Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

NOB mild over oplossingsrichting pensioen in eigen beheer

7 april 2016

Op 15 maart 2016 beantwoordde staatssecretaris Wiebes vragen van de fracties over zijn brief met oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. U las daar al over in ons bericht van 17 maart. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is positief over de gekozen oplossingsrichting.   

Oplossingsrichting 

Staatssecretaris Wiebes stelde in zijn brief van 17 december 2015 voor om pensioen in eigen beheer (PEB) af te schaffen, zonder dat daarvoor een nieuwe fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor oudedagssparen in de BV komt (uitfasering PEB). Om dit mogelijk te maken moeten DGA ’s hun PEB fiscaal aantrekkelijk kunnen afkopen. Zij kunnen volgens het voorstel zonder belastingheffing hun pensioen eerst afstempelen zodat de commerciële waarde gelijk is aan de voorheen gehanteerde fiscale waarde. De afkoopwaarde van het PEB is in deze variant dus gelijk aan de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Als de DGA het pensioen daarna afkoopt is hij over 70% van de (fiscale) waarde loonheffing verschuldigd. En hij hoeft over de afkoopwaarde geen revisierente te betalen.

Aan DGA ’s die vanwege de benodigde liquiditeiten niet kunnen afkopen biedt Wiebes de mogelijkheid het PEB om te zetten in een SBU (Spaarvariant bij Uitfasering). In dat geval worden de pensioenaanspraken ook eerst afgestempeld naar de fiscale waarde. Daarna wordt het PEB omgezet in een oudedagsspaarverplichting. De BV rent deze verplichting op tot de pensioendatum en wendt het saldo daarna aan voor aankoop van een lijfrente voor de DGA. 

Het lijkt erop dat de Tweede Kamer in het algemeen overleg dat op 23 maart 2016 plaatsvond, de oplossing van uitfasering omarmt. Hierdoor komt waarschijnlijk de eerder geopperde oplossing van de oudedagsbestemmingsreserve (OSEB) te vervallen.

Wiebes streeft er naar om de wetswijziging in te laten gaan op 1-1-2017. Als dat gebeurt kunnen DGA ’s met een PEB in 2017 dus kiezen voor:

  • Afkoop PEB tegen 70% van de fiscale waarde;
  • Omzetting PEB tegen fiscale waarde in een SBU; of
  • Het PEB bevriezen.

 

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

De NOB kan zich vinden in de variant van uitfasering. Het afstempelen van de aanspraken van commerciële- naar fiscale waarde stellen zij gelijk aan het afstempelen van pensioenaanspraken door Bedrijfstakpensioenfondsen. Door de uitfaseringsvariant worden volgens het NOB de volgende doelen bereikt:

  1. wegnemen van het waarderingsverschil commercieel-fiscaal;
  2. wegnemen van de huidige (dreiging die uitgaat van de) dividendklem;
  3. wegnemen noodzaak om jaarlijks (complexe) actuariële berekeningen te maken.

 
De dividendklem houdt in dat vanwege de hogere commerciële waarde van de pensioenverplichtingen veel BV ’s geen dividend kunnen uitkeren.

Overigens vermoedt de NOB dat maar weinig DGA ’s daadwerkelijk hun pensioen zullen afkopen. Vanwege de liquiditeitsdruk op de BV, die deze variant veroorzaakt, verwacht zij dat veel DGA ’s zullen kiezen voor omzetting in een SBU. Daarbij komt dat deze omzetting in bepaalde situaties voordeliger is dan afkoop.

De NOB is het met Wiebes eens dat de partner van een DGA moet instemmen met afkoop of omzetting in een SBU. Voor de NOB blijft de positie van de partner een wezenlijk punt van discussie. Overigens vindt de NOB dat het “partnerprobleem”, dat nadrukkelijk een civielrechtelijke kwestie is, geen reden kan en mag zijn om wijziging van de fiscale wetgeving te belemmeren.

De NOB denkt genuanceerd over de vraag of er in de toekomst een fiscale eigen beheerfaciliteit aanwezig moet blijven waardoor pensioengelden een financieringsfunctie kunnen (blijven) vervullen in de onderneming van de DGA. Zij oppert dat de fiscale faciliteit die invulling geeft aan de financieringsfunctie, zodanig anders kan worden vorm gegeven dat de oudedagsvoorziening van de DGA - net als voor andere werknemers - wordt omgeven met dezelfde waarborgen.

Wiebes noemt in zijn brief een initieel voordeel van 65 miljoen euro. De NOB vindt dat het fiscale voordeel van de uitfasering moet worden teruggegeven aan de doelgroep. Bijvoorbeeld door verlaging van de vennootschapsbelasting of een korting voor DGA ’s op de loonheffing. 

Commentaar

De oplossingsrichting van Wiebes lost inderdaad een aantal problemen met betrekking tot het PEB op. Maar het geeft wel een partnerprobleem. Immers bij afkoop en omzetting in een SBU geeft de partner zijn recht op pensioenverevening op. Voor afkoop of omzetting in een SBU moet wel instemming worden gevraagd van de partner.

Wij zetten bij enkele argumenten van de NOB wel een aantal kanttekeningen. De vergelijking met afstempelen van pensioenaanspraken door Bedrijfstakpensioenfondsen is ongenuanceerd. Immers bij het verlagen van de pensioenaanspraken naar de fiscale waarde wordt in het algemeen meer dan 50% van het pensioen van de DGA afgestempeld!

Volgens de NOB moet de financieringsfunctie van de oudedagsvoorziening gekoppeld worden aan dezelfde waarborgen die werknemers met hun pensioen hebben. Uit het commentaar komt niet naar voren op welke wijze dat moet gebeuren. Immers de financieringsfunctie staat op gespannen voet met de waarborgen van een pensioen. 

Tenslotte stelt de NOB voor om het voordeel van 65 miljoen euro terug te sluizen naar de DGA ’s. Dit kan door verlaging van vennootschaps – en/of inkomstenbelasting. Maar tegenover dit voordeel staat toch ook een nadeel? Immers door dit voorstel wordt de belastingheffing over toekomstige uitkeringen voor een groot deel opgegeven. Moeten te zijner tijd, vanwege deze gemiste belastingopbrengsten, de tarieven weer worden verhoogd? 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 6 april 2016