Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Spoedeisende wetsvoorstellen

7 september 2015

Op 3 september stuurden minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma (beiden SZW) een brief aan de Eerste Kamer met een motivering van het spoedeisende karakter van de wetsvoorstellen op het terrein van SZW. Met betrekking tot pensioen gaat het om de volgende wetsvoorstellen.

Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

(nr. 34.073) 

Ingediend: 10 november 2014 

Nadere motivering Klijnsma en Ascher:
“Afhandeling voor 1 januari 2016 is wenselijk. Het niet halen van die datum betekent uitstel van één jaar voor invoering van deze maatregel.”

Stand van zaken: 
Tweede Kamer – op 17 maart 2015 aangenomen 
Eerste Kamer – Eindverslag: 7 juli 2015, plenaire behandeling: 22 september 2015

Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (nr. 34.117)

Ingediend: 18 december 2014

Nadere motivering Klijnsma en Ascher: 
“Met het oog op de voortgaande consolidatie van pensioenfondsen, wordt een nieuwe vorm van bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk gemaakt. Een spoedige inwerkingtreding is gewenst zodat algemene pensioenfondsen daadwerkelijk kunnen worden opgericht en snel een extra keuzemogelijkheid vormen. Eventuele vertraging van de inwerkingtreding heeft tot gevolg dat schaalvoordelen (nog) niet kunnen worden behaald. Verschillende pensioenfondsen die interesse hebben in een algemeen pensioenfonds (gaan) liquideren. Vertraging van de inwerkingtreding zou voor deze fondsen tot gevolg kunnen hebben dat zij langer moeten wachten tot ze toegang krijgen tot een algemeen pensioenfonds. 

Voor de oprichting van een algemeen pensioenfonds is een vergunning van DNB vereist. De vergunningaanvraag kan gestart worden nadat de wet in werking is getreden.

Op dit moment buigt de Afdeling advisering van de Raad van State zich over het amendement Lodders/Vermeij bij het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds1. Zij zal met voorlichting over dit amendement komen. Ik heb bij de Raad van State nagevraagd wanneer de voorlichting beschikbaar is. De Raad van State heeft aangegeven dat zij nog enkele weken nodig heeft om tot een afronding van de voorlichting te komen.

Gezien de noodzaak van een spoedige inwerkingtreding verzoek ik de Eerste Kamer om vooruitlopend daarop het wetsvoorstel in behandeling te nemen en haar inbreng te leveren.
Op basis van de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State zal ik de ver-volgstappen en de consequenties daarvan voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in kaart brengen en de Staten-Generaal daar per brief zo snel mogelijk over informeren.”

Stand van zaken:
Tweede Kamer – op 18 juni 2015 aangenomen.
Eerste Kamer – Voorbereidend onderzoek

Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

(nr. 34.227)

Ingediend 15 juni 2015

Nadere motivering Klijnsma en Ascher:
“Bij brief van 18 december 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 32043, nr.239) is de noodzaak van de inwerkingtreding per 1-1-2016 nader toegelicht. Daarin is aangegeven dat oorspronkelijk inwerkingtreding per 1-1-2015 was beoogd en is de gemeenten en de SVB gevraagd vooruit te lopen op de wetswijziging en reeds vanaf 1-1-2015 bij de middelentoets van de Participatiewet in de derde pijler overeenkomstig de in de brief geschetste contouren te handelen. Het is daarom wenselijk desbetreffende wetgeving zo snel mogelijk te realiseren. Latere inwerkingtreding betekent dat degenen met een pensioenvoorziening waarop de in dit wetsvoorstel geregelde vrijlating betrekking heeft, langer in onzekerheid verkeren over de wijze waarop deze in het geval van eventuele bijstandsafhankelijkheid zal worden behandeld. Het zou bovendien tot gevolg hebben dat de gemeenten zou moeten worden verzocht gedurende een nog langere periode vooruitlopend op de wetgeving te handelen.”

Stand van zaken:
Tweede Kamer – in behandeling (schriftelijke fase).

Commentaar

Het verheugt ons dat Ascher en Klijnsma de Eerste Kamer een brief stuurden met een nadere motivering van het spoedeisende karakter van een aantal wetsvoorstellen. De brief geeft meteen een goed overzicht van de stand van zaken. 
De Eerste Kamer gaf eerder deze week aan dat zij de behandeling van het wetsvoorstel voor de invoering van een Algemeen Pensioenfonds (APF) opschort. De Senaat wil wachten op het advies van de Raad van State over het amendement Lodders/Vermeij en de reactie van het kabinet hierop. In ons nieuwsbericht van 1 september gaan wij daar verder op in. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rijksoverheid.nl, 3 september 2015

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 4 september 2015