Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

OR krijgt meer invloed bij wijziging pensioenregeling

30 december 2015

Werknemers krijgen via de ondernemingsraad meer invloed op hun pensioenregeling als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt. Op 23 december stuurde zij een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt naar de Tweede Kamer. 

Aanpassing WOR en PW

Het wetsvoorstel moet een lacune bij het instemmingsrecht dichten. Klijnsma wil het instemmingsrecht van de OR bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling vereenvoudigen en verduidelijken. Daarom stelt Klijnsma voor om de Wet op de ondernemingsraad (WOR) en de Pensioenwet (PW) aan te passen. 

Pensioenuitvoerder van belang bij instemmingsrecht OR?

In de WOR (art. 27, eerste lid) staat nu met betrekking tot het instemmingsrecht: 

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
a.     een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, (…) 

Klijnsma stelt voor om in deze tekst ‘regelingen met betrekking tot een pensioenverzekering’, te wijzigen in ‘pensioenovereenkomst’. Hierdoor komt het arbeidsvoorwaardelijke aspect van de pensioenregeling centraal te staan. En krijgt de OR instemmingsrecht ongeacht of de pensioenuitvoerder een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds is, een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een buitenlandse uitvoerder. 

De OR krijgt geen instemmingsrecht als het onderwerp inhoudelijk geregeld is in een CAO. Of wanneer een publiekrechtelijk orgaan de regeling van arbeidsvoorwaarde heeft vastgesteld. Instemming is evenmin vereist voor pensioenovereenkomsten bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit wordt geregeld in het derde lid van artikel 27 WOR). Volgens de memorie van toelichting is de inbreng van de georganiseerde sociale partners (werkgevers en werknemers) via de verplichtstelling namelijk al gerealiseerd

Instemming bij wijziging uitvoeringsovereenkomst? 

Het wetsvoorstel verplicht ondernemers hun OR zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst. 

De OR heeft in beginsel geen instemmingsrecht over de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Gaat het echter over een onderwerp in de uitvoeringsovereenkomst, dat direct van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen, dan valt dit onder het instemmingsrecht van de OR. 

Het wetsvoorstel geeft een -niet-limitatieve - opsomming van onderwerpen uit de uitvoeringsovereenkomst die instemmingsplichtig zijn omdat zij de arbeidsvoorwaarde pensioen direct raken. Bijvoorbeeld:
•    regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld en
•    maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt.

Uit de memorie van toelichting: “Wanneer die directe invloed er is, dan is er instemmingsplicht. Indien een bepaald element uit de uitvoeringsovereenkomst reeds onderdeel uitmaakt van de pensioenovereenkomst is er natuurlijk al instemmingsrecht op grond van de hoofdregel en geen dubbel instemmingsrecht.”

De OR heeft geen instemmingsrecht als er sprake is van een indirect effect op de pensioenovereenkomst. Dat geldt bijvoorbeeld voor de keuze van de werkgever voor een bepaalde pensioenuitvoerder waar hij het pensioen wil onderbrengen. Hier is geen sprake van een direct effect op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Bovendien past het toekennen van instemmingsrecht wat betreft de keuze van de pensioenuitvoerder niet bij de verantwoordelijkheidsverdeling op pensioengebied. Het is immers de verantwoordelijkheid van de werkgever om de pensioenovereenkomst via een uitvoeringsovereenkomst bij een pensioenuitvoerder onder te brengen. 

Ook heeft de OR geen instemmingsrecht indien het onderdelen van het pensioenreglement betreft. Dit hangt samen met de verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder stelt op basis van een pensioenovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst een pensioenreglement vast. Hierin is de pensioenregeling beschreven. Bovendien heeft het pensioenreglement betrekking op de relatie deelnemer - pensioenuitvoerder en niet op de relatie werkgever - werknemers. Werknemers zijn reeds vertegenwoordigd in het paritaire pensioenfondsbestuur (dan wel in het belanghebbendenorgaan van een onafhankelijk bestuur) en hebben daarmee zeggenschap (of adviesrecht) over de vaststelling en wijziging van het pensioenreglement.

Commentaar

Met dit wetsvoorstel geeft Klijnsma eindelijk uitvoering aan haar haar voornemen de lacune met betrekking tot het instemmingsrecht van de OR te dichten. En het instemmingsrecht van de OR bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling vereenvoudigen en verduidelijken. Zij lichtte de Tweede Kamer al in januari 2014 in over dit voornemen. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Tweede Kamer, 23 december 2015, voorstel van Wet, Memorie van toelichting

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 december 2015