Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uitbreiding instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen

19 juni 2014

De SER adviseert uitbreiding van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen wijzigingen in pensioenregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd. Staatssecretaris Klijnsma vroeg de SER in maart 2014 hierover advies uit te brengen. Aanleiding voor de adviesaanvraag was de verandering van de pensioenregeling bij Shell. Shell voerde zonder instemming van de OR een nieuwe pensioenregeling in en richtte een nieuw pensioenfonds op voor nieuwe medewerkers. Dit leidde tot ongenoegen bij de vakbond.

Instemmingsrecht OR

De OR heeft instemmings- en adviesrechten bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dit is geregeld in de Wet op de ondernemingsraad (WOR) en de Pensioenwet (PW). De OR heeft geen instemmingsrecht voor zover het pensioen inhoudelijk is geregeld in een CAO.

Bij de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen eerder dit jaar, kreeg de OR instemmingsrecht bij een besluit tot vaststelling of intrekking van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Op grond van de nieuwe wetgeving heeft de OR bij een pensioenregeling die een ondernemingspensioenfonds uitvoert geen instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit tot wijziging. Het instemmingsrecht beperkt zich tot besluiten tot vaststellen of intrekken van de regeling.

De mate waarin een OR instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling hangt dus af van het type pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds.
De staatssecretaris van SZW vroeg de SER om advies over haar voornemen om het onderscheid in het instemmingsrecht op grond van de soort pensioenuitvoerder te laten vervallen. En de regeling die nu geldt bij uitvoering door een verzekeraar te veralgemeniseren. De werkgever heeft dan instemming van de OR nodig voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de soort pensioenuitvoerder.

Terminologie

De SER adviseert onder meer de terminologie in artikel 27 van de WOR aan te passen. In de WOR staat nu nog 'regelingen met betrekking tot een pensioenverzekering'. De staatssecretaris stelt voor om hier van te maken 'pensioenregelingen'. De SER adviseert om niet de terminologie 'pensioenregeling', maar 'pensioenovereenkomst' te hanteren. Hierdoor krijg de OR instemmingsrecht over arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder.

Instemmingsrecht voor arbeidsvoorwaardelijke aspecten
De arbeidsvoorwaardelijke aspecten van pensioen horen in beginsel thuis in de pensioenovereenkomst. In de praktijk staan er soms ook arbeidsvoorwaardelijke aspecten in de uitvoeringsovereenkomst. De OR heeft geen instemmingsrecht bij de uitvoeringovereenkomst. Omdat de grens tussen inhoud van de pensioenregeling en de uitvoering daarvan moeilijk is te trekken, vindt de SER het een elegante oplossing om het primaat welke uitvoeringsaspecten deel uit (moeten) maken van de pensioenovereenkomst bij werkgevers en werknemers te laten liggen. Maken zij uitvoeringsaspecten onderdeel van de pensioenovereenkomst, dan is een voorgenomen besluit ten aanzien van vaststelling, wijziging of intrekking instemmingsplichtig.

Informatieplicht

Om ervoor te zorgen dat de OR op tijd kennis kan nemen van wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst die de pensioenovereenkomst inhoudelijk kunnen treffen, stelt de SER voor om ondernemers te verplichten de OR tijdig te informeren over elke voorgenomen wijziging in de uitvoeringsovereenkomst. Hierdoor kan de OR haar rechten doen gelden.

Commentaar

Het probleem waarvoor de SER advies om werd gevraagd doet zich voor bij pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij (ondernemings)pensioenfondsen. De SER komt met een aantal praktische adviezen waardoor het doel (de OR instemmingrecht geven bij het wijzigen van een pensioenovereenkomst) wordt bereikt.

De SER maakt een duidelijk en helder onderscheid tussen de arbeidsrechtelijke en uitvoeringsaspecten van pensioen. Arbeidsrechtelijke aspecten horen thuis in de pensioenovereenkomst. Hierop heeft de OR instemmingsrecht. De uitvoeringaspecten horen thuis in de uitvoeringsovereenkomst. Daarop heeft de OR geen instemmingsrecht. Door de in te voeren informatieplicht kan de OR de uitvoeringsovereenkomst toch nog arbeidsvoorwaardelijke aspecten bevat haar medezeggenschap doen gelden. Bijvoorbeeld door haar instemming voor een wijziging van de pensioenovereenkomst te onthouden, tenzij de arbeidsrechtelijke aspecten van de uitvoeringsovereenkomst (ook) in de pensioenovereenkomst worden opgenomen.

De aanbevelingen staan in het ontwerpadvies "Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen". Dit ontwerpadvies zal de SER a.s. vrijdag 20 juni in de openbare raadsvergadering vaststellen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: SER 17 juni 2014