Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pan-Europese lijfrente een stapje dichterbij

12 juli 2016

Op 6 juli publiceerde de Europese toezichthouder EIOPA zijn advies aan de Europese Commissie over de introductie van pan-Europese lijfrenten. Deze lijfrenten krijgen een eigen, Europees, juridisch kader. Onafhankelijk van het juridische systeem van de lidstaten. De Commissie beslist voor het einde van het jaar of zij dit concept verder gaat uitwerken.  

Advies van EIOPA

De Europese toezichthouder EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) publiceerde op 6 juni zijn definitieve advies aan de Europese Commissie over de ontwikkeling van één Europese markt voor persoonlijke pensioen producten (“Personal European Pension Plans”, PEPPs). 

EIOPA adviseert een gestandaardiseerde PEPP op basis van het zogenaamde 2e regime. Dat is een apart juridisch Europees regime, naast bestaande nationale wetgeving van de lidstaten. Dit regime vervangt niet de nationale regels maar staat ernaast. Het biedt dus een alternatief. Het 2e regime richt zich in het geval van een PEPP op productkenmerken en (precontractuele) informatievoorziening en de bescherming van de consument. 

Het advies van EIOPA richt zich alleen op derde pijler producten. In de Nederlandse context zijn dat lijfrenten. Het ziet dus niet op overheidspensioen of aanvullende pensioenen in de tweede pijler. 

Doel van een PEPP

Volgens EIOPA kan de PEPP een veilige, transparante en kosteneffectieve oudedagsvoorziening vormen. Die maakt het – ten minste in een aantal lidstaten - voor particulieren mogelijk om te sparen voor hun oudedag. Op deze manier kan het voor vergrijzende samenlevingen bijdragen aan oplossingen voor de financiële houdbaarheid van de eerste pijler. Vanwege het lange termijn karakter van pensioenproducten (zeker in vergelijking met beleggingsproducten) is het een belangrijk onderdeel voor de succesvolle implementatie van de Kapitaalmarktunie (de Capital Markets Union). 
Een succesvolle introductie van een PEPP kan zorgen voor meer concurrentie en innovatie, grensoverschrijdende dienstverlening en meer aanbod voor consumenten. En het is een start voor een interne Europese markt voor lijfrenten.  

Hoe moet een PEPP eruit zien?

EIOPA stelt voor om bepaalde (product)eigenschappen van een PEPP te standaardiseren (lees: op Europees niveau voorschrijven) en een aantal eigenschappen flexibel te houden. De standaard elementen van het product zijn de volgende.  

  • Informatievoorschriften;
  • Beperkte beleggingsmogelijkheden; 
  • Eén default optie, waarbij de beleggingsstrategie rekening houdt met de relatie tussen de opbouw- en de uitkeringsfase. 

De flexibele elementen, afhankelijk van de invulling van de lidstaten, zijn: 

  • Biometrische en financiële garanties;
  • Grenzen aan kosten;
  • Mogelijkheden om beleggingen te switchen; 
  • Geen voorschriften over de uitkeringsmogelijkheden van het opgebouwde lijfrentekapitaal.

Commentaar

Verzekeraars kunnen op grond van Europese richtlijnen al decennialang grensoverschrijdende verzekeringen aanbieden. Dat gebeurt echter heel beperkt. Vooral vanwege de toepasselijke wet- en regelgeving op de verzekeringen. In veel gevallen zijn onderdelen van het buitenlandse recht op de verzekering van toepassing. Dit maakt het voor de verzekeraar niet erg aantrekkelijk om grensoverschrijdende producten te ontwikkelen en aan te bieden. 

EIOPA onderkent dit probleem en stelt voor om door de ontwikkeling van een 2e regime hier wat aan te doen. Dat is een mooi streven, maar helaas dekt dit 2e regime niet alle bepalingen. Een belangrijke is de fiscale wet- en regelgeving die per lidstaat erg verschillend is. Dat betekent dat lokale bepalingen nog steeds van toepassing zijn op een PEPP. Een aanbieder die een pan-Europees product wil aanbieden ontkomt er niet aan, om per lidstaat een apart compartiment te maken waarin deze bepalingen zijn opgenomen. De toegevoegde waarde van de PEPP is hierdoor nog steeds erg beperkt. 

 

Auteur: Erik Schouten, internationaal adviseur Aegon Adfis

Bron: EIOPA's advice on the development of an EU Single Market for personal pensions, EIOPA-16/457, 4 July 2016 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 juli 2016