Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Vervroegen pensioen

9 september 2016

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) formuleerde opnieuw de voorwaarden die zij stellen bij het ingaan van pensioen en doorwerken. Met name bij het vervroegen van pensioen verder dan vijf jaar vóór de AOW-ingangsdatum zijn deze voorwaarden van belang.

Vervroegd pensioen en doorwerken

Pensioen is een inkomensvoorziening die ziet op het vervangen van verlies aan inkomen.

Vervroegen van de pensioeningangsdatum mag alleen voor zover hier tegenover een evenredige reductie van inkomen staat. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om inkomen uit de bestaande dienstbetrekking of uit andere werkzaamheden.

Bij gedeeltelijk pensioneren moet er een verhouding bestaan tussen de mate van het verlies aan inkomen en de hoogte van het eerder ingegaan pensioen. Vanuit de werknemer bezien dient een een-op-een relatie te bestaan tussen de mate van vervroegde pensionering en de mate van reductie van de economische activiteiten waarmee het inkomen wordt gegenereerd.

Een verzekeraar kan ermee volstaan om op de datum van vervroegde pensionering van de werknemer een verklaring te vragen. Hierin verklaart de werknemer dat hij zijn arbeidzame leven beëindigt in (ten minste) dezelfde mate als waarin hij vervroegd met pensioen gaat en dat hij niet van plan is inkomensgenererende economische activiteiten te gaan verrichten. Als deze werknemer na de vervroegde pensionering na verloop van tijd besluit om toch weer betaalde economische activiteiten te gaan verrichten of deze uit te breiden, dan heeft dat in het algemeen geen gevolgen voor de zuiverheid van het (vroeg)pensioen. Dit is alleen anders als de inspecteur op grond van feiten en omstandigheden aannemelijk kan maken dat de intentie tot het (weer) starten of uitbreiden van inkomensgenererende economische activiteiten al bestond op het moment van de vervroegde pensionering. Bijvoorbeeld als de werknemer de wettelijke verplichting heeft om mee te werken aan het verkrijgen van arbeid, bijvoorbeeld op grond van de Werkloosheidswet of de Participatiewet. In dat geval is immers sprake van een verplichte intentie tot doorwerken.

De voorwaarde dat het inkomen moet afnemen bij vervroegde pensionering geldt niet als het pensioen vervroegd ingaat in een periode binnen vijf jaar vóór de AOW-ingangsdatum van de pensioengerechtigde. De werknemer mag in deze situatie dus pensioeninkomsten ontvangen en doorwerken. Dit staat in het beleidsbesluit van 6 november 2015.

Als het pensioen ingaat op de reguliere pensioeningangsdatum mag de werknemer ook gewoon doorwerken.

Commentaar

In ons bericht van 24 december 2015 bespraken wij de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan het vervroegd in laten gaan van pensioen. Kennelijk was het voor het CAP toch nodig deze voorwaarden opnieuw te formuleren.

In de praktijk bleek dat sommige uitvoerders de voorwaarde met betrekking tot vervanging van inkomen anders uitlegden. Het is dus niet zo als een inkomen van € 80.000 per jaar met bijvoorbeeld € 20.000 daalt het vervroegd pensioen ook € 20.000 per jaar mag bedragen. Het gaat om de verhouding. In dit geval daalt het inkomen met 25% en mag het pensioen dus voor 25% vervroegd ingaan. Veelal zal dat een lager bedrag zijn dan € 20.000 per jaar.

Bij een WW-uitkering hoort een sollicitatieplicht. De werknemer moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en kan in dit geval dus niet zeggen dat hij geen intentie meer heeft om inkomen te generen. Vervroegen van het pensioen leidt dan tot een belaste aanspraak. . Niet alleen om die reden is het in die situatie niet aan te bevelen het pensioen al eerder te laten maar ook vanwege de korting van pensioen op een WW-uitkering.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: www.belastingdienstpensioensite.nl

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 9 september 2016