Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws ODV aanwenden voor een lijfrente

ODV aanwenden voor een lijfrente

17 april 2018

Volgens de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) kan een ODV vóór de ingangsdatum van de termijnen worden omgezet in een lijfrente voor de DGA. In het besluit van 24 november 2017 staat de staatssecretaris ook de omzetting in een lijfrente toe als de termijnen al zijn ingegaan. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) licht in een aantal Vragen & Antwoorden de omzetting van een ODV in een lijfrente toe. 

Omzetting ODV in een lijfrente

Op grond van artikel 38p, tweede lid, Wet LB kan een BV de ODV aanwenden voor een lijfrente voor de DGA. Volgens deze bepaling moet dat gebeuren vóór de ingangsdatum van de uitkering in termijnen van de ODV. Het is toegestaan om slechts een gedeelte van de ODV om te zetten in een lijfrente. Onder lijfrente wordt begrepen een lijfrenteverzekering, een bancaire lijfrente en een lijfrentebeleggingsrecht.

In het besluit van 24 november 2017 keurt de staatssecretaris goed dat de BV de ODV ook mag omzetten in een lijfrente nadat de termijnen zijn ingegaan. In dat geval moet de BV wel de volledige ODV omzetten in een lijfrente voor de DGA. De DGA moet voorafgaande aan de omzetting een verzoek voor goedkeuringen indienen bij de inspecteur.

Omdat de lijfrente moet voldoen aan de lijfrente-artikelen (3.125 en 3.126a) in de Wet IB 2001 kan de omzetting van de ODV uiterlijk plaatsvinden in het jaar waarin de DGA de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan zijn AOW-leeftijd. Want dat is de uiterste datum waarop een lijfrente kan ingaan.

Onderdekking en lijfrente

De voorwaarden dat de BV bij omzetting van een ODV in de uitkeringsfase in een lijfrente de hele ODV moet omzetten, geldt niet in de situatie waarin de in financiële middelen van de BV onvoldoende zijn (onderdekking). In dat geval worden aan de omzetting aanvullende voorwaarden gesteld, te weten:  

  • De onderdekking is veroorzaakt door (reële) ondernemings- of beleggingsverliezen en niet het gevolg van andere factoren als bijvoorbeeld winstuitdelingen of onvolwaardige dan wel afgewaardeerde vorderingen op de DGA of aan hem verwante personen;
  • De BV wendt alle aanwezige bezittingen aan ter verkrijging van de lijfrente;
  • De BV wordt geliquideerd direct na omzetting van een gedeelte van de ODV in een lijfrente.

 

Uiteraard moet ook in dit geval de DGA een verzoek doen aan de inspecteur.

Als de belanghebbenden aan deze voorwaarden voldoen, kan de DGA het overblijvende deel van de ODV zonder fiscale gevolgen prijsgeven. Het prijsgeven van de resterende ODV wordt niet aangemerkt als een informele kapitaalstorting en leidt niet tot een verhoging van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang.

Omzetten PEB in ODV na bereiken AOW-leeftijd

Indien het PEB van een DGA later dan twee maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd wordt omgezet in een ODV, moeten de uitkeringen van de ODV direct ingaan. De BV zou dan de ODV alleen in zijn geheel kunnen omzetten in een lijfrente. Echter in deze specifieke situatie mag de ODV direct bij het omzetten van het PEB in de ODV nog voor een deel worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrente. Het is in dit geval niet noodzakelijk om bij de omzetting van (een deel van) de ODV in een lijfrente vooraf af te stemmen met de inspecteur. Maar in het geval dat de BV de ODV gedeeltelijk omzet in een lijfrente en daarvoor de aanwezige bezittingen gebruikt, daarna liquideert en het resterende deel van de ODV prijs geeft, is het wel aan te bevelen om een en ander vooraf af te stemmen met de inspecteur.

Commentaar

In het verleden waren er veel DGA ’s die hun pensioen wilden verzekeren. Omdat vaak de liquide middelen niet toereikend waren, werd volstaan met het gedeeltelijk verzekeren van het pensioen en voor het overige pensioen in eigen beheer te houden. Het is mooi dat dit ook kan met de ODV. Maar  het gedeeltelijk omzetten van een ODV in een lijfrente moet de DGA wel doen vóór dat de termijnen van de ODV ingaan.

Bij overlijden van de DGA moet de BV de ODV-termijnen uitkeren aan de erfgenamen van de DGA. Ook de erfgenamen mogen hun aandeel in de ODV omzetten in een lijfrente. Als ze dat doen binnen twaalf maanden na het overlijden van de DGA  mag dat ook gedeeltelijk. Als de termijnen zijn ingegaan is een volledige omzetting voorgeschreven en is toestemming van de inspecteur nodig. Uit de V&A ’s blijkt niet of dat betekent dat alle erfgenamen hun recht op de uitkeringen moeten omzetten.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vragen & Antwoorden 17-004 en 17-009, 4 april 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 april 2018