Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Voorwaarden omzetting vaste pensioenuitkering in variabele uitkering bekend

12 juli 2016

Gepensioneerden die een vast en levenslang pensioen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 hebben ingekocht, kunnen dit omzetten in een variabele uitkering.  In een Kamerbrief maakt de staatssecretaris van SZW bekend wat de voorwaarden zijn. 

Eenmalige omzetting vast pensioen in variabel pensioen

Voor deelnemers in een premieregeling bestond tot 1 januari 2014 tijdelijk de mogelijkheid om op de pensioendatum de pensioenaankoop te knippen in een dadelijk ingaand pensioen en een uitgesteld kapitaal. Met het uitgestelde kapitaal kon geanticipeerd worden op verbetering van condities waartegen pensioen kan worden aangekocht. Op 8 juli 2015 werd - vooruitlopend op de Wet verbeterde premieregeling - opnieuw een vergelijkbare pensioenknip mogelijk. Omdat er in de periode tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen pensioenknip mogelijk was, stelde de Tweede Kamer voor de mogelijkheid te bieden om degenen die in die periode een vaste uitkering moesten aankopen, deze vaste uitkering om te zetten in een variabele uitkering. Zie verder ons nieuwsbericht van 4 april 2016.

In het algemeen is het openbreken van lange termijnovereenkomsten zoals een ingegane pensioenuitkering erg onwenselijk. Een deelnemer moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat een verzekeraar in goede en in slechte tijden haar garanties kan nakomen. Toch wil het Verbond van Verzekeraars meewerken aan deze eenmalige mogelijkheid om een vast pensioen om te zetten in een variabel pensioen.

Voor- en nadelen van omzetting

Uit analyses die het Verbond van Verzekeraars liet uitvoeren, blijkt dat het omzetten van reeds lopende contracten naar contracten met een variabele uitkering onder bepaalde omstandigheden voordeel kan opleveren voor de deelnemer.

Een belangrijke voorwaarde is dat de deelnemer bereid moet zijn om beleggingsrisico te nemen om in een nieuw contract met variabele uitkering een hogere uitkering te kunnen krijgen. Dit betekent dat de uitkering ook lager kan uitpakken indien de beleggingsresultaten tegenvallen. Daarnaast zal de hoogte van de uitkering afhangen van de ontwikkelingen in de levensverwachting. Het voordeel zal ook lager zijn doordat er kosten worden berekend voor de omzetting. Voorts wordt opgemerkt dat het voordeel in de situatie van de herkansing lager is dan wanneer de deelnemer in een vroeg stadium was begonnen om in zijn beleggingsprofiel te anticiperen op het doorbeleggen.

Voorwaarden voor omzetting

De afgelopen periode bepaalden het Verbond van Verzekeraars, DNB en AFM en de betrokken ministeries de volgende voorwaarden waaronder de omzetting geboden kan worden door verzekeraars.

  • Wederzijds goedvinden. Tussen de pensioengerechtigde en de verzekeraar moet overeenstemming bestaan over het openbreken van het reeds lopende contract.
  • Afbakening van de groep. Verzekeraars gaan de mensen die een vast en levenslang pensioen hebben ingekocht met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 en van wie de pensioenuitkering hoger is dan de actuele wettelijke afkoopgrens (in 2016 € 465,94 per jaar) persoonlijk informeren over de mogelijkheid het lopende contract om te zetten.
  • Periode. De omzettingsmogelijkheid staat open in de periode van 1 januari 2017 tot en met in ieder geval 1 juli 2017. Het moment vanaf wanneer de omzetting kan plaatsvinden, kan daarbij tussen verzekeraars verschillen in verband met de tijd die nodig is voor de ontwikkeling van een product met een variabele pensioenuitkering en de invulling van de communicatie daarover. Het omzetten van het contract naar een variabele uitkering vindt plaats bij de huidige verzekeraar. Indien de huidige verzekeraar in het eerste halfjaar van 2017 geen variabele uitkering aanbiedt, willen verzekeraars medewerking verlenen aan een waardeoverdracht voor omzetting naar een variabele pensioenuitkering. De staatssecretaris creëert daartoe in de Pensioenwet een wettelijke basis via de Verzamelwet pensioenen 2017.
  • Communicatie. Goede informatie is noodzakelijk om mensen tijdig te informeren dat zij in aanmerking komen voor de herkansing. En om te zorgen dat zij een weloverwogen keuze kunnen maken zonder daarbij te veel risico te nemen. Verzekeraars zullen de pensioengerechtigden  die in aanmerking komen voor de herkansing, persoonlijk hierover informeren. Vervolgens stelt de verzekeraar op aanvraag een persoonlijke offerte op. De verzekeraar stelt dezelfde informatie beschikbaar over het product met een variabele uitkering, als aan deelnemers bij pensioeningang. Voorts gelden de algemene normen uit de Wet pensioencommunicatie.
  • Zorgplicht. Ten aanzien van de zorgplicht voor de uitvoering van de variabele uitkering gelden de regels van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling. Bij de uitvoering van een variabele uitkering moet een pensioenuitvoerder handelen in het belang van de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde. Ook gelden regels ten aanzien van het vaststellen van en informeren over het gehanteerde beleggings- en risicoprofiel.
  • Marktwaarde. De omzetting vindt plaats op basis van de actuele waarde van de pensioenrechten op grond van de vaste pensioenuitkering. De actuele waarde wordt bepaald aan de hand van het actuele bij de verzekeraar geldende tarief. Dat wil zeggen de huidige marktrente en toepassing van de actuele sterftegrondslagen verminderd met kosten.
  • Kosten. Met de omzetting naar een contract met een variabele uitkering zijn kosten gemoeid. Verzekeraars kunnen een eerlijke en objectieve vergoeding in rekening brengen voor kosten die voor de verzekeraar rechtstreeks verbonden zijn aan de omzetting naar een nieuw contract. Daarbij gaat het om kosten die het gevolg zijn van het weer liquide maken van de beleggingen. Daarnaast is er sprake van uitvoerings- en behandelingskosten.
  • Keuzemogelijkheden. De Pensioenwet stelt regels met betrekking tot keuzemogelijkheden, zoals vormen van uitruil van pensioensoorten of variatie in de hoogte van de pensioenuitkering (de zogenaamde hoog/laag constructie). Deze keuzemogelijkheden gelden op het moment van pensioeningang en zijn niet van toepassing in het geval van de omzetting. Wanneer op het moment van pensioeningang de keuze voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering is gemaakt, kan deze niet worden uitgebreid. Het is wel mogelijk om de eerder gekozen variatie in de omvang van de pensioenuitkeringen te beperken of niet toe te passen voor de met de omzetting te verkrijgen variabele pensioenuitkering.
  • (Ex-)partner. Als de pensioengerechtigde opteert voor een variabele pensioenuitkering, kan ook het perspectief voor het partnerpensioen en het verevende deel van het ouderdomspensioen veranderen. Een variabel (partner)pensioen zou lager kunnen uitpakken dan het voorheen verzekerde vaste bedrag. Verzekeraars zullen daarom ook de partner of de vereveningsgerechtigde in de zin van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding instemming vragen voor het omzetten van het contract.
  • Fiscaliteit. In veel gevallen heeft het omzetten van de lopende vaste pensioenuitkering in een variabele pensioenuitkering gevolgen voor de omvang van de uitkering. Dit levert strijd op met de fiscale regels ten aanzien van de mogelijke variatie in de omvang van de pensioenuitkeringen. Om te voorkomen dat de fiscale regels in de weg staan aan de mogelijkheid om de in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 ingegane vaste pensioenuitkeringen om te zetten in variabele pensioenuitkeringen, zal de Staatssecretaris van Financiën een Beleidsbesluit vaststellen en publiceren. Bovendien zal in dit beleidsbesluit worden geregeld dat bij het omzetten van de vaste pensioenuitkering in een variabele pensioenuitkering niet hoeft te worden getoetst aan de zogenoemde bovenmatigheidstoets.

Commentaar

In ons nieuwsbericht 4 april vroegen wij ons af tegen welke voorwaarden de omzetting van vaste uitkeringen in variabele uitkeringen plaats zou vinden. Vragen die wij toen stelden (zoals welke kosten vraagt een verzekeraar voor een dergelijke omzetting; herleeft het shoprecht als een verzekeraar geen variabele uitkering aanbiedt; moet er een risicoprofiel worden opgevraagd; geldt er voor de omzetting een WFT-advies) zijn grotendeels door de staatssecretaris beantwoord.  

Op dit moment werkt Aegon hard aan de uitwerking van een propositie die een variabele pensioenuitkering mogelijk maakt. Aegon staat achter het besluit van het Verbond van Verzekeraar om onder voorwaarden tussentijdse omzetting van een vaste uitkering in een variabel uitkering mogelijk te maken. Aegon vindt het namelijk belangrijk dat deelnemers in staat worden gesteld om zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst.

 

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bron: Kamerbrief invulling voorwaarden herkansing variabele pensioenuitkering, 11 juli 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 juli 2016.