Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenfonds niet verplicht tot onderzoek

9 oktober 2015

Is een werkgever verplicht zich te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds? Of heeft het bedrijfstak een onderzoekplicht? Hierover besliste Rechtbank Midden-Nederland.

Wat was er aan de hand?

Op 6 augustus 2013 constateert de Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (hierna: het pensioenfonds) dat werkgever W onder hun werkingssfeer valt. Het pensioenfonds vraagt W de premie over de jaren 2004 tot en met 2013 alsnog te betalen. Volgens W is de vordering de over de jaren 2004 tot en met 2008 verjaard. 

Rechtbank Midden-Nederland 

De rechter is van mening dat er geen sprake is van verjaring. Hij baseert zich hierbij onder meer op artikel 3:308 van het Burgerlijk Wetboek: “Rechtsvorderingen tot betaling van renten van geldsommen, lijfrenten, dividenden, huren, pachten, en voorts alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald, verjaren door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.” 

Volgens de rechter heeft dit artikel ook betrekking op de vordering tot betaling van de premies uit de verplicht gestelde deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds omdat die premies betaald moeten worden per jaar of een kortere periode. 

De premiebedragen over de jaren 2004 tot en met 2008 zijn volgens de rechter pas in augustus 2013 opeisbaar geworden door het pensioenfonds. Van verjaring is derhalve geen sprake. 

De rechter maakt vervolgens korte metten met de stelling van W dat het pensioenfonds zelf had moeten ontdekken dat W pensioenpremies moest betalen. Volgens de kantonrechter miskent W dat hij zelf primair gehouden is om zijn werknemers bij het pensioenfonds aan te melden. Dit volgt onder meer uit het Reglement van het pensioenfonds. De kantonrechter is verder van mening dat een pensioenfonds niet kan worden gevraagd dat zij met enige regelmaat het hele register van de Kamer van Koophandel doorneemt om te bezien of er (nieuwe) bedrijven zijn die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Dan wordt de zaak precies omgekeerd, aldus de rechter. 

Commentaar

De rechtbank vindt dat een werkgever zelf moet beoordelen of hij zijn werknemers moet aanmelden voor verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Als hij dat verzuimt mag het pensioenfonds de premies over verstreken dienstjaren alsnog vorderen. Daarbij begint volgens de rechtbank de verjaringstermijn pas vanaf het moment dat het pensioenfonds de premies over de verstreken jaren navorderde. In dit geval moest W naast de vervallen premies ook nog incassokosten betalen. 

Hieruit blijkt nog maar eens dat het belangrijk is om na te gaan of werknemers van een bedrijf onder verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds vallen (de zogenaamde Bpf-check). Wij kunnen een dergelijke check voor u uitvoeren.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Rechtbank Midden-Nederland, 5 oktober 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 oktober 2015