Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Premiedifferentiatie Arbeidsongeschiktheidsfonds vanaf 2022

Premiedifferentiatie Arbeidsongeschiktheidsfonds vanaf 2022

14 januari 2021

De Tweede Kamer ging op 10 december en de Eerste Kamer op 15 december 2020 akkoord met een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Daardoor gaan vanaf 1 januari 2022 kleine werkgevers een lager en overige werkgevers een hoger premiepercentage betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Kleine werkgevers ervaren de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte als zwaar

Werkgevers zijn wettelijk verplicht zieke werknemers gedurende maximaal 104 weken, minimaal 70% van het loon door te betalen. Ook hebben werkgevers en hun zieke werknemers wettelijke re-integratieverplichtingen. Vooral kleine werkgevers ervaren deze verplichtingen als zwaar. Dat heeft ook nadelen voor werknemers. Zij zouden minder snel een vast contract aangeboden krijgen.

Kleine werkgevers krijgen financiële compensatie voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

De minister stuurde op 20 december 2018 een brief naar de Tweede Kamer met een pakket aan maatregelen. Dit om tegemoet te komen aan de knelpunten die kleine werkgevers ervaren. Het pakket moest de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor een kleine werkgever makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. 
Onderdeel van de uitwerking van het pakket is dat kleine werkgevers vanaf 1 januari 2022 een lager premiepercentage Aof betalen dan overige werkgevers. Het idee is dat kleine werkgevers deze tegemoetkoming kunnen gebruiken om zich goed te verzekeren. Bijvoorbeeld met een MKB-verzuimontzorgverzekering. Dit is een verzekering die het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt en de werkgever ontzorgt door te helpen bij de verplichtingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

Werkgevers zijn klein als ze maximaal 25 werknemers hebben

Voor de premiestelling Aof worden twee categorieën werkgevers onderscheiden:

  1. Kleine werkgevers, met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar (2021: € 34.600,-), en
  2. middelgrote en grote werkgevers, met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.

 

Het premiepercentage Aof van kleine en overige werkgevers verschilt ongeveer 1,1 procentpunt

Een bedrag van € 450 miljoen is uitgetrokken om kleine werkgevers financieel tegemoet te komen voor hun loondoorbetalingsverplichtingen. Deze premieverlaging wordt voor € 250 miljoen gedekt uit een verhoging van de Aof-premie voor alle werkgevers. Per saldo betekent dit dat de Aof-premie voor kleine werkgevers met ongeveer 1 procentpunt daalt. Voor overige werkgevers stijgt de Aof-premie met ca. 0,1 procentpunt. Het verschil in premie tussen kleine en overige werkgevers wordt dus ongeveer 1,1 procentpunt.

Commentaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest zoeken naar een werkbare oplossing voor de in december 2018 toegezegde financiële compensatie van kleine werkgevers. Dat verklaart waarom de wijziging later ingaat dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Met de premiedifferentiatie voor de Aof voert het ministerie ook een ander voornemen uit. De grens tussen een kleine en middelgrote werkgever gaat namelijk van 10 maal naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. In het besluit Wfsv zal dit ook aangepast worden voor de Werkhervattingskas (Whk). Daardoor gaan voor de Whk en het Aof geen verschillende definities van kleine werkgevers gelden.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 januari 2021

Auteur: Leo van Leeuwen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Wijzigingsvoorstel Wet wfsv en Memorie van toelichting bij het wijzigingsvoorstel Wet wfsv