Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Tozo geen vangnet voor ondernemers met AOW

Tozo geen vangnet voor ondernemers met AOW

10 juni 2020

AOW-gerechtigde ondernemers die minder omzet hebben door COVID-19 kunnen geen gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Kamervragen over ondersteuning AOW-gerechtigde ondernemers

Kamerlid Van Brenk (50PLUS) stelde in maart 2020 de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)diverse vragen over mogelijke ondersteuning van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Onder meer of het klopt dat deze zelfstandig ondernemers geen gebruik kunnen maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), waarom deze regeling niet voor deze groep van toepassing is en waar deze ondernemers terecht kunnen wanneer zijn inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum komt.

Adequaat vangnet rechtvaardigt onderscheid naar leeftijd

Staatssecretaris Van Ark van SZW bevestigt dat zelfstandige ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt niet in aanmerking komen voor inkomensondersteuning op grond van de Tozo. Zij zijn aangewezen op het pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet en waar nodig op algemene bijstand in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De AIO kan worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank.

Het reguliere vangnet van de AIO dat in voorkomende gevallen een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum garandeert, is naar het oordeel van de staatssecretaris ook in deze tijd van coronacrisis een adequaat vangnet. Dit vangnet geldt voor alle personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, niet voor personen buiten die leeftijdsgroep. Om die reden is het onderscheid naar leeftijd volgens de staatssecretaris gerechtvaardigd en geoorloofd.

De aanwezigheid van een adequaat vangnet met een gegarandeerde inkomensaanvulling tot het sociaal minimum is ook een van de redenen waarom bestaande ontvangers van algemene bijstand op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 categorisch zijn uitgesloten van het recht op bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo, aldus de staatssecretaris.

Zelfstandige ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen wel – indien zij aan de voorwaarden van de Tozo voldoen –in aanmerking komen voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Dit is geregeld in de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers van 29 april jl. aldus de staatssecretaris.

Commentaar

De staatssecretaris is het met de vragensteller eens dat AOW-gerechtigden die nog actief zijn als zelfstandige door de coronacrisis kunnen worden geconfronteerd met een verlies van inkomsten uit hun onderneming. En dat er ondernemers tussen kunnen zitten die door de coronacrisis te maken krijgen met een inkomensdaling tot onder het sociaal minimum. De staatssecretaris geeft duidelijk aan dat voor die ondernemers andere vangnetten beschikbaar zijn met hun eigen (strengere) voorwaarden dan de Tozo-regeling. Als een AOW-gerechtigde onder het sociaal minimum komt, kan recht ontstaan op bijstand in de vorm van een AIO. De AIO kent wel een vermogens- en partnertoets. Doordat de AOW is gekoppeld aan het minimumloon kan een AOW-gerechtigde uitsluitend onder het sociaal minimum komen wanneer de AOW niet volledig is opgebouwd.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 juni 2020

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Antwoorden op Kamervragen, Aanhangsel handelingen Tweede Kamer, 3 juni 2020