Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Verzamelwet pensioenen 2017 aangenomen in Eerste Kamer

Verzamelwet pensioenen 2017 aangenomen in Eerste Kamer

4 januari 2018

De Eerste Kamer nam op 19 december 2017 de Verzamelwet pensioenen 2017 als hamerstuk aan. Het zag er lange tijd naar uit dat de Eerste Kamer de Verzamelwet Pensioenen 2017 pas ná het kerstreces zou behandelen. Na een toezegging van minister Koolmees besloot de Eerste Kamer het wetsvoorstel toch al te behandelen. De datum van inwerkingtreding hangt af van de vraag of er een referendum over deze wet wordt aangevraagd.

Wetsvoorstel

De Verzamelwet, het woord zegt het al, bundelt een veelheid van onderwerpen. Belangrijkste element is een wijziging van artikel 23a PW. Daardoor kunnen  ook  gesloten pensioenfondsen waarvan de werkgever nog bestaat  hun regeling eenvoudiger onderbrengen bij een Algemeen pensioenfonds. Het uitvoeringsreglement mag in die situatie door het APF worden opgesteld.

Daarnaast worden de volgende punten geregeld;

  • instemming om informatie elektronisch te verstrekken hoeft niet langer schriftelijk te worden gegeven, maar kan ook elektronisch worden verstrekt;
  • herstel van de abusievelijk vervallen mogelijkheid om bij een variabele pensioenuitkering een vaste periodieke stijging toe te passen;
  • het nakomen van de in de Eerste Kamer gedane toezegging bij de Wet verbeterde premieregeling om de spreidingstermijn voor de beleggingsresultaten uit te breiden van vijf jaar naar tien jaar;
  • de voorwaardelijkheidsverklaring bij toeslagen hoeft niet meer in ‘alle overige informatieverstrekking’ te worden opgenomen, maar alleen nog bij de ‘overige persoonlijke informatieverstrekking’;
  • de mogelijkheid tot waardeoverdracht voor degenen die alsnog de pensioenknip willen toepassen bij in de periode tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 ingegane pensioenen;
  • intrekken van de Wet privatisering FVP.

Commentaar

Het leek er lange tijd op dat het wetsvoorstel niet meer in 2017 door de Eerste Kamer afgerond zou worden. Senatoren vonden nog onvoldoende duidelijk hoe mensen met vroegpensioen een inkomensgat kunnen overbruggen dat ontstaat omdat de AOW later ingaat dan verwacht. Het gaat om mensen die hier vanaf 2022 mee te maken krijgen. In een briefwisseling tussen de senaat en minister Koolmees van Sociale Zaken zegde de minister toe dat er in de volgende verzamelwet een regeling kan komen voor deze groep. Eerst moet onderzoek uitwijzen om hoeveel mensen het gaat en bij wat voor regeling ze baat hebben.

Met name voor de zogenoemde gesloten pensioenfondsen (d.w.z. pensioenfondsen met alleen maar slapers en trekkers en geen actieven) die hun regeling willen onderbrengen bij een APF was dit bijzonder vervelend. Indien de werkgever van de in het gesloten pensioenfonds ondergebrachte gewezen deelnemers en trekkers nog bestaat, moest die op grond van artikel 23a PW de uitvoeringsovereenkomst met het APF afsluiten. Alleen als de werkgever niet meer bestaat, mag het APF zelfstandig een uitvoeringsreglement opstellen. Omdat de band tussen de werkgever en een gesloten pensioenfonds veelal al jaren lang niet meer bestaat, was dit een ernstig obstakel voor dergelijke pensioenfondsen om hun regeling onder te brengen bij een APF. De Verzamelwet regelt dat bij een gesloten pensioenfonds het APF een uitvoeringsreglement mag opstellen, zodat de werkgever geen rol meer heeft. Uitvoeringstechnisch is 1 januari de meest geschikte datum om de regeling bij een nieuwe uitvoerder onder te brengen. Het is overigens nog niet duidelijk wat de ingangsdatum van deze wijziging is. De wet voorziet in een inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Daarbij moet nog rekening worden gehouden met de Referendumwet. Nadat een wetsvoorstel is bekrachtigd, bepaalt de minister of er over de wet een referendum kan worden gehouden. Als dat het geval is, maakt hij dat bekend in de Staatscourant. Een tijdstip van inwerkingtreding van een wet of onderdeel van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, wordt niet eerder gesteld dan acht weken na deze mededeling in de Staatscourant. Indien de inwerkingtreding van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, geen uitstel kan lijden, kan in de wet de inwerkingtreding op een eerder tijdstip worden geregeld, onverminderd de mogelijkheid over de wet een referendum te houden.

Inmiddels heeft de minister van Binnenlandse Zaken bij besluit van 21 december 2017 besloten dat over de Verzamelwet pensioenen 2017 een referendum kan worden gehouden. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 27 december 2017. Dat betekent dat in de periode van vier weken na 27 december 2017 een verzoek tot het houden van een referendum kan worden ingediend. Van de mogelijkheid om de wet alvast te laten ingaan, heeft de minister geen gebruik gemaakt. De ingangsdatum van de wet is dus op zijn vroegst acht weken na 27 december 2017.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017).

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 2 januari 2018.