Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uitfaseren aftrek wegens geringe eigen woningschuld (Wet Hillen)

8 november 2017

Op grond van de huidige wetgeving krijgt een belastingplichtige met een geringe hypotheekschuld een korting op de bijtelling eigen woning. Het kabinet wil deze korting geleidelijk afschaffen met ingang van 2019.

Regeling Hillen

Op initiatief van Kamerlid Hillen is in 2005 een regeling ingevoerd, die leidt tot een korting op de bijtelling eigenwoningforfait (EWF) wegens geen of een geringe eigen woningschuld (hypotheek). Deze regeling beoogde aflossing van de eigen woningschuld te bevorderen.

Het recht op korting op het EWF ontstaat als het EWF hoger is dan de daarop drukkende aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente. De korting op het EWF is het verschil tussen het EWF en de aftrekbare hypoheekrente. Hierdoor is de bijtelling EWF niet hoger dan de aftrekbare hypotheekrente. Een belastingplichtige die geen hypotheekrente aftrekt hoeft dus ook geen bijtelling EWF te doen.

Wetsvoorstel afbouwen aftrek EWF

Door de per 2013 ingevoerde aflossingseis voor eigenwoningschulden komen belastingplichtigen veel eerder in aanmerking voor toepassing van de regeling Hillen. Hierdoor wordt de regeling Hillen volgens het Kabinet  in de toekomst onbetaalbaar. Daarom wil het Kabinet deze regeling afschaffen. Om nadelige financiële effecten af te zwakken wordt de afschaffing geleidelijk ingevoerd.

Volgens het wetvoorstel wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar afgeschaft. De uitfasering gaat in 2019 in. Dat houdt in, dat in 2019 de korting op het EWF wegens geen of geringe eigenwoningschuld niet 100% maar nog maar 96 2/3 % bedraagt. Elk jaar daarna wordt het kortingspercentage verlaagd met 3 1/3 procentpunt zodat er met ingang van 2048 geen korting meer geldt.

Commentaar

De afschaffing van de korting EWF door geen of geringe eigenwoningschuld is ingegeven door het succes van deze regeling. Door de in 2013 ingevoerde aflossingseis eigenwoningschuld zal het beroep op deze regeling in de toekomst toenemen. Ook het vervallen van het recht op aftrek van de rente na een periode van 30 jaar zal hierop van invloed zijn. Het Kabinet verwacht dat de kosten bij het ongewijzigd toepassen van de regeling Hillen zullen toenemen tot 1,1 miljard euro in het jaar 2042.

De nadelen van de afschaffing van de korting worden volgens het Kabinet enerzijds opgevangen door verlaging van het EWF. Deze gaat volgens het Regeerakkoord van 0,75% in 2017 naar 0,55% in 2021. Anderzijds profiteren belastingplichtigen van de tariefsverlaging van de inkomstenbelasting. Macro economisch kan wellicht worden gesteld dat door de flankerende maatregelen de belastingdruk niet toeneemt. Maar per individuele belastingplichtige kan dit anders uitpakken.

Ten eerste zal de verlaging van het EWF (gedeeltelijk) teniet worden gedaan wanneer de WOZ-waarde van eigen woning stijgt. Ten tweede geldt de verlaging van het EWF en de verlaging van de inkomstenbelasting ook voor belastingplichtigen die geen gebruik kunnen maken van deze korting. Met andere woorden belastingplichtigen die gebruik maken van de regeling Hillen profiteren niet –zoals andere belastingplichtigen - van de verlaging van het EWF en de verlaging van de inkomstenbelasting. Voor  belastingplichtigen die (volledig) gebruik maken van de heffingskorting en in aanmerking komen voor de regeling Hillen, heeft deze maatregel financiële gevolgen. Dit zullen veelal ouderen zijn. Dat het Kabinet dit realiseert blijkt wel uit de lange uitfaseringstermijn.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Aanbieding voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 november 2017.