Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Schenking hypotheekrente luistert nauw

25 februari 2015

Is hypotheekrente aftrekbaar wanneer deze is geschonken? Of is er sprake van kwijtschelding van de rente waardoor de rentelast niet “drukt”? En daarom niet aftrekbaar is. Daarover bogen het Hof en daarna de Hoge Raad zich. En niet voor de eerste keer.

Schenking of kwijtschelding rente?

B leent van zijn ouders een bedrag van € 45.000 ter financiering van zijn woning. De rente over deze lening bedraagt 5% per jaar. B moet de rente maandelijks op de laatste dag van elke maand voldoen. Over de periode 2002 t/m 2008 betaalde B de rente maandelijks. Vanwege financiële problemen van B is de rente vanaf 2009 op de lening bijgeboekt. Over 2009 werd dus € 2.250 aan verschuldigde rente bijgeboekt op de lening. 

De ouders schenken B en zijn broer jarenlang rond 24 december ongeveer € 5.000. Tot 2009 ontving B dit bedrag steeds contant of per bank. In 2009 is de schenking aan B niet overgemaakt maar in de administratie (deels) verwerkt als betaling van de door B verschuldigde rente op de lening ter grootte van € 2.250. 

Volgens de belastingdienst (en later de rechtbank Gelderland) kan B de hypotheekrente in 2009 niet aftrekken. De rechtbank hierover: “Renteaftrek bij het kind is ook mogelijk als de renteschuld aan de ouders wordt voldaan uit een schenking van de ouders (HR 6 maart 1991, nr. 26 956, BNB 1991/146)(…) Maar renteaftrek bij het kind is echter niet mogelijk als die schenking een kwijtschelding inhoudt (HR 8 juni 1994, nr. 28 569, BNB 1994/238).” Volgens de rechtbank heeft B de rentebedragen niet daadwerkelijk overgemaakt aan zijn ouders. En hebben zijn ouders ook feitelijk geen bedragen als schenking overgemaakt aan B. Ook is er geen notariële akte opgemaakt waarin ten titel van schenking een bedrag is schuldig erkend. Volgens de rechtbank is er daarom sprake van een kwijtschelding van de verschuldigde rentetermijnen en is de rente voor B niet aftrekbaar. 
B gaat in beroep.

Hof 

Het Hof oordeelt dat B de rente wel mag aftrekken. 

Volgens de Wet op de inkomstenbelasting zijn de rente en kosten van een eigenwoningschuld aftrekbaar voor zover ze drukken op de belastingplichtige (artikel 3.110 van de Wet IB 2001). En daarvan is geen sprake als de rente is kwijtgescholden. Een kwijtschelding is een tussen de schuldeiser en de schuldenaar gesloten overeenkomst waarbij de schuldeiser - om niet -  afstand doet van zijn vorderingsrecht. Het Hof oordeelt dat het op de lening bijgeboekte bedrag van € 2.250 geen kwijtschelding is omdat:

 

  • a.    de door B verschuldigde rente zorgvuldig is geadministreerd en
  • b.    B de door hem in 2009 ontvangen schenking heeft aangewend om de bijgeboekte bedragen op de geldlening aan te zuiveren. 

 

Nu sprake is van een schenking die B aanwendt voor de betaling van de rente, drukt de rente op B en is de rente voor hem aftrekbaar. 
Naar het oordeel van het Hof brengt het feit dat er in deze situatie geen sprake is van een “kasrondje” niet met zich dat er sprake is van kwijtschelding.

Commentaar

Kwijtgescholden rente is niet aftrekbaar. Dan drukt de rentelast niet op de belastingplichtige. Datzelfde geldt voor zover de rente en kosten worden vergoed of een ander de kosten (indirect) voor zijn rekening neemt. Bijvoorbeeld als de belastingplichtige met een bijstandsuitkering een onbelaste woonkostentoeslag krijgt voor de te betalen hypotheekrente. Uit deze uitspraak blijkt dat het voor de aftrekbaarheid van geschonken rente erg nauw luistert.

Uit deze zaak blijkt ook dat een kasrondje niet nodig is voor het verkrijgen van renteaftrek. Het is dus niet nodig  dat het geschonken bedrag eerst daadwerkelijk wordt uitgekeerd of overgemaakt en daarna met dat geld de rentebetaling wordt gedaan. Maar uit de feiten moet wel blijken dat er sprake is van een schenking en dat (een deel van) die schenking wordt gebruikt voor betaling van de rente. Alleen dan is er sprake van drukken de kosten. Voor alle zekerheid kan dan een kasrondje wel nuttig zijn. 

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Hoge Raad: 14/05071
 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 februari 2015