffel als bedoeld in bijlage V bij het besluit. De premie voor deze pensioenregelingen bedraagt maximaal de kostprijs van een fiscaal aanvaardbaar middelloonpensioen. Gezien de huidige rentestand is de rekenrente lager dan 3%. De beschikbare premie is ten hoogste gelijk aan de kostprijs van een nominaal middelloonpensioen (dus zonder rekening te houden met indexatie) van een pensioenverzekeraar.

De voorwaarde ten aanzien van de maximale beschikbare premie impliceert dat sprake moet zijn van een (pensioen)verzekeraar die een middelloonregeling mag uitvoeren. De kostprijs van deze uit te voeren (fictieve) middelloonregeling is immers bepalend voor de berekening van de beschikbare premie. Een PPI mag geen middelloonregelingen uitvoeren en zou dus geen gebruik van deze mogelijkheid kunnen maken. Het besluit staat toe dat een PPI voor deze afwijkende premieovereenkomst alleen als (pensioen)verzekeraar kan optreden wanneer de beschikbare premie ten hoogste gelijk is aan de hiervoor gedefinieerde kostprijs van een maximaal middelloonpensioen dat wordt gehanteerd door de verzekeraar met wie de PPI een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Staffel gedurende contractstermijn, max 5 jaar

In bovenstaande situatie gaat de (pensioen)verzekeraar uit van de kostprijs van een fiscaal maximaal nominaal middelloonpensioen zoals die van toepassing is bij het aangaan van het contract met de werkgever, voor een contractperiode van maximaal 5 jaar. De kostprijs moet vervolgens aan het einde van elke contractperiode, ook als deze minder dan 5 jaar duurt, worden herzien. Wijziging van deze kostprijs leidt dus tot aanpassing van de beschikbare premie.

Algemene omschrijving toetsing events

Bij een premiestaffel met een rekenrente van 3% of lager moet er op bepaalde momenten een toets plaatsvinden of er sprake is van een bovenmatig pensioen (de zogeheten eventtoets). Op het toetsmoment vergelijkt de pensioenuitvoerder de opgebouwde waarde met de maximale ruimte van de fiscaal zuivere middelloontoezegging. Het nieuwe besluit omschrijft de momenten waarop de eventtoets uitgevoerd moet worden op een algemene manier. De toetsing kan beperkt blijven tot het moment waarop de in de regeling opgebouwde waarde wordt ingebracht in een andersoortige pensioenregeling maar uiterlijk op pensioeningangsdatum. Voor zover het pensioen gedeeltelijk ingaat kan de toets beperkt blijven tot dat deel. De toets kan achterwege blijven bij afkoop van een klein pensioen.

Het vorige besluit uit 2015 beschreef de toetsmomenten expliciet. In het nieuwe besluit komen deze niet meer terug.

  • bij elke waardeoverdracht, behoudens voor zover wordt overgedragen naar een premieovereenkomst die kwalificeert onder bijlage IV of V van dit besluit;
  • bij onderlinge ruil van pensioen;
  • bij overlijden van een pensioengerechtigde;
  • bij echtscheiding of beëindiging van partnerschap van een pensioengerechtigde;
  • bij emigratie van een pensioengerechtigde;
  • bij een relevante wijziging van de fiscale regelgeving;
  • op elke feitelijke ingangsdatum van elk soort pensioen.

Overwaarde naar werkgever

Als uit de eventtoets blijkt dat teveel premie is betaald, moest volgens het oude besluit de overwaarde toekomen aan de verzekeraar. Het nieuwe besluit maakt het mogelijk dat deze overwaarde aan de werkgever kan worden uitgekeerd.

Commentaar

Veel van de nieuwe onderdelen van het vernieuwde staffelbesluit waren al bekend. Zo stond de Belastingdienst vanaf eind vorig jaar al toe dat de PPI onder voorwaarden een premieregeling gebaseerd op de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen mocht uitvoeren.

De voorwaarde uit het oude besluit dat de overwaarde bij een eventtoets moet toekomen aan de verzekeraar werd door veel mensen als onredelijk gezien. Het is een goede stap dat deze overwaarde nu ook aan de werkgever kan toekomen. Natuurlijk kunnen werkgever en werknemer de afspraak maken dat dit bedrag geheel of gedeeltelijk als loon aan de werknemer wordt uitgekeerd.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis

Bron: Besluit beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen, 20 januari 2017, nr. 2017-7168, Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 30 januari 2017