Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Verrekende pensioenuitkeringen geen negatief loon

Verrekende pensioenuitkeringen geen negatief loon

13 december 2019

X en Pensioenfonds P komen overeen dat het teveel uitgekeerde pensioen door P wordt verrekend met de pensioenuitkeringen in 2014 en 2015. X voert deze verrekende bedragen op als negatief loon. Ten onrechte vinden de belastingdienst en de rechter.

Pensioenfonds verrekent te hoge pensioenuitkering met uitkeringen in 2014 en 2015

X ontvangt vanaf maart 2011 maandelijks een pensioenuitkering van het Pensioenfonds P. Op deze pensioenuitkeringen houdt P loonheffing in. Vanaf maart 2011 tot en met november 2012 ontving X, naar naderhand bleek, te hoge pensioenuitkeringen tot een totaalbedrag van bruto € 31.014.

Pensioenfonds P en X spraken af dat er in de periode 1 september 2014 tot 1 januari 2018 een maandelijkse inhouding van bruto € 775,37 op het pensioen zou plaatsvinden. Met deze bedragen betaalde X het bruto teveel ontvangen pensioen terug. Het totaal van de ingehouden bedragen bedroeg in het jaar 2014 € 3.101,48 (bruto) en in 2015 € 9.304,44 (bruto).

Volgens de jaaropgaven 2014 en 2015 van P bedraagt het genoten pensioen, na verrekening van het teveel betaalde pensioen in 2014 € 7.321 (bruto) en in 2015 € 1.123 (bruto). De daarin begrepen loonheffingen bedragen volgens de jaaropgaven € 2.644 (2014) respectievelijk € 394 (2015).

In de aangifte 2014 voert X de in de jaaropgaaf vermelde bedragen aan genoten pensioen en loonheffing op. Het in dat jaar verrekende bedrag van € 3.101 (bruto) voert X op als negatief loon en een bedrag van € 1.582 als (daarop ingehouden) loonheffing. In de aangifte 2015 voert X alleen het in de jaaropgaaf vermelde bedrag van € 1.123 (bruto) als pensioeninkomen op. Als ingehouden loonheffing voerde X een bedrag van € 8.576 op.

De inspecteur corrigeerde de aangifte 2014 het negatief loon en in de aangiften 2014 en 2015 de loonheffing. X is het daarmee niet eens. Nadat X ongelijk krijgt van de inspecteur en de rechtbank gaat hij in beroep.

Verrekende bedragen vormen geen negatief loon

In geschil is of de Inspecteur het negatieve loon en de ingehouden loonheffingen terecht heeft gecorrigeerd.

X en de belastingdienst zijn het erover eens dat er in de jaren 2014 en 2015 terugbetalingen van teveel genoten pensioen hebben plaatsgevonden door inhoudingen op de bruto-pensioenuitkering. Dat betekent volgens het hof dat er sprake is van verrekening.

Die verrekende bedragen zijn in mindering gebracht op het belastbare loon, zodat er bij de vaststelling van het belastbaar inkomen al rekening mee is gehouden, aldus de rechtbank en later ook het hof. Wanneer daarnaast, zoals X wenst, nog een bedrag als negatief loon in aanmerking genomen zou worden, vindt ten onrechte dubbele aftrek van het negatieve loon plaats.

X stelt nog dat hij destijds slechts netto bedragen ontvangen heeft en in de voorliggende jaren bruto heeft terug moeten betalen. Om die reden vindt hij dat hij terecht extra bedragen aan loonheffing heeft opgevoerd. De rechtbank verwerpt ook dit standpunt. De bruto bedragen die X via verrekening heeft terugbetaald, zijn volledig in mindering gekomen op het belastbaar loon en hebben in zoverre eveneens geleid tot vermindering van de loonheffing. Indien het standpunt van X gevolgd zou worden, dan zou ten onrechte dubbele verrekening van loonheffing plaatsvinden.

Gelet op het voorgaande heeft de inspecteur naar het oordeel van de rechtbank en het hof terecht de aftrek van negatief loon geweigerd en bestaat er geen grond voor verrekening van de door belanghebbende in dat verband opgevoerde loonheffing.

Commentaar

Belastingdienst en hof passen de methodiek van het negatieve loon op een juiste wijze toe. X maakte (ten onrechte) de vergelijking met de situatie dat het pensioenfonds maandelijks € 1.225,22 (bruto) aan hem uitbetaalt en hij maandelijks € 775,37 betaalt aan het pensioenfonds door een overboeking. In dat geval zou X de terugbetaling wel als negatief loon in aanmerking mogen nemen. In die situatie worden namelijk loonheffingen ingehouden op de pensioenuitkering van € 1.225,22 (bruto). X zou de terugbetaling van € 775,31 dan als negatief loon in aanmerking mogen nemen, omdat er voor de loonheffingen nog geen rekening is gehouden met deze terugbetalingsverplichting. In de situatie van X, waar wordt verrekend, is al rekening gehouden met de terugbetaling (inclusief de loonheffing) doordat X slechts belasting/loonheffing hoeft te betalen over het gesaldeerde bedrag (€ 1.225,22 - € 775,37 bruto).

Het in de uitspraak opgenomen cijfermatige overzicht illustreert dit op een goede manier.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 13 december 2019

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Den Bosch 13 september 2019, ECLI ECLI:NL:GHSHE:2019:3402