Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenplannen 2015 van SZW op een rij

6 mei 2015

Op 1 mei 2015 stuurde Staatssecretaris Klijnsma haar planning over verschillende pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer. Wij lichten een aantal plannen er voor u uit. 

Pensioenonderwerpen

In de afgelopen periode rondde SZW op pensioenterrein een groot aantal wetsvoorstellen af. En traden wetten in werking. Bijvoorbeeld de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, de introductie van het nettopensioen, de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de verbetering van het financieel toetsingskader.

Klijnsma hoopt dat de Eerste Kamer de komende weken instemt met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. Het wetsvoorstel Algemeen pensioenfonds zal in de Tweede Kamer behandeld kunnen worden. Daarnaast heeft het kabinet nog een wetsvoorstel in voorbereiding om opgebouwde aanspraken in de derde pijler (dus lijfrente) buiten beschouwing te laten voor de vermogenstoets van de bijstand, een wetsvoorstel ter wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden en een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) op het terrein van waardeoverdracht in verband met het vervallen van de 6 maandentermijn.

Naast deze wetstrajecten komt het kabinet met een hoofdlijnennota over de toekomst van het pensioenstelsel. Deze hoofdlijnennota biedt Klijnsma naar verwachting in de tweede helft van juni aan de Tweede Kamer aan.

Planning

Voorstel *

Geplande indiening/status

Inwerkingtreding

Amvb schrappen 6 maandentermijn waardeoverdracht

Ontwerpbesluit aangeboden aan Tweede Kamer op 13-2-2015 

1-1-2016** 

Communicatie

Wetsvoorstel 5 maart door Tweede Kamer aangenomen

1-7-2015

 

Wetsvoorstel Pensioen en bijstand

Juni 2015

1-1-2016

Wetsvoorstel OR

September 2015

1-1-2016

Algemeen Pensioenfonds (APF)

  • wetsvoorstel
  • Amvb

Wetsvoorstel okt 2014 naar RvS gestuurd

Amvb op 1 mei gepubliceerd

 

1-1-2016

 

Optimalisering premieovereenkomst

  • wetsvoorstel
  • Amvb

December 2015

1-7-2016

 

 

*) meer kunt u lezen in het nieuwsbericht dat wij daarover eerder schreven

**) of zoveel eerder. Besluit bevat bepaling terugwerkende kracht

 

Diverse onderwerpen

Geplande aanbieding aan Tweede Kamer

Hoofdlijnennota toekomst stelsel

Voor zomerreces 2015

Herziening waardeoverdracht

1e kwartaal 2016

Pensioenregister

  • Publieksaandacht
  • Informatie over uitbreiding met 3e pijlerproducten

 

  • 4e kwartaal 2015
  • 2016

ZZP-er

  • Klijnsma gaat in gesprek met de pensioensector over vrijwillige voortzetting na ontslag
  • Verlenging vrijwillige voortzetting en pensioenopbouw ZZP-er in PPI

3e kwartaal 2015

Onderzoek pensioenopbouw bij doorwerken na de AOW

1e kwartaal 2016

 

Commentaar

De planning over verschillende pensioenonderwerpen wordt regelmatig tegen het licht gehouden. En wordt zo nodig aangepast. Aanpassing vond bijvoorbeeld al plaats met betrekking tot de invoering van de APF en optimalisering premieovereenkomst. De beoogde invoering van deze wetsvoorstellen is een half jaar uitgesteld: de APF van 1 juli 2015 naar 1 januari 2016 en optimalisering premieovereenkomst van 1 januari 2016 naar 1 juli 2016.

Wij vinden die vertragingen jammer. Zowel voor wat de invoering van de APF als van de optimalisering premieovereenkomst. Zie ook ons nieuwsbericht van 7 april 2015 waarin wij schreven over de vertraging van de invoering van het APF.

De plannen over optimalisering van de premieovereenkomst hebben als doel het pensioenresultaat voor deelnemers aan premieovereenkomsten te verbeteren tegen een acceptabel risico voor deze deelnemers. Uitstel van de invoeringsdatum met zes maanden betekent voor degenen die in die periode pensioneren dat zij een levenslang pensioen in euro’s moeten aankopen. Ongeacht of dat voor hen het beste pensioenresultaat oplevert. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief SZW d.d. 1 mei 2015

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 6 mei 2015.