Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Onzuivere pensioenregeling op grond van gelijkheidsbeginsel toch niet belast

Onzuivere pensioenregeling op grond van gelijkheidsbeginsel toch niet belast

2 april 2019

Een buitenlandse pensioenregeling wordt gedurende vijf jaar aangewezen als zuivere pensioenregeling. Na verloop van deze termijn, is de regeling onzuiver en rekent de inspecteur de aanspraken daaruit tot het loon. Voor grensarbeiders voert de inspecteur echter beleid om dit niet te doen. Dat geldt op grond van het gelijkheidsbeginsel dan ook voor niet-grensarbeiders.

Voortgezette buitenlandse regeling vijf jaar aangewezen als zuivere regeling

Het hof Den Bosch behandelde in deze uitspraak het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 19 juli 2017. Over deze uitspraak schreven wij in ons nieuwsbericht van 18 september 2017.

De rechtbank concludeerde dat de pensioenregeling van belanghebbende onzuiver is omdat de termijn van vijf jaar gedurende welke de Belgische pensioenregeling op grond van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 9 oktober 2015 (nr. DGB2015/7010M) als zuivere pensioenregeling is aangewezen, is verstreken zonder dat de regeling is aangepast aan de Nederlandse fiscale voorwaarden.

Het hof Den Bosch volgt de rechtbank in de conclusie dat de pensioenregeling niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 18 van de Wet LB 1964, omdat hij de mogelijkheid bevat om het pensioenkapitaal in een keer op te nemen.

In het Verdrag tussen Nederland en België tot het vermijden van dubbele belastingheffing (Verdrag) is opgenomen dat een Belgische pensioenregeling gedurende een periode van vijf jaar voor de belastingheffing door Nederland op dezelfde wijze wordt behandeld als door België. Daardoor is de aanspraak uit hoofde van de pensioenregeling, ondanks de mogelijkheid van afkoop, niet in Nederland belast. Na afloop van deze termijn is echter wel sprake van een onzuivere regeling, zodat de daaruit voortvloeiende pensioenaanspraken tot het loon van belanghebbende behoren. Het Hof verwerpt het beroep van belanghebbende op het besluit van 9 oktober 2015 waarin de termijn van goedkeuring is gesteld op tien jaar indien in het belastingverdrag geen termijn is genoemd.

Gelijkheidsbeginsel

Meer succes heeft belanghebbende met een beroep op het gelijkheidsbeginsel. De desbetreffende inspecteur hanteert namelijk het beleid dat voor in Nederland wonende en zowel in Nederland als in België werkende grensarbeiders een aanspraak op een Belgisch pensioen niet tot het loon behoort waarover Nederland op basis van het Verdrag belasting mag heffen. Volgens het Hof is die situatie vergelijkbaar met de situatie van belanghebbende. In beide situaties komt het heffingsrecht over (een deel van) het loon aan Nederland toe. Desondanks worden beide situaties ten aanzien van de Belgische pensioenregeling verschillend behandeld. Het Hof constateert dat dit verschil in behandeling niet is gebaseerd op de wettelijke regelingen, maar kennelijk op een door de Belastingdienst gevoerd begunstigend beleid. De inspecteur gaf geen rechtvaardiging voor deze begunstigende behandeling en ook het Hof ziet die overigens niet. Het Hof oordeelt dan ook dat de inspecteur in strijd met het gelijkheidsbeginsel handelt door deze begunstigende fiscale behandeling niet toe te passen in de situatie van belanghebbende en honoreert het hoger beroep.

Commentaar

Het gelijkheidsbeginsel is een groot goed. Gelijke gevallen moet gelijk worden behandeld, ongelijke gevallen mogen, naar de mate van ongelijkheid, ongelijk worden behandeld. Het Hof constateert dat sprake is van gelijke gevallen. Die dus gelijk moeten worden behandeld. Daardoor kwam belanghebbende met de schrik vrij toe hij zijn Belgische pensioenregeling ook ná vijf jaar nog voortzette terwijl hij in Nederland woonde.

Een interessante vraag is wat de Belastingdienst nu gaat doen. Aan het gelijkheidsbeginsel kan op twee manieren worden voldaan. Ofwel iedereen die in een vergelijkbare positie is als de genoemde grensarbeiders (zoals belanghebbende) krijgt dezelfde faciliteiten, ofwel de inspecteur trekt het begunstigende beleid voor de grensarbeiders in. Ook dan voldoet hij aan het gelijkheidsbeginsel. Wij zijn benieuwd wat het gaat worden.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis 

Bron: Hof Den Bosch, 25 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:251

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 1 april 2019.