Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Pensioenfonds mag fouten herstellen, maar moet schade vergoeden

Pensioenfonds mag fouten herstellen, maar moet schade vergoeden

21 september 2018

Een pensioenfonds verstrekt onjuiste berekeningen van pensioenuitkeringen. Op basis van die foutieve pensioenopgaven besluit X met vroegpensioen te gaan. Na een aantal maanden verlaagt het pensioenfonds de pensioenuitkeringen. Het fonds moet de schade die X lijdt vergoeden.

 Pensioenfonds geeft foutieve berekeningen pensioenuitkeringen

In maart 2011 wordt X arbeidsongeschikt. X en zijn werkgever bespreken de mogelijkheid voor X om met vroegpensioen te gaan. Het pensioen van X is ondergebracht bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel (hierna: pensioenfonds). De werkgever schakelt een pensioendeskundige in die bij het pensioenfonds berekeningen opvraagt van de pensioenuitkering die X zou ontvangen als hij vervroegd met pensioen gaat.

Het pensioenfonds maakt op 23 februari 2012 voorlopige berekeningen. En maakt het voorbehoud dat de vaststelling van de daadwerkelijke uitkering plaatsvindt op de datum waarop deze ingaat aan de hand van de dan geldende bepalingen en bekend zijnde gegevens.

De pensioendeskundige spreekt naar het pensioenfonds zijn twijfels uit over de hoogte van het opgegeven levenslange ouderdomspensioen. Dit opgegeven pensioen is namelijk hoger dan X zou kunnen bereiken wanneer hij zou blijven doorwerken tot 1 februari 2013 (zijn pensioendatum). De pensioendeskundige vraagt het pensioenfonds de bedragen te bevestigen. Het pensioenfonds corrigeert de berekening van 23 februari 2012. Het levenslange ouderdomspensioen bedraagt volgens de gecorrigeerde opgaaf € 3.259 bruto per maand in plaats van € 2.592. En weer trekt de pensioendeskundige aan de bel bij het pensioenfonds en vraagt hoe het kan dat de uitkering vanaf 65 jaar hoger is dan het bereikbaar pensioen bij ongewijzigde voortzetting. Het pensioenfonds schrijft op 26 maart 2012

“Hierbij reageren wij op uw bericht van 3 april 2012, (…)

U heeft opgegeven een bruto bedrag van € 4.676,00 voor de hoog laag constructie bij ingang van 1 april 2012. Omdat dit bedrag lager is dan wat met de regeling normaal gesproken wordt gehanteerd voor 64 jaar en 2 maanden voor het hoge gedeelte komt het surplus ten goede aan het lage gedeelte.

Hierdoor komt het lage gedeelte hoger uit dan de € 23.347,00 bruto per jaar is correct.”

Op 26 april 2012 dient X de aanvraag in om met vervroegd pensioen te gaan. Op het aanvraagformulier geeft hij aan dat de aanvraag wordt gedaan op basis van de berekening van 23 februari en de herberekening daarvan die het pensioenfonds in een e-mail op 26 maart 2012 bevestigd heeft.

In oktober 2012 meldt het pensioenfonds X dat zij een fout hebben gemaakt in de voorlopige berekeningen en dat met ingang van 1 november 2012 tot 1 februari 2013 de uitkering € 3.789 bruto per maand bedraagt en daarna € 1.704 bruto per maand. Het pensioenfonds schrijft:  

“Graag ontvang ik deze brief binnen 2 weken na dagtekening voor akkoord ondertekend retour. Bij gebreke daarvan behoudt het pensioenfonds zich nadrukkelijk het recht voor het teveel betaalde bedrag als zijnde onverschuldigd betaald, terug te vorderen.”

X ondertekent de brief op 19 november 2012.

Pensioenreglement is bepalend

X is het er toch niet mee eens en vordert via de rechter dat het pensioenfonds hem pensioenuitkeringen betaalt die zij hem heeft opgegeven in de brief van 26 maart 2012. X is van mening dat hij mocht vertrouwen op de juistheid van die bedragen. Het hof gaat niet mee in de vordering van de pensioenbedragen in de brief van 26 maart.

Volgens het hof is het pensioenreglement bepalend voor de omvang van de pensioenaanspraken van X en niet de door het pensioenfonds verstrekte (voorlopige) berekeningen. De berekeningen geven aan X informatie over de hoogte van de te verwachten pensioenuitkeringen, maar vormen geen wilsuiting of aanbod van het pensioenfonds waarop een pensioenovereenkomst tot stand komt wanneer X met dat aanbod akkoord gaat. Het pensioenfonds mag de fout in de voorlopige berekening en de daarop gebaseerde toekenning van de pensioenuitkering corrigeren, omdat deze afwijkt van de pensioenaanspraken die volgen uit het pensioenreglement, aldus het hof.

Pensioenfonds handelt onrechtmatig en is schadeplichtig

Het hof concludeert dat het pensioenfonds onrechtmatig heeft gehandeld door het herhaald verstrekken van onjuiste informatie en het volharden daarin. En dat het pensioenfonds de door X geleden schade moet vergoeden. De pensioendeskundige had het pensioenfonds diverse keren zijn twijfels kenbaar gemaakt. Als het pensioenfonds dan volhardt in de fout en dat ook nog onderbouwt met een motivering waarom de opgave ondanks alle twijfels correct is, dan mag de deelnemer daarop afgaan. 

Het pensioenfonds betwist schadeplichtig te zijn. Volgens het fonds is er  geen causaal verband  tussen de gestelde schade van X en de gemaakte fout door het pensioenfonds. X zou immers toch met vroegpensioen zijn gegaan, aldus het pensioenfonds.

Hiermee maakt het hof korte metten. Volgens het hof heeft X schade geleden doordat hij op grond van de onjuiste informatie de onomkeerbare beslissing heeft genomen om per 1 mei 2012 met pensioen te gaan. Door de fout van het pensioenfonds is hem de keuze ontnomen om het besluit om vervroegd te pensioneren af te wegen tegen de (wel juiste) financiële consequenties. Het hof veroordeelt het pensioenfonds tot een vergoeding aan X tot een bedrag ineens ter grootte van € 1.057,34 en een bedrag per maand ter grootte van € 244,58 levenslang, vermeerderd met de daaraan gekoppelde aanspraken van partner- en nabestaandenpensioen. En vermeerderd met eventuele toeslagen zoals indexatie die al zijn toegekend of in de toekomst nog toegekend zullen worden. 

Commentaar

Deze uitspraak past in een inmiddels lange rij van uitspraken dat in beginsel het pensioenreglement bepalend is voor de pensioenaanspraken die een deelnemer heeft tegenover een pensioenuitvoerder. Zie bijvoorbeeld ons bericht van 25 mei 2018. Onjuiste informatie die een pensioenuitvoerder verstrekt, leidt in beginsel niet tot hogere aanspraken dan uit het pensioenreglement voortvloeien. 

Uit deze casus blijkt dat een pensioenuitvoerder niet onjuiste informatie kan verstrekken met een beroep op de inhoud van het pensioenreglement, zonder dat dit consequenties heeft voor de uitvoerder.  Hier blijkt dat onjuiste informatie onrechtmatig kan zijn. En dat de pensioenuitvoerder schadeplichtig is, wanneer de deelnemer op basis van deze onjuiste informatie schade lijdt. 

Sedert 1 juli 2015 staat expliciet in de Pensioenwet (artikel 48) dat de informatie die een pensioenuitvoerder verstrekt correct moet zijn. Het verstrekken van incorrecte informatie is sindsdien in strijd met de Pensioenwet en uit dien hoofde handelt een pensioenuitvoerder dan dus per definitie onrechtmatig. Als een deelnemer daardoor schade lijdt, is de pensioenuitvoerder aansprakelijk.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 augustus 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 september 2018