Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Pilot voor ‘vergeten’ pensioenen

Pilot voor ‘vergeten’ pensioenen

6 februari 2019

Doordat pensioenuitvoerders over onvoldoende informatie beschikken over rechthebbenden van pensioenrechten kunnen zij veel pensioenrechten niet uitkeren. In de Verzamelbrief pensioenonderwerpen presenteert minister Koolmees een pilot als mogelijke oplossing.

AVG belemmert zoektocht naar ontbrekende gegevens

In oktober 2018 stelde de heer Van Rooijen (50PLUS) Kamervragen naar aanleiding van een artikel in het AD, ‘Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen’. Koolmees antwoordde daarop in overleg te willen treden met de sector om een passende oplossing te vinden voor de knelpunten die zij ervaren.

Doordat pensioenuitvoerders over onvoldoende informatie beschikken over rechthebbenden tot van pensioenrechten, kunnen zij veel pensioenrechten niet uitkeren. Het gaat daarbij vooral om kleine pensioenen. Voor de zoektocht naar de ontbrekende gegevens kunnen pensioenuitvoerders gebruik maken van de informatie uit de Basisregistratie personen (BRP) en van het UWV en de SVB. Volgens de sector is deze informatie niet in alle gevallen afdoende om de ontbrekende informatie te verkrijgen, aldus Koolmees. In het artikel in het AD wordt gesteld dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een belemmering kan vormen voor pensioenuitvoerders om deze ontbrekende informatie te achterhalen. Pensioenuitvoerders hebben aangegeven op grond van de AVG geen toegang meer te hebben tot bepaalde bestanden.

Pilot voor pensioenuitkeringen jongere niet-ingezetenen

De Basisregistratie personen (BRP) bestaat uit twee registers, te weten het ingezetenen deel (de gemeenten) en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). De RNI bevat persoonsgegevens over personen die in het buitenland wonen. Voor zover het betrekking heeft op personen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt, hebben pensioenuitvoerders toegang tot de RNI. In 2019 start Koolmees samen met de SVB, Pensioenfederatie en pensioenuitvoeringsorganisatie APG een pilot waarmee pensioenuitvoerders ook toegang krijgen tot het deel van de RNI waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

De verwachting is dat pensioenuitvoerders met bovenstaande mogelijkheden de meeste ontbrekende persoonsgegevens weten te achterhalen om de pensioenrechten alsnog te kunnen uitkeren, aldus Koolmees.

Commentaar

De pilot voor pensioenuitkeringen van niet-ingezetenen is één van de pensioenonderwerpen in de verzamelbrief Pensioenonderwerpen van 28 januari. De pilot is een praktische oplossing voor het niet boven water kunnen krijgen van gegevens van niet-ingezetenen.

In de Verzamelbrief informeert Koolmees de Tweede Kamer ook over het resultaat van prestatieafhankelijke vergoedingen die pensioenfondsen voor uitbesteed vermogensbeheer afspreken en betalen. Die vergoedingen leidden tot een stijging van de vermogensbeheerkosten bij enkele grote pensioenfondsen. Koolmees geeft aan dat de sector, vooruitlopend op en parallel aan wetgeving over transparantie van kosten, zelfregulering ontwikkelt in de vorm van aanbevelingen. Koolmees is het met de sector eens dat (zelf)regulering pensioenfondsbesturen voldoende handvatten biedt voor het maken van de juiste afweging tussen kosten, risico en rendement.

In dezelfde brief bespreekt Koolmees ook het vervolg op het door hem ingetrokken wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen. Uit overleg met betrokken partijen blijkt dat pensioenfondsen behoefte hebben aan schaalvergroting door fusie. Koolmees constateert dat bij schaalvergroting met behulp van een fusie DNB geen grondslag heeft om in te grijpen en een verbod op te leggen, wanneer dat nodig is in het belang van de (gewezen) deelnemer en pensioengerechtigden. Hij vindt dit ongewenst en zal een voorstel indienen om de Pensioenwet te verduidelijken.

Ten slotte geeft Koolmees aan dat hij van plan is om de mogelijkheid tot waardeoverdracht van nettopensioen mee te nemen in de evaluatie van nettopensioen. Die evaluatie vindt plaats in 2019. Waardeoverdracht nettopensioen aan een andere pensioenuitvoerder maakte deel uit van het ingetrokken wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Verzamelbrief SZW pensioenonderwerpen 28 januari 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 5 februari 2019