Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Rekenhulp transitievergoeding

Rekenhulp transitievergoeding

27 februari 2020

De berekeningsmethode van de transitievergoeding wijzigde per 1 januari 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde een hulpmiddel voor het berekenen van de transitievergoeding.

Berekeningsmethode transitievergoeding

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigde per 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding. Vanaf de eerste werkdag ontstaat recht op een transitievergoeding. Wanneer de arbeidsovereenkomst is opgezegd op of na 1 januari 2020 geldt dat de transitievergoeding 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar bedraagt en een bedrag naar rato over het overige gedeelte van het dienstverband. Het bedrag naar rato geldt ook als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

Tot 1 januari 2020 bestond een gunstigere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en een hogere transitievergoeding bij een dienstverband van langer dan 10 jaar. Die gunstiger transitievergoeding is vervallen. Voor iedereen geldt een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per heel jaar, met een maximum van € 83.000 (2020) of het jaarsalaris, wanneer dit hoger is.

Op haar website plaatste de Rijksoverheid een tool die hulp biedt bij het maken van deze berekening. Deze tool is te vinden op www.rekenhulptransitievergoeding.nl.

Uitzonderingen op transitievergoeding

Er bestaat geen recht op de transitievergoeding wanneer: 

  • a. het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. (De kantonrechter kan de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk toekennen, als het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is); 
  • b. de werknemer bij ontslag nog geen 18 jaar is en hij tijdens het dienstverband gemiddeld niet meer dan 12 uren per week heeft gewerkt; 
  • c. er sprake is van ontslag wegens en na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; 
  • d. de werkgever failliet is, surseance van betaling heeft of op de werkgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is; 
  • e. in een cao is opgenomen dat in geval van bedrijfseconomische redenen voor het ontslag kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Hiervoor geldt dat in de cao een voorziening moet zijn opgenomen die bijdraagt aan het beperken van de werkloosheid, er een andere redelijke financiële vergoeding is of een voorziening die bestaat uit een combinatie van beide; of
  • f. het tijdelijke contract afloopt en de werkgever en werknemer bij voorbaat afspreken dat het contract binnen ten hoogste zes maanden wordt voortgezet en het nieuwe contract tussentijds kan worden opgezegd.

Commentaar

Met het publiceren van de rekenhulp maakt de overheid het ook voor werknemers makkelijker om de omvang van de transitievergoeding vast te stellen waarop een ontslagen werknemer recht heeft. Ook maakt zij in de tool inzichtelijk wanneer er geen recht bestaat op een transitievergoeding. Een goede zaak.

Over de transitievergoeding is het afgelopen jaar veel te doen geweest. Met name over de wijze waarop een aantal werkgevers dacht er onderuit te komen door het in stand houden van een slapend dienstverband. Daarmee maakte de Hoge Raad een einde in het arrest van 8 november 2019 (lees ons nieuwsbericht hierover van 18 december 2019). Voortaan kunnen ook arbeidsongeschikte werknemers van wie de werkgever het dienstverband niet wil beëindigen met succes hun transitievergoeding claimen.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 27 februari 2020

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rekenhulp transitievergoeding Ministerie van SZW, Rijksoverheid.nl