Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Terugbetalen teveel betaald pensioen

Terugbetalen teveel betaald pensioen

13 maart 2019

De heer A kreeg een Arubaans gehuwdenpensioen. Later kreeg zijn echtgenote een deel van dat pensioen. De Bank vergat het deel van het pensioen aan de echtgenote te verrekenen met het pensioen van A. Mag de Bank het teveel betaalde pensioen terugvorderen?

Algemene Ouderdomsverzekering

De heer A is geboren in 1947 en woont in Aruba. Hij is gehuwd met mevrouw P. A en P wonen samen. Op grond van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (LAOV) heeft A recht op een ouderdomspensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert met ingang van 2007 aan A het gehuwdenpensioen uit van Afl. 1.247 per maand.

P vraagt aan SVB ook een pensioen aan. Met terugwerkende kracht tot 2007 keert SVB aan P een gesplitst ouderdomspensioen uit van Afl. 599. SVB vergeet daarbij het pensioen van A te korten. In 2013 vordert SVB het teveel betaalde pensioen aan A over de periode 2007 tot 2013, Afl. 46.726, terug.

A stelt zich op het standpunt dat een door SVB begane fout hem niet kan worden toegerekend, en dat sprake is van een onrechtmatige daad van SVB.

Terugbetalen pensioen

Volgens artikel 12 van de LAOV wordt het ouderdomspensioen door SVB ingetrokken of herzien, wanneer degene aan wie het is toegekend wettelijk daarvoor niet of niet meer in aanmerking komt, of voor een hoger of lager ouderdomspensioen in aanmerking komt. In artikel 16 van de LAOV staat dat SVB het te veel aan uitbetaald ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk mag terugvorderden wanneer het ouderdomspensioen met terugwerkende kracht is herzien.

Het ouderdomspensioen van een gehuwde man en vrouw, die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en beiden recht hebben op ouderdomspensioen, bedraagt volgens de LAOV de helft van het ouderdomspensioen voor gehuwden. Een gehuwde man en vrouw die duurzaam samenwonen en elk een gesplitst pensioen ontvangen, mogen samen geen hoger ouderdomspensioen ontvangen dan zij zouden hebben ontvangen indien het pensioen niet zou zijn gesplitst. In dit geval staat vast dat A en P meer hebben ontvangen aan ouderdomspensioen dan waarop zij wettelijk aanspraak mochten maken.

In het algemeen mag een verzekerde erop vertrouwen dat wat hij of zij aan ouderdomspensioen heeft ontvangen, door SVB op goede gronden is betaald. Maar dat is volgens de rechter anders wanneer SVB bij de uitbetaling een voor betrokkene een kenbare fout heeft gemaakt. Dat is hier het geval want het had voor A duidelijk moet zijn geweest dat hij en zijn echtgenote samen teveel ouderdomspensioen hebben ontvangen. Volgens de LAOV is SVB in dat geval bevoegd het te veel uitbetaalde pensioen op het later uit te betalen pensioen in mindering te brengen. De rechter verklaart het beroep van A ongegrond.

Commentaar

De LAOV in Aruba lijkt op de Nederlandse AOW. De LAOV kent een gehuwdenpensioen. Als dit pensioen wordt uitgekeerd aan beide gehuwde partners krijgen ze ieder de helft. De SVB maakte bij de toekenning van het pensioen aan A en P een fout. Dit te veel betaalde pensioen kan op grond van de Arubaanse recht worden teruggevorderd.

De Nederlandse regelgeving bevat zowel voor pensioen in de eerste als in de tweede pijler rechten voor de uitvoerder om het teveel betaalde terug te vorderen. Zie voor terugvordering van AOW ons bericht van 4 januari 2016 en voor pensioen het bericht van 12 augustus 2014. Daarbij is, net zoals in Aruba van belang of de pensioenontvanger wist of had kunnen weten dat de pensioenuitvoerder een fout heeft gemaakt.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 15 juni 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 13 maart 2019