Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overdracht verzekerd pensioenkapitaal in 2016: fiscaal – en financieel (2)

18 oktober 2016

In ons bericht van 14 oktober gingen we in op de aspecten die een rol spelen bij de overweging van de DGA om zijn verzekerde pensioenkapitaal nog vóór 2017 over te dragen aan zijn BV. In dit bericht lichten we de fiscale- en financiële aspecten toe.

Algemeen

De Eerste - en Tweede Kamer moeten zich nog uitspreken over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. De Eerste Kamer doet dat medio december. Gezien het voorwerk van staatssecretaris Wiebes is de kans klein dat het wetsvoorstel niet wordt aangenomen. Maar geldt dit ook voor eventuele amendementen? Het is gezien de korte termijn na de stemming in de Eerste Kamer en de doorlooptijd die verzekeraars hebben, niet verstandig om te wachten met een verzoek voor overdracht tot medio december. Een overdracht kent immers een bepaalde doorlooptijd. Maar de adviseur dient zijn klant er wel op te wijzen dat de wetswijziging nog niet definitief is. Overigens hebben leden van de Tweede Kamer de staatssecretaris verzocht om de termijn van overdracht te verlengen.

Fiscaal

Loon-/ inkomstenbelasting

Een argument om de overdracht te laten plaatsvinden in 2016 is dat de overdracht van pensioenkapitaal vóór 2017 nog fiscaal mogelijk is en vanaf 1 januari 2017 fiscaal bestraft wordt. De eigen BV is immers tot 1 januari 2017 nog een toegelaten pensioenuitvoerder voor het pensioen van de DGA en daarna niet meer. Bovendien biedt de overdracht de mogelijkheid om het pensioen fiscaal voordelig af te kopen. Het voordeel van afkoop na overdracht is dat er geen revisierente verschuldigd is wanneer de afkoop plaatsvindt vóór 2020. De DGA komt met betrekking tot de overgedragen pensioenkapitaal niet in aanmerking voor de belastingkorting bij afkoop. Die korting geldt alleen voor zover de BV eind 2015 het pensioen in eigen beheer hield.

Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting moet de DGA rekening houden met een extra heffing bij de overdracht vanuit een volledig- of bepaald verzekerd pensioen. Een bepaald verzekerd pensioen is een pensioen waarvan het verzekerde deel exact omschreven is. Bijvoorbeeld als het pensioen 100% is verzekerd of een percentage van het pensioen of een exact omschreven bedrag in euro’s.

Bij de overdracht van een bepaald verzekerd pensioen naar de BV ontvangt de BV het verzekerde kapitaal. Zij moet dit kapitaal toevoegen aan haar fiscale winst. De BV moet aan de hand van het overgedragen kapitaal de pensioenuitkering voor de DGA vaststellen op basis van commerciële tarieven van verzekeringmaatschappijen. Ultimo 2016 moet de BV deze verplichting fiscaal waarderen. De voorwaarden voor deze fiscale waardering, zoals tenminste 4% rekenrente en geen leeftijdsterugstelling, zorgen ervoor dat de fiscale waarde fors lager is dan de commerciële waarde. Het verschil tussen het door de BV ontvangen pensioenkapitaal en de fiscale waardering eind 2016 is fiscale winst voor de BV.

Voorbeeld vennootschapsbelasting
Een DGA wil zijn verzekerde pensioenkapitaal overdragen naar eigen beheer. Het verzekerde kapitaal is € 500.000. Stel dat deze DGA op basis van de tarieven van verzekeraars voor die € 500.000 een ouderdomspensioen kan aan kopen van € 25.000 per jaar. En dat de fiscale waarde van deze verplichting aan het einde van 2016 € 220.000 bedraagt. Door de overdracht van het pensioenkapitaal aan de BV maakt de BV dan € 280.00 winst. Daarover moet de BV vennootschapsbelasting betalen.

De fiscale gevolgen zijn wellicht anders als de BV de overgenomen pensioenverplichting kan aanmerken als een beschikbare premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst. Maar in dat geval verdient vooroverleg met de belastingdienst wel aanbeveling (zie hierna). Ook bij een onbepaald verzekerd deel zijn de fiscale gevolgen anders. In dat geval zorgt de afkoop/overdracht van de pensioenverzekering ervoor dat het eigen beheer toeneemt. Tegenover deze toename van het eigen beheer (fiscaal verlies) staat het door de BV ontvangen kapitaal uit de overdracht van de pensioenverzekering (fiscale winst).

Financieel

Er zijn in het verleden veel pensioenverzekeringen gesloten met garantiekapitalen. Deze kapitalen zijn vaak vastgesteld op een rekenrente met een hoger percentage dan de huidige marktrente. Overdracht van het pensioenkapitaal (technisch: afkoop van de verzekering) is dan vanuit het oogpunt van rendement niet voordelig. Wanneer de verzekering een winstgarantie biedt is overdracht financieel onvoordelig, tenzij de overdracht plaatsvindt op de einddatum van de pensioenverzekering. Winstgaranties gelden namelijk vaak alleen op de gecontracteerde einddatum van de verzekering. Als de DGA de verzekering eerder afkoopt, vervalt deze garantie.

Het omzetten van de pensioenverzekering in een dekkingspolis kan misschien een oplossing zijn. In dat geval neemt de BV de pensioenverplichting over van de verzekeraar. Als tegenprestatie draagt de DGA de pensioenverzekering over aan de BV. In veel gevallen betekent dit dat de pensioenregeling moet worden gewijzigd. Want het verzekerde pensioen is vaak een zogenaamde streefregeling of een beschikbare premieregeling. Voor een dergelijke overdracht is medewerking van de verzekeraar vereist. Het is niet bij voorbaat zeker dat hij deze medewerking (in alle gevallen) zal verlenen. De Belastingdienst heeft bovendien moeite met een streefregeling of een beschikbare premieregeling in eigen beheer. Met name met de winstdeling. Als de DGA de pensioenregeling omzet in een salaris/diensttijdregeling zal de Belastingdienst zal er op toe zien dat bij deze omzetting onder- of overrendement van de pensioenverzekering niet wordt meegenomen in de nieuwe regeling. Voor zo’n omzetting verdient vooroverleg met de Belastingdienst aanbeveling.

Commentaar

Overdracht van verzekerd pensioenkapitaal aan de eigen BV is complex. Naast de hier besproken fiscale- en financiële aspecten spelen ook de persoonlijk omstandigheden van de DGA en de situatie van de BV een rol. Bovendien moet de adviseur rekening moeten met de zorgplicht. In een volgend bericht leest u meer over deze aspecten.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 oktober 2016