Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Novelle wetsvoorstel uitfasering PEB

25 januari 2017

Op 23 januari stuurde staatssecretaris Wiebes de Tweede Kamer de novelle op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen.

Onderzoek naar budgettaire gevolgen wetsvoorstel uitfasering PEB

Over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) zou de Eerste Kamer eind december stemmen. In ons bericht van 20 december 2016 las u dat de staatssecretaris de Eerste Kamer verzocht om de stemming uit te stellen. Hij vreesde voor een budgettaire derving als DGA ’s bij afkoop of omzetting van het PEB de indexatielasten realiseerden en deze ten laste van de fiscale winst zouden brengen. De staatssecretaris stelde een onderzoek in.

De conclusie van dit onderzoek is dat de budgettaire derving zich niet kan voordoen omdat het wetsvoorstel aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie op het moment van afkoop of omzetting uitsluit (artikel 34e Wet Vpb). De staatssecretaris had met dat artikel ten onrechte geen rekening gehouden in de memorie van antwoord. Daardoor wekte hij ten onrechte de suggestie dat een dergelijke aftrek wel mogelijk is.

Het onderzoek wees uit dat deze bepaling nadelig uitwerkt voor DGA ’s die hun pensioen hebben ondergebracht bij een ander eigen pensioenlichaam dan de Werk BV. En waarbij het pensioenlichaam en de Werk BV geen fiscale eenheid vormen. Ofwel: extern eigen beheer. Voor die groep maakt de novelle aftrek van de indexatie lasten wel mogelijk.

Extern eigen beheer

Bij extern eigen beheer moeten partijen de premies bepalen op de waarde in het economisch verkeer. De premie bevat daardoor ook een component voor toekomstige indexatielasten. De Werk BV mag echter de indexatielast die begrepen is in de premie niet direct ten laste van de fiscale winst brengen. Daarom moet de Werk BV deze lasten activeren. Pas en voor zover de indexatie zich voordoet, kan de BV deze actiefpost ten laste brengen van het resultaat. Dit blijft zo voor DGA ’s die niet kiezen voor afkoop of omzetting in ODV maar het PEB premievrij aanhouden.

De novelle bevat een bepaling dat DGA ’s die wel kiezen voor afkoop of omzetting de geactiveerde indexatie lasten alsnog ten laste van het fiscale resultaat kunnen brengen. Bij afkoop gebeurt dat direct op het moment van afkoop. Bij omzetting in een ODV mogen BV ’s de actiefpost –net als bij PEB – in termijnen ten laste van het fiscale resultaat brengen. Hiervoor is een periode in de novelle opgenomen die loopt van het moment van omzetting tot het jaar waarin de DGA de 87 jarige leeftijd bereikt. In die periode mag de BV jaarlijks een gelijk deel van de actiefpost ten laste van het resultaat brengen.

De regeling bij extern eigen beheer geldt alleen als de activering van de indexatielasten vóór 21 september 2016 in de balans is opgenomen. Op die manier voorkomt de staatssecretaris eventueel misbruik van deze bepaling.

Ingangsdatum

De Wet gaat naar verwachting in op 1 maart 2017. Het strakke behandelschema van de novelle (zie ons bericht van 20 januari 2017) maakt deze datum realistisch.

De coulancebepaling dat DGA ’s drie maanden de tijd hebben om hun pensioenregeling aan te passen blijft van kracht. Dat houdt in dat DGA ’s vanaf de ingangsdatum van deze wet nog drie maanden hebben. Dust tot 1 juni 2017. Tot die datum kunnen DGA ’s hun verzekerd pensioenkapitaal ook nog fiscaal geruisloos aan de BV overdragen.

De overige fiscale pensioenmaatregelen, zoals vervallen van de doorwerkeis en de 100%-grens, gaan in met terugwerkende kracht op 1 januari 2017.

Commentaar

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel stelde de staatssecretaris dat DGA’s bij afkoop of omzetting in een ODV (van zowel een extern- als intern in eigen beheer gehouden pensioen) de toekomstige indexatielast kunnen realiseren. Op deze uitspraak komt hij nu terug. Immers in het wetsvoorstel (artikel 34e van de Wet Vpb) staat dat afkoop of omzetting niet leidt tot een bij de bepaling van de winst in aanmerking te nemen voordeel. “Voordeel” moet volgens de staatssecretaris geïnterpreteerd worden als zowel negatieve als positieve voordelen. Om DGA ’s met extern eigen beheer niet te benadelen maakt de staatssecretaris voor hen een uitzondering op deze regel.

Het ziet er naar uit dat het wetsvoorstel met een vertraging van twee maanden toch doorgaat. Gezien deze ontwikkeling moeten DGA ’s in 2017 of de daarop volgende twee jaar een keuze maken. Welke keuze het beste past hangt af van diverse factoren. En is per DGA verschillend. Aegon Adfis geeft begin maart hierover een training. De nadruk in deze training ligt op de advisering van de DGA. Wilt u meer weten over deze training of wilt u inschrijven? Klik dan hier.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Novelle pensioen in eigen beheer

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 januari 2017