Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Overgangsregeling levensloopregeling eindigt echt dit jaar

Overgangsregeling levensloopregeling eindigt echt dit jaar

14 april 2021

Over het bëeindigen per 31 oktober 2021van de overgangsregeling van de levensloopregeling poppen steeds weer vragen op. Staatssecretaris Vijlbrief en het CAP beantwoordden deze vragen onlangs.

Overgangsregeling levensloopregeling in het kort

De levensloopregeling bestond van 1 januari 2006 tot 1 januari 2012. De voornaamste doelstelling van deze regeling was vermindering van de druk in het spitsuur van het leven van werknemers. Sinds 1 januari 2012 is deze regeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers omdat bleek dat de regeling niet werd gebruikt voor de voornaamste doelstelling, maar met name voor vroegpensioen.

Voor de bestaande deelnemers van de levensloopregeling kwam er een overgangsregeling waarmee de opgebouwde rechten in deze regeling tot 31 december 2021 zoveel mogelijk werden geëerbiedigd. Die overgangsregeling gold voor deelnemers met een saldo op 1 januari 2012 ter grootte van minimaal € 3.000. Volgens dat overgangsrecht valt het op 31 december 2021 aanwezige levensloopsaldo verplicht (belast) vrij (fictief genietingsmoment).

In de wet Overige Fiscale Maatregelen 2021 is het overgangsrecht aangepast om een goede afwikkeling van de levensloopregeling mogelijk maken. Zo is onder andere het fictief genietingsmoment in verband met de box 3 heffing vervroegd naar 1 november 2021. Dit voorkomt dat voor de berekening van de over het jaar 2022 verschuldigde belasting in box 3 de facto wordt uitgegaan van de waarde van de levensloopaanspraak vóór loonheffing. Inhoudelijk is het overgangsrecht niet gewijzigd.

Kamerlid Lodders (VVD) stelde staatssecretaris Vijlbrief in oktober 2020 daarover diverse vragen die hij toen ook beantwoordde. Zie ook ons nieuwsbericht van 20 oktober 2020 daarover.

Afschaffen levensloopregeling: ‘Overheid verandert halverwege de spelregels’?

Naar aanleiding van de uitzending van Radar van 8 februari 2021 ‘Afschaffen levensloopregeling: ‘Overheid verandert halverwege de spelregels’’ stelde kamerlid Lodders de staatssecretaris wederom daarover vragen. Onder meer vraagt Lodders of de staatssecretaris zich ervan bewust is dat het vrijvallen van het levensloopsaldo negatieve fiscale gevolgen heeft voor betrokkenen. Ook vraagt Lodders of het beëindigen van de overgangsregeling voldoende is gecommuniceerd en of hij de signalen herkent dat deelnemers aan de levensloopregeling in de veronderstelling waren dat zij het levenslooptegoed konden overhevelen naar het pensioenfonds om te kunnen sparen voor pensioen, maar hier recentelijk achter kwamen dat deze optie niet mogelijk is.

Uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt duidelijk dat

  • de deelnemers aan de levensloopregeling al tien jaar wisten dat de overgangsregeling op 31 december 2021 zou eindigen en dat het dan resterende saldo zou worden belast;
  • dat de invloed van het vrijvallende kapitaal op bijvoorbeeld toeslagen geen verrassing mag zijn voor de deelnemers omdat hierover al bij de Kamerbehandeling over het eindigen van de levensloopregeling is gesproken;
  • dat zowel de overheid als uitvoerders van levensloopregelingen goed hebben gecommuniceerd met desbetreffende deelnemers.

 

Vragen en antwoorden CAP vervroegen genietingsmoment

Met betrekking tot het vervroegen van het genietingsmoment van het vrijvallende levensloopsaldo (van 31 december 2021 naar 31 oktober 2021) beantwoordt het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) op haar site twee nieuwe vragen (vragen 21-002 en 21-004)

Beide vragen behadelen de vraag of de per 1 januari 2021 doorgevoerde wijziging van het overgangsrecht voor levensloopregelingen ook gevolgen heeft voor eerder afgesproken levensloopverlof voor november en december 2021.

Het CAP antwoordt daarop:

Ja. De wijziging van het in artikel 39d Wet LB opgenomen overgangsrecht voor levensloopregelingen heeft gevolgen voor de tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraak

De waarde van de levensloopaanspraak moet uiterlijk op 31 oktober 2021 via de werkgever zijn opgenomen of omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. Indien op 1 november 2021 bij de uitvoerder nog een niet eerder belaste levensloopaanspraak aanwezig is, wordt de waarde van deze aanspraak op dat moment belast met loonheffing. Indien werkgever en werknemer eerder hebben afgesproken om de waarde van de levensloopaanspraak in te zetten voor na 31 oktober 2021 op te nemen verlof, betekent dit dat de uitkering over de maanden november en december uiterlijk op het fictieve genietingsmoment van 1 november 2021 wordt belast. Werknemers kunnen in overleg met hun werkgever aanvullend afspreken dat zij de periode november en december van het jaar 2021 onbetaald verlof opnemen. Met de uitbetaling van het restant van levenslooptegoed voor november en december op het fictieve genietingsmoment kunnen zij deze periode van onbetaald verlof overbruggen. Deze wijziging van de afspraken over het verlof kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw (zie ook V&A 21-004).over het tot en met 31 december 2021 op te nemen levensloopverlof.

Commentaar

Het verbaast ons dat Kamerlid Lodders het nodig vond om het eindigen van de overgangsregeling aan de kaak te stellen. De staatssecretaris geeft nog eens fijntjes aan in zijn brief: “Het overgangsrecht van de levensloopregeling heeft mede vorm gekregen op basis van een in uw Kamer breed gesteund amendement van de leden Dijkgraaf, Neppérus en Groot. Met dit amendement, waarbij mijn voorganger het oordeel aan de kamer liet, is enerzijds geregeld dat het overgangsrecht om via de levensloopregeling te kunnen blijven sparen in de tijd beperkt wordt namelijk tot 1 januari 2022 en dat op 31 december 2021 de aanwezige levensloopaanspraak dan verplicht (belast) vrij valt (fictief genietingsmoment).”

Naar onze mening concludeert de staatssecretaris terecht – in tegenstelling tot het programma RADAR suggereert - dat er geen sprake is van het wijzigen van de spelregels halverwege de wedstrijd.

Dat het vervroegen van het genietingsmoment van het resterende saldo tot vragen leidt is niet verrassend. Het antwoord van het CAP daarop is helder.

Het overgangsrecht van de levensloopregeling eindigt dus echt dit jaar. Daarover bestaat geen onduidelijkheid.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Vragen en antwoorden 21-002 en 21-004 Centraal Aanspreekpunt Penisoenen; Antwoord d.d. 1 april 2021 van Staatssecretaris Vijlbrief op vragen van het lid Lodders over de uitzending van Radar

Dit bericht is aangepast naar de stand van zaken op 12 april 2021