Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Stemming Eerste Kamer Wet uitfasering PEB uitgesteld

20 december 2016

Staatssecretaris Wiebes vraagt in een brief de Eerste Kamer om de stemming over het Wetsvoorstel wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. Reden voor dit uitstel is de mogelijkheid die het wetsvoorstel biedt om indexatie van pensioen direct ten laste van de fiscale winst te brengen. 

Indexatie

Volgens  het wetsvoorstel kan een DGA kan zijn pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Voorafgaande aan de afkoop of omzetting kan hij een deel van zijn pensioenaanspraken fiscaal geruisloos prijsgeven. In de Memorie van Antwoord gaf de staatssecretaris aan dat bij afkoop of omzetting een eventuele indexatie leidt tot een extra fiscale aftrekpost. Want door afkoop of omzetting realiseert de DGA deze indexatie: “De indexatielasten kunnen ook ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken met toepassing van het voorgestelde artikel 38n van de Wet LB 1964 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Op het moment van afkoop of omzetting worden de indexatielasten voor die pensioenaanspraken daadwerkelijk gerealiseerd.” (MvA blz 91).

Vanuit de praktijk kreeg de staatssecretaris signalen dat veel DGA’s hiervan gebruik zouden maken. Hij wil, voordat de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, eerst onderzoeken welke effecten dit heeft. Desnoods dient hij een novelle in die deze aftrek alsnog tegenhoudt. Tevens zal hij een nieuwe ingangsdatum aankondigen.

Commentaar

De extra indexatielast in het jaar van afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer leidt tot een extra aftrekpost in de vennootschapsbelasting. Daar tegenover staat dat de fiscale balanswaarde hoger wordt. Als de DGA afkoopt staat de verlaging van de vennootschapsbelasting direct tegenover een verhoging van de inkomstenbelasting. Maar over de grondslag voor de inkomstenbelasting is wel een korting van toepassing van 34,5% (2017). Als de DGA zijn PEB omzet in een ODV vindt geen directe compensatie van de verlaging van de vennootschapsbelasting plaats. Immer er wordt pas bij het uitkeren van de ODV inkomstenbelasting geheven. De staatssecretaris wil weten wat hiervan het budgettaire effect is maar ook of dit aspect DGA’ s er toe beweegt niet af te kopen maar om te zetten in een ODV.

Overigens worden door uitstel van het wetsvoorstel ook de overige fiscale pensioenmaatregelen uitgesteld. Zoals het vervallen van de doorwerkeis bij uitstel van pensioen en het vervallen van de 100%-grens. Dat is vooral voor werkgevers, deelnemers en pensioenuitvoerders erg lastig.  In die novelle zal wel voorzien worden in terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 van pensioenmaatregelen.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 20 december 2016