Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Omzetting DC in DB

29 januari 2016

Mag een werkgever een beschikbare premieregeling (DC) fiscaal geruisloos omzetten in een eindloon- of middelloonregeling (DB)? Volgens het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) is dat mogelijk als partijen rekening houden met over- of onderrendement in de premieregeling. 

 

Omzetting DC in DB 

Het CAP kreeg de volgende situatie voorgelegd.

Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en voor een ander deel in opbouw op basis van een eindloon- of middelloonstelsel. De regeling biedt de mogelijkheid om de in het beschikbare-premiedeel opgebouwde pensioenrechten om te zetten in pensioenrechten op basis van het eindloon- of middelloonstelsel. 

Een werknemer wil zijn opgebouwde aanspraken volgens het beschikbare premiestelsel omzetten in extra aanspraken volgens het eindloon- of middelloonstelsel. Mag dat?

Het CAP antwoordde daarop dat dit mag voor zover partijen bij de omzetting rekening houden met het onder- of overrendement. Want volgens het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting mogen partijen bij omzetting van een DC-regeling in een DB-regeling tegenvallende beleggingsresultaten niet compenseren.

Onderrendement

Er is sprake van onderrendement als het behaalde rendement lager is dan een rendement dat gelijk is aan de rekenrente van 4% plus de inflatiepercentages die hebben gegolden in de jaren waarin de premies hebben gerendeerd. Voor die inflatiepercentages gaat het CAP uit van de CBS consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens. Als in de premieregeling werd uitgegaan van de 3% staffel wordt de rekenrente van 4% vervangen door 3%. 

Partijen kunnen op twee manieren rekening houden met een aanwezig onderrendement:

  • door het aanwezig onderrendement te corrigeren op de werkelijke diensttijd of
  • door het onderrendement te corrigeren op het fiscaal maximaal mogelijke opbouwpercentage in de DB-regeling. 

Stel dat het onderrendement 50% uitmaakt van de totale waarde van de DC-regeling dan mogen partijen voor de aanvulling in de DB-regeling maar uitgaan van de helft van de verstreken diensttijd. Partijen kunnen er ook voor kiezen om slechts de helft van het verschil tussen het voorheen gehanteerde opbouwpercentage in de DB-regeling en het fiscale maximum aan te vullen.  

Overrendement 

Van overrendement is sprake als het behaalde rendement hoger is dan een rendement dat gelijk is aan de som van de rekenrente van 4% en de inflatiepercentages die hebben gegolden in de jaren waarin de premies hebben gerendeerd. Als in de premieregeling werd uitgegaan van de 3% staffel wordt de rekenrente van 4% vervangen door 3%.

De omzetting in een eindloonregeling mag niet leiden tot meer diensttijd dan de werkelijke diensttijd. Daarom moeten partijen het gedeelte van het overrendement bij de uitruil van DC in DB buiten beschouwing laten. Dit deel kan worden vertaald in een excedent aanspraak. Afhankelijk van de pensioenovereenkomst zal het excedent in de toekomst worden aangepast aan de ontwikkeling van lonen of prijzen. 

Commentaar 

Omzetting van DC- in DB-aanspraken komt op dit moment niet zo vaak voor. Maar als u een dergelijke omzetting tegenkomt, dan geeft het CAP in haar  Vraag & Antwoord handige rekenregels om bij omzetting van DC-aanspraken naar DB-aanspraken rekening te houden met over- of onderrendement. 

Bij overrendement stelt het CAP voor om dit deel vast te leggen als excedent DB-aanspraak, al dan niet geïndexeerd. Naar onze mening is er nog een andere mogelijkheid voor het deel dat door overrendement niet mag worden ingebracht in de DB-regeling, namelijk dit deel aanhouden als pensioenkapitaal in een DC-stelsel. Met andere woorden alleen het kapitaal dat gelijk is aan het normrendement wordt omgezet in DB-aanspraken het overige deel blijft DC-kapitaal. Feit blijft dat bij overrendement een deel niet mag worden omgezet in DB-aanspraken.

Als wij de V&A goed lezen gaat het CAP uit van het fiscaal maximale opbouwpercentage in het jaar van omruil. Dit kan een probleem opleveren. Want wellicht is in de combinatie DB/DC in het verleden uitgegaan van een hoger fiscaal kader. In dat geval kan een deel van de DC-niet worden omgezet.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: belastingdienstpensioensite.nl; Vraag & Antwoord 08-082, d.d. 22-01-2016 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 28 januari 2016