Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Ook op Aruba geldt redelijkheid bij verdeling pensioen

Ook op Aruba geldt redelijkheid bij verdeling pensioen

22 mei 2018

Volgens de rechtbank op Aruba kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat verrekening van pensioenrechten na scheiding achterwege blijft.

Man wil zijn pensioen niet verdelen

Een man en vrouw zijn respectievelijk 77 en 76 jaar. Na ruim 44 jaar in gemeenschap van goederen getrouwd te zijn geweest gaan ze scheiden. De scheiding wordt op 23 mei 2017 ingeschreven in het register te Aruba. De huwelijkse goederengemeenschap is nog niet verdeeld.

Tot aan de ontbinding van het huwelijk leefden het paar van het pensioen van de man en zijn overige inkomsten. Sinds de man zijn vrouw vroeg de echtelijke woning te verlaten levert hij geen bijdrage meer in haar levensonderhoud. De man nam een particuliere verpleeghulp aan omdat hij nagenoeg blind is. De verpleeghulp krijgt een salaris van Afl. 2.200,00 per maand.

De vrouw wendt zich tot de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba (Apfa) en vraagt om het pensioen te berekenen dat aan haar toekomt. Apfa schijft haar dat het totale bedrag dat haar toekomt Afl. 146.346 bedraagt, dan wel een bedrag ad Afl. 22.073 per jaar. Als gekozen wordt voor een jaarlijkse betaling, moeten X en Y dit schriftelijk kenbaar maken aan Apfa. Dit kan door middel van een echtscheidingsconvenant, een vonnis van de rechter of een machtiging van de man. De man weigert echter medewerking.

Nu een vonnis of machtiging van de man ontbreekt weigert Apfa het aandeel van X in het pensioen van haar ex-man uit te keren. De vrouw legt het geschil voor aan de rechter.

Verdeling van het pensioen

Zij vraagt de rechter om te bepalen dat het gerechtelijk vonnis in de plaats treedt van de vereiste volmacht van de man zodat Apfa haar pensioendeel aan haar kan uitkeren. Ook vraagt de vrouw om de man te veroordelen tot betaling van het achterstallige aandeel in het pensioen.

De vrouw geeft aan dat het inkomen van haar ex niet gering is. Hij heeft een ouderdomspensioen inclusief toeslag van Afl. 1.032per maand, een ambtenarenpensioen ter grootte van Afl. 4.282 bruto per maand en een bedrag van USD 700 per maand aan huurinkomsten van onroerend goed op Sint Maarten. Zij heeft uitsluitend een beperkt ouderdomspensioen.

Volgens de man brengen in zijn situatie de eisen van redelijkheid en billijkheid mee dat verdeling van pensioenrechten achterwege moet blijven. Hij geeft aan dat hij vanwege glaucoma hulpbehoevend is en kosten heeft van ten minste Afl. 2.200,00 per maand voor verpleging en hulp in huis.

Belangen van de man wegen niet zwaarder dan die van de vrouw

De rechter is het niet met de man eens dat de verdeling van de pensioenrechten achterwege moet blijven.

Volgens de rechter is het uitgangspunt dat pensioenrechten in de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Voor de verrekening van pensioenrechten zoals hier aan de orde geldt volgens de rechter de maatstaf van het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981 (ECLI:NL:HR:1981:AG4271, NJ 1982/503, Boon/Van Loon). Deze maatstaf laat de rechter een grote mate van vrijheid bij de beantwoording van de vraag of en in hoeverre verrekening van pensioenrechten in een bepaald geval moet plaatsvinden. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen, gelet op de omstandigheden van het geval, meebrengen dat verrekening van pensioenrechten achterwege blijft, aldus de rechter.

Volgens de man moet verrekening in zijn situatie achterwege blijven in verband met zijn bijzondere omstandigheden. Hij verwijst hiervoor naar de uitspraak van de Hoge Raad van 13 juni 2014. De rechter is het daarmee niet eens. In de uitspraak van 13 juni 2014 ging het om een gering pensioen. En daarvan is volgens de rechter in deze situatie geen sprake. Daarbij komt dat de vrouw gelet op haar hoge leeftijd geen enkele verdiencapaciteit heeft. Voorafgaande aan de scheiding leefden zij tezamen van het pensioen en de inkomsten uit verhuur van de man. Om voor de man moverende redenen besloot hij dat hij de laatste jaren van zijn leven niet langer wenst door te brengen met de vrouw en maakte hij de keuze om een groot deel van het inkomen te besteden aan een alpha-hulp. Hoewel het gerecht aanneemt dat de man in verband met het glaucoom hulpbehoevend is, is dit een eenzijdig besluit van de man, waarbij hij bovendien blijk geeft geen rekening te (willen) houden met de gerechtvaardigde belangen van de vrouw. Ondanks de medische beperking van de man, ziet rechter geen aanleiding om de belangen van de man zwaarder te laten wegen dan die van de vrouw.

De rechter wijst de vordering van de vrouw toe, zodat de vrouw zich rechtsreeks tot Apfa kan wenden, met het verzoek om het haar toekomende deel van het pensioen uit te keren op de door haar nog aan te geven bankrekening. De vordering van de vrouw om de man tevens te veroordelen tot betaling van het achterstallige aandeel in het pensioen wordt afgewezen. Volgens de rechter kan  de vrouw deze vordering betrekken bij de verdeling van de huwelijkse goederengemeenschap.

Commentaar

Volgens de Arubaanse rechter is het uitgangspunt dat pensioenrechten in de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Dit is anders dan in Nederland. In Nederland vallen pensioenrechten sedert de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) niet langer in het gemeenschappelijk vermogen. Dit neemt niet weg, dat ook in Nederland de redelijkheid en billijkheid geldt voor de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. En dus ook in situaties waarin Boon/Van Loon nog wel geldt; bij echtscheidingen vóór 1 mei 1995. En die situaties doen zich nog regelmatig voor. Zie bijvoorbeeld onze nieuwsberichten van 24 april 2018 en 13 februari 2018.

Op Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten en Saba geldt de Wet verevening pensioenen bij scheiding (WVPS) niet. Van pensioenverevening is in geval van scheiding waarop het recht van deze eilanden van toepassing is daarom geen sprake (tenzij analoge toepassing van de WVP zou worden overeengekomen).In de rechtspraak van Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten en Saba is de Boon/Van Loon-leer overgenomen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba; 2 mei 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 mei 2018