Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Vergunning APF met terugwerkende kracht mogelijk?

27 november 2015

De Tweede Kamer stemde op 26 november 2015 in met de Novelle bij het Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds. Hierdoor verdween de via het amendement Lodders/Vermeij in de wet gekomen mogelijkheid voor verplicht gestelde BPF-en om te fuseren met ringfencing. Zie onze eerdere bericht van 27 oktober 2015. Tijdens het Wetgevend Overleg van 25 november 2015 stelden een aantal Kamerleden de vraag of een vergunning voor een APF terugwerkende kracht kan hebben. Volgens staatssecretaris Klijnsma kan dat niet. Volgens ons ligt dat genuanceerder.

Wat is het probleem?

Door het aannemen van de Novelle door de Tweede Kamer kan de Eerste Kamer nu verder met de behandeling van het wetsvoorstel. Het lijkt erop dat een ingangsdatum van 1 januari 2016 daardoor haalbaar is. Vanaf 1 januari 2016 is het dan mogelijk een APF op te richten. Een APF mag echter pas actief zijn als zij een vergunning van DNB heeft. En om een dergelijke vergunning aan te vragen, moet het APF eerst bestaan. Uiteraard is er door de partijen die een APF willen oprichten al het nodige voorwerk gedaan, zodat de vergunningprocedure wellicht sneller kan verlopen dan gebruikelijk. Volgens staatssecretaris Klijnsma is 1 maart 2016 een reële datum.

De Kamerleden Lodders (VVD), Vermeij (PvdA) en Van Weyenberg (D66) vroegen de staatssecretaris of een APF dat in de loop van 2016 (bijvoorbeeld op 1 maart) een vergunning krijgt contracten mag afsluiten met een ingangsdatum van 1 januari 2016. Volgens de staatssecretaris is dat niet mogelijk. Daarbij was het niet geheel duidelijk of de staatssecretaris en de Kamerleden het over hetzelfde hadden. De staatssecretaris gaf aan dat een APF niet zonder vergunning contracten mag afsluiten. De Kamerleden vroegen echter of een APF dat in het bezit is van een vergunning, nádat die vergunning is verkregen een contract mag afsluiten met een ingangsdatum van 1 januari 2016. Dat een APF zonder vergunning geen contracten mag afsluiten, lijkt ons niet ter discussie te staan. Maar dat is de vraag niet. De vraag is of DNB in de loop van 2016 een vergunning kan verlenen die terugwerkt tot de datum van oprichting van het APF.

Juridische analyse

Het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit onderzocht deze vraag. De conclusie daar bij is dat het besluit van DNB om een vergunning te verlenen een beschikking is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat daarbij om een zogenoemde begunstigende beschikking. Dat wil zeggen een beschikking waarbij een recht wordt verleend. Anders dan bij een beschikking die een verplichting oplegt (de belastende beschikking), is terugwerkende kracht bij een begunstigende beschikking niet bezwaarlijk.

DNB kan aan de vergunning voorschriften verbinden en beperkingen stellen met het oog op de belangen die de Pensioenwet beoogt te beschermen. Voorschriften zijn daarbij de vereisten waaronder de beschikking wordt verleend. Beperkingen zien op de werking, het bereik van de beschikking. Noch de bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften, noch die tot het stellen van beperkingen staat in de weg aan terugwerkende kracht van de beschikking.

Commentaar 

De stelligheid waarmee staatssecretaris Klijnsma tijdens het Wetgevend Overleg concludeerde dat verlening van een vergunning met terugwerkende kracht niet mogelijk is, is naar onze mening niet terecht. Er zijn op zijn minst verschillende visies mogelijk. 

Bij het verlenen van een vergunning om het bedrijf van Algemeen Pensioenfonds uit te oefenen, kan DNB aan die vergunning terugwerkende kracht verlenen. Terugwerkende kracht is mogelijk tot de datum van oprichting van het betreffende APF. Terugwerkende kracht aan de vergunning - een begunstigende beschikking - is mogelijk volgens de Algemene wet bestuursrecht. Terugwerkende kracht is niet beperkt bij of krachtens de Wet algemeen pensioenfonds dan wel de parlementaire geschiedenis daarvan. Integendeel, zowel de bedoeling van de wetgever om zo spoedig mogelijk tot oprichting van algemeen pensioenfondsen te komen, als de opzet van de wettelijke regelingen maken terugwerkende kracht mogelijk en (impliciet) passend.

 

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Stemmingslijst Tweede Kamer, 26 november 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 27 november 2015