Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws ODV en scheiding DGA

ODV en scheiding DGA

31 mei 2018

Bij scheiding kan de DGA (een deel van)  zijn oudedagsverplichting (ODV) fiscaal geruisloos doorschuiven aan zijn ex-partner. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) legt in een Vraag & Antwoord uit hoe dat moet.

ODV en scheiding DGA

In de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) staat dat de bepalingen met betrekking tot afkoop van pensioen in eigen beheer van toepassing zijn op de ODV. Het gaat dan met name over artikel 19b (oud) van de Wet LB. In deze bepaling staat dat de DGA in het kader van een scheiding een pensioen in eigen beheer geruisloos kan overdragen aan zijn ex-partner. Dat geldt dus ook voor de ODV waarop de DGA recht heeft. Evenals bij pensioen kan dat door (een deel) van de ODV over te dragen aan de ex-partner of een deel van de termijnen uit de ODV uit te keren aan die partner.

ODV vervreemden aan de ex-partner

Bij het (gedeeltelijk) vervreemden van de ODV aan de ex-partner van de DGA ontstaat er voor het deel dat is vervreemd een eigen ODV van de ex-partner.

Het moment waarop de ODV-termijnen van de ex-partner kunnen of moeten ingaan is afhankelijk van diens AOW-leeftijd. De ex-partner kan de eigen ODV ook geheel of gedeeltelijk aanwenden voor de verkrijging van een lijfrente. De ex-partner kan het eigen deel van de ODV in de BV van de DGA laten of overdragen naar een ander eigenbeheerlichaam.

Na het overlijden van de ex-partner moeten de (resterende) ODV-termijnen van diens ODV uitgekeerd worden aan zijn erfgenamen. De DGA komt alleen in aanmerking voor (een deel van) de termijnen van de ODV van de overleden ex-partner indien de hij volgens het testament van de ex-partner als erfgenaam gerechtigd is tot (een deel van) de ODV-termijnen.

Het overlijden van de DGA heeft geen gevolgen voor de eigen ODV van de ex-partner.

Ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen

De DGA heeft ook de mogelijkheid om de ODV in het kader van echtscheiding (gedeeltelijk) om te zetten in een ODV met de ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen. De ex-partner krijgt dan slechts recht op uitbetaling van (een deel van) de ODV-termijnen. De ODV blijft een aanspraak van de DGA. De BV die de ODV uitvoert, kan het aan de ex-partner toekomende deel van de ODV-termijnen rechtstreeks uitbetalen aan die ex-partner.

De DGA en de ex-partner kunnen bij de echtscheiding ook afspreken dat de DGA (een deel van) de ODV-termijnen doorbetaalt aan de ex-partner. In dat geval worden de ODV-termijnen door de BV onder inhouding en afdracht van loonheffingen volledig uitbetaald aan de DGA. De DGA moet vervolgens het overeengekomen deel van de ODV-termijnen doorbetalen aan de ex-partner. Dit aan de ex-partner uitgekeerde bedrag is bij de DGA in de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De ex-partner moet het van de DGA ontvangen bedrag opnemen in de aangifte inkomstenbelasting als een belastbare periodieke uitkering en verstrekking.

Als de ex-partner overlijdt voor het einde van de ODV-uitkeringsperiode, komen de  nog uit te keren ODV-termijnen weer volledig toe aan de DGA. Het uitkeringsrecht van de ex-partner eindigt op het moment van overlijden. De erfgenamen van de ex-partner kunnen geen aanspraak maken op de nog uit te keren ODV-termijnen van de DGA.

Bij het overlijden van de DGA eindigt zijn ODV-uitkering en ook het recht op doorbetaling van de ODV-termijnen aan de ex-partner De (resterende) ODV-termijnen moeten worden uitgekeerd aan de erfgenamen van de DGA. De ex-partner kan na het overlijden van de DGA slechts in aanmerking komen voor (een deel van) de na nog uit te keren ODV-termijnen, indien de hij volgens het testament van de DGA als erfgenaam gerechtigd is voor (een deel van) de ODV-termijnen.

Commentaar

De ODV wordt bij echtscheiding grotendeels hetzelfde behandeld als pensioen. Bij pensioenverevening kunnen partijen afspreken dat de ex-partner recht krijgt op:

  • een eigen deel van het pensioen (conversie);
  • verevening van pensioen met
    • rechtstreekse uitkering door de pensioenuitvoerder van een deel van het pensioen of
    • doorbetaling van en deel van het pensioen door de pensioengerechtigde. –

Bij een ODV kunnen partijen dezelfde afspraken maken zonder dat dit direct fiscale consequenties heeft.

Een verschil met de pensioenverevening is dat de ODV geen partneruitkering bevat. Als de DGA overlijdt, eindigt  bij verevening  ook het recht van de ex-partner op de ouderdomspensioenuitkeringen. Eventueel gaat dan het bijzondere partnerpensioen in. Bij de ODV kunnen de DGA en de ex-partner  het ontbreken van de ODV-uitkering na overlijden oplossen door aan de ex-partner een eigen recht op ODV toe te kennen (conversie) of in het testament van de DGA de ex-partner als erfgenaam aan te wijzen. Wij veronderstellen dat het laatste echter niet vaak zal voorkomen.

Bij compensatie van de partner van de DGA in verband met de omzetting van de het pensioen in eigen beheer in een ODV kunnen de DGA en zijn partner gebruik maken van de mogelijkheid van fiscaal geruisloze overdracht. Ze kunnen in dat geval overeenkomen dat bij echtscheiding een deel van de ODV toekomt aan de partner. Dan blijft er alleen nog de mogelijke compensatie over van de waardestijging van de aandelen.

In de training die Aegon Adfis 26 juni organiseert in Leusden belichten we alle aspecten van de uitvoering van de ODV. Hier vindt u  meer informatie over deze training en kunt u inschrijven. 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vraag en Antwoord CAP 18-006

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 30 mei 2018