Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uitruil niet geldig bij valse handtekening

26 november 2014

Na overlijden krijgt een weduwe geen partnerpensioen. Het partnerpensioen is door haar overleden man uitgeruild in een hoger ouderdomspensioen. Volgens de weduwe heeft zij nooit ingestemd met de ruil en moet de pensioenuitvoerder haar het misgelopen partnerpensioen betalen. 

De casus

Een man (M) en vrouw (V) waren gehuwd. Het ouderdomspensioen van de man was verzekerd bij een verzekeraar. De verzekeraar informeerde M op 24 mei 2006 over de mogelijkheid om het partnerpensioen in te ruilen voor een 24% hoger ouderdomspensioen. M maakte van deze mogelijkheid gebruik. Dit maakte hij kenbaar met een formulier van 4 juni 2006. Op 1 augustus 2006 ging M met pensioen. Vanaf die datum ontving hij - het door de uitruil verhoogde – ouderdomspensioen. Op 9 september 2009 overleed M. 

V vordert van de verzekeraar betaling van het partnerpensioen vanaf de datum van het overlijden van M. Volgens V was de uitruil niet rechtsgeldig. De handtekening bij haar naam op het formulier van 4 juni 2006 is volgens haar niet van haar. Zij heeft dus niet ingestemd met de uitruil. V verwijt de verzekeraar een gebrek in zorgplicht.

Gerechtshof Den Haag

Volgens het hof blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de pensioenuitvoerder een zelfstandige zorgplicht heeft naar de partner. Die zorgplicht houdt in dat de pensioenuitvoerder voordat zij de uitruil uitvoert moet controleren of “de partner ten behoeve van wie een aanspraak op partnerpensioen bestaat bereid is om in te stemmen met die keuze”. Volgens het hof is het niet zo dat de pensioenuitvoerder kan en mag vertrouwen op de enkele mededeling van de deelnemer die de uitruil verzoekt dat zijn partner met de uitruil instemt. De belangen van de deelnemer die een uitruil verzoekt en zijn partner lopen immers niet altijd parallel. “Mede gelet op de (mogelijk) grote belangen en de ingrijpende gevolgen van de uitruil voor de partner, dient de pensioenuitvoerder  er voor te zorgen dat de partner daadwerkelijk in staat wordt gesteld om al dan niet in te stemmen met de uitruil en te controleren of de eventuele instemming daadwerkelijk is verleend. De wijze waarop een pensioenuitvoerder aan deze procedure invulling geeft is ter vrije keuze van de pensioenuitvoerder, maar dient voldoende waarborgen te bieden om zeker te stellen dat de partner met de uitruil heeft ingestemd.” aldus het hof.

Het hof oordeelt dat de verzekeraar aansprakelijk is voor de schade van het mislopen van het partnerpensioen vanaf 9 september 2009 als zij tekort is geschoten in haar zorgplicht. Omdat de schending van de zorgplicht is gebaseerd op het doorvoeren van de uitruil zonder instemming van V is het relevant om vast te stellen of de handtekening op het formulier van 4 juni 2006 daadwerkelijk van haar afkomstig is, dan wel vals is. Het hof gaat daarvoor een onafhankelijke handschriftdeskundige in schakelen.

Commentaar

Bij een verzoek om ruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen moet de pensioenuitvoerder controleren of de partner heeft ingestemd met de ruil. Het enkele feit dat er een handtekening van de partner op het formulier stond, is daarbij niet voldoende. In deze casus had de verzekeraar alle correspondentie met betrekking tot de ruil uitsluitend gericht aan de deelnemer. Het ligt voor de hand dat de verzekeraar de procedures met betrekking tot uitruil zal aanscherpen. 
Het hof oordeelt dat wanneer de verzekeraar tekort is geschoten in haar zorgplicht, zij aansprakelijk is voor de schade van het mislopen van het partnerpensioen vanaf 9 september 2009. Het hof doet geen uitspraak over de hoogte van de schade. Door de uitruil hebben M en V ruim drie jaar een hoger ouderdomspensioen ontvangen. Naar onze mening verlaagt dit de schade van het mislopen van het partnerpensioen. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Uitspraak Gerechtshof Den Haag d.d. 19-11-2014

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 november 2014