Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Vraag ontheffing verzekering AOW tijdig aan!

19 maart 2015

Een inwoner van Nederland kan ontheffing aanvragen van de verplichte verzekering van de AOW, Anw en AKW. Hij moet dan recht hebben op een buitenlandse sociale zekerheidsuitkering. Of op een uitkering op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie. En dit verzoek moet hij tijdig indienen zo bepaalde Rechtbank Limburg onlangs. 

Ontheffing van verzekering AOW: hoe zit dat?

Artikel 22 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (BUB 1999) bepaalt dat een inwoner van Nederland om ontheffing kan vragen van de verplichte verzekering AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene kinderbijslagwet (AKW).Voorwaarden zijn onder andere dat hij recht heeft op een buitenlandse sociale zekerheidsuitkering of op een uitkering op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie. Deze ontheffing geldt niet voor de AWBZ. Daarvoor geldt een afzonderlijke vrijstelling. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verleent de ontheffing per de indieningsdatum van het verzoek. In bepaalde gevallen waarin sprake is van “onbillijkheden van overwegende aard” mag de SVB de ontheffing met terugwerkende kracht van ten hoogste drie jaar laten ingaan. 

Geschil

Meneer X werkte in Luxemburg voor de NAVO. Sinds 2005 woont hij in Nederland en sinds 1 maart 2005 ontvangt hij van de NAVO een invaliditeitspensioen. Op vragen van de Belastingdienst in verband met de aangiftes van de jaren 2011, 2012 en 2013, vroeg  X bij de SVB om ontheffing van de verzekeringsplicht voor de AOW, de Anw en de AKW. De SVB verleende deze ontheffing met ingang van de datum van de aanvraag: 7 juni 2014. X vindt dat de ontheffing ook over de jaren 2011 tot en met 2013 moet worden verleend. De SVB ziet dat anders.

Procedure

X beroept zich op de hierboven genoemde mogelijkheid dat de SVB de ontheffing met terugwerkende kracht mag laten ingaan. Volgens de rechtbank blijkt nergens uit dat het niet tijdig aanvragen van de ontheffing het gevolg was van het geven van onjuiste of onvolledige voorlichting door de SVB of de Belastingdienst. Integendeel; volgens de rechtbank had X  op basis van de stukken die hij ontving over de ontheffing voor de AWBZ-premies kunnen weten dat een separate ontheffing voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW nodig was. Aan het feit dat de Belastingdienst “automatisch” geen premies voor de volksverzekeringen inhield, kan niet de conclusie worden verbonden dat X door toedoen van de Belastingdienst op het verkeerde been is gezet en niet eerder een ontheffing heeft aangevraagd. Het niet inhouden van die premies is – zo bleek - eerder ingegeven door het feit dat X zijn aangiftes niet volledig juist invulde. 
De rechtbank realiseert zich dat de financiële gevolgen van het bestreden besluit voor X groot kunnen zijn. Maar vindt dit  onvoldoende voor het aannemen van een onbillijkheid van overwegende aard.

Commentaar

Wanneer een inwoner van Nederland voldoet aan de voorwaarden voor ontheffing van verzekering van de AOW, Anw en AKW en hij wil hier gebruik van maken, is het van groot belang om deze ontheffing tijdig aan te vragen. De SVB heeft de mogelijkheid om met terugwerkende kracht de ontheffing te verlenen. Maar is niet verplicht hier gebruik van te maken, zo laat de casus in dit artikel zien. 

 

Auteur:  Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis
Bron: Rechtbank Limburg, datum uitspraak 10-03-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:1933. 
Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 17 maart 2015.