Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Verzamelwet pensioenen 2019 aangenomen

Verzamelwet pensioenen 2019 aangenomen

17 december 2018

Op 11 december nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 aan. Wij lichten er voor u een aantal punten uit.

Verzamelwet pensioen 2019

Deze wet wijzigt de Pensioenwet en enkele andere wetten en beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Het wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen: ·        

  • Waardeoverdracht;
  • Overbruggingspensioen;
  • Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen.

 

Waardeoverdracht klein pensioen

In de Pensioenwet staat dat pensioenuitvoerders kleine pensioenen (2018: €474,11)  twee jaar na einde deelneming eenzijdig kunnen afkopen. Dat moeten ze dan binnen zes maanden doen. Door de Wet waardeoverdracht klein pensioen (zie onder meer ons nieuwsbericht van februari 2018) wordt dit eenzijdig recht op afkoop met ingang van 1 januari 2019 afgeschaft en vervangen door een automatisch recht op waardeoverdracht.

De huidige eenzijdige afkoopmogelijkheid binnen zes maanden na twee jaar na einde deelneming wordt volledig van toepassing op alle kleine pensioenen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2018.

Overbruggingspensioen

Tot 1 juli 2016 bestond een tijdelijke regeling waarbij variabilisering werd toegestaan van al ingegaan ouderdomspensioen. Deze regeling was specifiek bedoeld voor mensen die vóór 1 januari 2016 vervroegd met pensioen waren op het moment dat de AOW leeftijd (versneld) werd verhoogd.

De tijdelijke regeling stelde hen in staat om de onverwachte verhoging van de AOW-leeftijd op te vangen door de uitkering alsnog te variabiliseren. Deze goedkeuring was nodig omdat de mate van variabilisatie van pensioen in beginsel uiterlijk bij het ingaan van het pensioen moet worden vastgesteld.

Er zijn ook mensen die ná 31 december 2015 vervroegd met pensioen zijn gegaan, en vanaf 2022 te maken kunnen krijgen met een hogere AOW-leeftijd dan de AOW-leeftijd die volgens de stand van zaken ten tijde van het ingaan van pensioen voor die mensen zou gelden. Dit betreft mensen die hun ouderdomspensioen met meer dan vijf jaar hebben vervroegd. Een leeftijdsverhoging van de AOW wordt immers vijf jaar van tevoren aangekondigd.

De Pensioenwet wordt zodanig gewijzigd dat - wanneer het pensioen al is ingegaan en de wettelijke AOW-ingangsdatum wordt verhoogd - de variatie uiterlijk moet worden vastgesteld bij het bereiken van de AOW-leeftijd, zoals die die van toepassing was voor deze verhoging.

Versterken medezeggenschap kleine ondernemingen

De Verzamelwet Pensioenen 2019 versterkt de informatierechten van personen die werkzaam zijn in een kleine onderneming waar geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt daarop aangepast.

Uitgangspunt is dat in een dergelijke kleine onderneming ten minste twee keer per jaar een personeelsvergadering wordt gehouden.

In het huidig recht ontbreekt een expliciet recht om op verzoek informatie te ontvangen over de arbeidsvoorwaarde pensioen die werknemers nodig kunnen hebben ten behoeve van de personeelsvergadering. Dit informatierecht wordt nu expliciet in de WOR opgenomen. Als de informatie schriftelijk bij de ondernemer beschikbaar is, dan moet de ondernemer de informatie schriftelijk verstrekken.

De in de onderneming werkzame personen kunnen enkel informatie opvragen over de arbeidsvoorwaarde pensioen, voor zover die relevant is voor het collectief van de in onderneming werkzame personen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan voorstellen tot vaststelling, wijziging of beëindiging van de pensioenregeling. Omdat ook wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst van invloed kunnen zijn op de arbeidsvoorwaarde pensioen, en dus onderwerp van advies kunnen zijn, krijgen de in de onderneming werkzame personen een vergelijkbaar expliciet informatierecht ten aanzien van elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement. Daarnaast krijgt de personeelsvertegenwoordiging een initiatiefrecht. Hiermee kan de personeelsvertegenwoordiging het onderwerp pensioen agenderen voor overleg. De ondernemer is vervolgens ook verplicht hierover in overleg te treden.

Commentaar

Zoals gebruikelijk gebruikt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verzamelwet pensioenen om diverse pensioenaangelegenheden te regelen. Zoals deze keer bepalingen in de Pensioenwet waardoor een aantal losse eindjes met betrekking tot waardeoverdracht klein pensioen en afkoop van heel klein pensioen wordt opgelost. En bepalingen in de WOR met betrekking tot het versterken van de medezeggenschap over pensioen bij kleine ondernemingen.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Verzamelwet pensioenen 2019 (35.015); Eerste Kamer.nl

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 17 december 2018