Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Uitkering niet belast in Nederland maar bij internationale organisatie

Uitkering niet belast in Nederland maar bij internationale organisatie

1 april 2015

Nederland is gastland voor bijna 40 internationale organisaties. Denk hierbij aan Europol, het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Joegoslaviëtribunaal, het Internationaal Strafhof en de Europese Octrooiorganisatie. Deze internationale organisaties hebben met elkaar gemeen dat de Nederlandse civiele en fiscale wetgeving niet op hen van toepassing is. Een gerechtelijke uitspraak over de belastingheffing over een invaliditeitsuitkering van een medewerker van zo’n organisatie bevestigde dat nog eens.  

Hoe zit dat met internationale organisaties?

Internationale organisaties kunnen worden opgericht door bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Benelux. De werknemers van deze internationale organisaties zijn internationale ambtenaren. Zij zijn politiek en economisch onafhankelijkheid en zijn onpartijdig. Om die onafhankelijkheid te garanderen geniet een internationale ambtenaar zekere voorrechten en immuniteiten, net zoals een diplomaat. Zo is de belastingwetgeving van het gastland niet van toepassing maar kan de internationale organisatie een eigen heffing opleggen, een interne belastingheffing. Over de vraag wie mocht heffen over een invaliditeitsuitkering, het gastland of de internationale organisatie, ging de zaak die speelde voor de Rechtbank Den Haag.

Geschil

X trad vóór 1 januari 1995 in dienst van het Europees Octrooibureau (EOB). In juli 2003 raakte hij arbeidsongeschikt. Hierna verrichtte X geen werkzaamheden meer voor het EOB. Vanaf juli 2003 tot 1 januari 2008 ontving X een ‘invalidity pension’ (invaliditeitspensioen) van het EOB op grond van de toen geldende pensioenregeling voor invaliden van het EOB. Dit invaliditeitspensioen was niet onderworpen aan een interne heffing van de EOB. Hierover hief Nederland inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2008 paste het EOB zijn interne regelgeving aan. Vanaf die datum ontving X een ‘invalidity allowance’. Deze uitkering wordt wél onderworpen aan interne belastingheffing. Het geschil betrof de vraag of de ‘invalidity allowance’ onder de Nederlandse inkomstenbelastingheffing kan vallen. 

Procedure

De Belastingdienst vindt dat de uitkering in Nederland belast kan worden met inkomstenbelasting. Meneer X ziet dat anders. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de ‘invalidity allowance’ niet aan Nederlandse inkomstenbelastingheffing kan worden onderworpen omdat deze onder artikel 16, eerste lid, van het Protocol on Privileges and Immunities valt.

Commentaar

Internationale organisaties kennen – kort gezegd – hun eigen wet- en regelgeving en vallen niet onder de wetgeving van hun gastland. Medewerkers worden aangesteld op basis van het Personeelsstatuut van de organisatie en vallen niet onder het Nederlands recht. Deze organisaties hebben een eigen intern stelsel van rechtsbescherming en een internationale rechtsprekende instantie zoals het Benelux-Gerechtshof. Zo is bijvoorbeeld de Pensioenwet (PW) niet van toepassing op de pensioenregeling van een dergelijke organisatie. Artikel 1 PW definieert een werknemer als volgt: “degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht voor een werkgever (…)”. De arbeidsovereenkomst van werknemers van internationale organisaties is niet naar Nederlands burgerlijk recht gesloten dus de PW is niet van toepassing.

Iets vergelijkbaars geldt voor het fiscale recht. De Nederlandse loon- en inkomstenbelasting is niet van toepassing op het inkomen van de werknemers van internationale organisaties. Zij kennen een interne heffing die de inkomstenbelasting van het gastland vervangt. Dat was ook het geval in de procedure van de arbeidsongeschikte medewerker van de EOB. 

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis
Bron: Rechtbank Den Haag, 3 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2023

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 1 april 2015