Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioen in eigen beheer; nog geen definitieve keuze oplossingsrichting

17 maart 2016

Op 15 maart 2016 beantwoorde staatssecretaris Wiebes vragen van de fracties over zijn brief met oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Wel is er een alternatief toegevoegd.  

Brief van 17 december 2015

De inhoud van deze brief bespraken wij in ons bericht van 18 december 2015.
Wiebes is nog steeds voorstander van de oplossingsrichting waarbij pensioen in eigen beheer wordt omgezet in een voorziening voor oudedagssparen in eigen beheer.  Maar ook de mogelijkheid van uitfaseren van PEB door de mogelijkheid van gefaciliteerde afkoop sluit hij niet uit. Sterker nog, bij de oplossingsrichting van afkoop stelt hij een lager tarief voor en een alternatief.]

De Tweede Kamer moet uiteindelijk  beslissen welke variant – OSEB of afkoop – het gaat worden. De Kamer moet deze keuze maken in het algemeen overleg dat op 23 maart 2016 gepland staat. 

Afkoop pensioen in eigen beheer (PEB)

In zijn brief van 17 december 2015 stelt Wiebes voor om PEB af te schaffen zonder dat daarvoor een nieuwe fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor oudedagssparen in de BV komt. Om dit mogelijk te maken moeten DGA ’s hun PEB fiscaal aantrekkelijk kunnen afkopen. Zij kunnen hun pensioen eerst afstempelen zodat de commerciële waarde gelijk is aan de voorheen gehanteerde fiscale waarde.  Hierover zijn zij dan geen belasting verschuldigd. De afkoopwaarde van het PEB is in deze variant dus gelijk aan de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. De DGA hoeft dan maar over 80% van de afkoopwaarde belasting te betalen. En hij hoeft over de afkoopwaarde geen revisierente te betalen.

Omdat uit de schriftelijke vragen en commentaren van derden bleek dat heffing over 80% van de afkoopwaarde nog tot een hoge belastingdruk en een zwaar beslag op de liquiditeit leidt, is Wiebes bereid om de 80% te verlagen tot 70%. Ook wil hij tegemoet komen aan de omstandigheid dat DGA ’s uit het oogpunt van de liquiditeit van hun BV geen gebruik kunnen maken van de gefaciliteerde afkoop. Zij kunnen ervoor kiezen om het PEB tegen fiscale waarde om te zetten in een OSEB. Dan kunnen zij in de toekomst geen toevoeging meer doen aan de OSEB. Uiteraard wordt de OSEB wel jaarlijks opgerent.

Bij deze variant kunnen DGA’s in 2017 dus kiezen voor:

  • Afkoop PEB tegen 70% van de fiscale waarde;
  • Omzetting PEB tegen fiscale waarde in een OSEB; of
  • PEB bevriezen.  

Oudedagsbestemmingsreserve (OSEB)

De inhoud van deze regeling en het hiermee verbonden overgangsrecht vindt u in ons bericht van 2 juli 2015

Een DGA kan na de omzetting ervoor kiezen het saldo van de OSEB te herverzekeren. Als de 
DGA er voor kiest het PEB niet eerst om te zetten in een OSEB maar direct te verzekeren geeft dit nogal een verschil. Immers in dat geval moet de DGA voor de pensioenverzekering uitgaan van de waarde in het economisch verkeer. Met andere woorden bij direct verzekeren kan de DGA  – anders dan bij de OSEB – het pensioen niet afstempelen naar de fiscale waarde. 

Bij deze variant kunnen DGA’s in 2017 dus kiezen voor:

  • Omzetting PEB tegen fiscale waarde in een OSEB; of
  • PEB bevriezen.

Wiebes bevestigt nog eens dat de DGA bij emigratie een conserverende aanslag krijgt over het saldo van de OSEB. 

Rechten van de partner bij afkoop PEB of omzetting naar OSEB

Bij PEB heeft de partner van de DGA bij echtscheiding recht op een deel van het pensioen van de DGA. Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) bestaat het recht van de partner uit de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Bij de voorgestelde oplossingsrichtingen van afkoop PEB of omzetting naar OSEB heeft de partner dit recht niet meer. 

Op grond van de Wvps moet de partner van de DGA bij afkoop of omzetting van het partnerpensioen instemming verlenen. Volgens Wiebes is het ook gewenst dat de partner toestemt met de afkoop van het ouderdomspensioen. Maar een oplossing voor de rechten van de partner biedt hij niet. Wiebes suggereert dat partijen dit kunnen regelen door compensatie te bieden via huwelijkse voorwaarden. Wiebes zegt toe te onderzoeken of de OSEB onder de reikwijdte van de Wvps kan worden gebracht.

FOR

De uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting PEB heeft volgens Wiebes ook uitstraling naar de FOR. Als de keuze valt op de afkoopvariant zal hij wellicht een zelfde voorstel doen voor de FOR. Als gekozen wordt voor de OSEB zal de FOR hier ook op aangepast worden. Bijvoorbeeld door introductie van de revisierente bij het niet aankopen van een lijfrente voor de FOR. 

DGA’s moeten in 2017 beslissen over PEB

De Kamer moet in het algemeen overleg van 23 maart 2016 de voorkeur uitspreken voor één van de oplossingsrichtingen. Daarna zal Wiebes in de eerste helft van 2016 een concept voorstel voor internetconsultatie voorleggen. Als dit tijdspad wordt aangehouden zou de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017 kunnen ingaan. Gevolg is dat DGA ’s met PEB in 2017 een keuze moeten maken. 

Commentaar

Volgens Wiebes is er algemene steun om PEB volledig af te schaffen. Vanwege het liquiditeitsbeslag bij afkoop vermindert hij de te belasten afkoopwaarde van 80 naar 70% van de fiscale waarde. In het geval dat afkoop dan nog niet mogelijk is kunnen DGA’s ervoor kiezen de PEB om te zetten in OSEB zonder dat in de toekomst deze voorziening verder wordt opgebouwd. 

De positie van de partner van de DGA blijft zwak. Zowel bij afkoop als bij de OSEB verminderen de rechten van de partner aanzienlijk. Partijen moeten dit zelf maar oplossen. Overigens vindt Wiebes wel dat instemming van de partner gewenst is. 

Wiebes meet DGA’s met twee maten. Uit zijn antwoorden blijkt dat gefaciliteerde afkoop niet geldt voor DGA ’s die hun pensioen hebben verzekerd. Wij vragen ons af, waarom niet?  Hiermee stimuleert Wiebes naar onze mening omzetting van verzekerde regelingen naar eigen beheer om daarna gebruik te maken van de gefaciliteerde afkoop. Is dat zijn bedoeling? 
Hetzelfde geldt in feite ook voor het herverzekeren van pensioen. Waarom mag dit in 2017 niet nadat de aanspraken zijn afgestempeld naar de fiscale waarde? Waarom moeten DGA ’s de omweg kiezen om hun pensioen eerst om te zetten naar de OSEB?  

Wij pleiten ervoor om zowel bij de afkoopvariant als bij OSEB tijdelijk mogelijk te maken dat de reserve PEB tegen de fiscale waarde wordt omgezet in een pensioenverzekering. Dit houdt in dat DGA’s in 2017 een keuze hebben om het pensioen af te kopen dan wel geruisloos om te zetten in een OSEB of te verzekeren tegen de fiscale waarde. 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Verslag schriftelijk overleg pensioen in eigen beheer