Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

VVD en PvdA willen door met carve out

20 november 2017

De Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Gijs van Dijk (PvdA) vragen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Pensioenwet zodanig aan te passen dat de belemmeringen voor een carve out worden weggenomen.

Wat vooraf ging

Helma Lodders diende bij de behandeling in de Tweede Kamer van de Verzamelwet pensioenen 2017 een motie in. Daarin verzocht zij de staatssecretaris van SZW om DNB te vragen naar eventuele blokkades voor een zogenoemde ‘carve out’. Zie ons bericht van 15 juni 2017. Op basis van de toezegging van de staatssecretaris dit aan DNB voor te leggen, hield Lodders haar motie aan.

DNB reageerde per brief van 22 september 2017 naar de staatssecretaris. Die informeerde op haar beurt de Tweede Kamer met een brief van 6 oktober 2017. Zie ons bericht van 13 oktober 2017. De staatssecretaris gaf daarin aan dat de discussie over het wegnemen van de belemmeringen wat haar betreft door haar opvolger en in het kader van de bredere hervorming van het pensioenstelsel gevoerd zou moeten worden.

Lodders en Van Dijk willen niet zolang wachten

Lodders en Van Dijk willen niet wachten op de bredere stelsel discussie, die volgens het regeerakkoord in 2020 afgerond zou moeten zijn. Zij constateren dat er nu al enkele grotere ondernemingspensioenfondsen zijn die een carve out voor hun gepensioneerden overwegen, maar daarbij tegen belemmeringen in de Pensioenwet aanlopen.

Zij vragen minister Koolmees, die de portefeuille pensioenen overnam van de staatssecretaris, wat hij vindt van het artikel in Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken waarin met een rekenvoorbeeld wordt bevestigd dat een carve out voor alle groepen voordelig kan zijn. En of hij vindt dat de eis dat alvorens wordt overgegaan tot het uitvoeren van een carve out sprake moet zijn van een evenwichtige belangenafweging door het bestuur van het pensioenfonds voldoende waarborg biedt voor alle betrokken deelnemers.

De vragenstellers vinden dat de carve out ook op korte termijn een aantrekkelijk alternatief voor de deelnemers kan zijn en vragen de minister of hij deze opvatting deelt. Daarnaast vragen zij de minister of hij ook vindt dat de wettelijke beperking die er op dit moment is pensioenfondsen niet de mogelijkheid geeft om over te gaan tot een carve out. En dat deze belemmering op zich niets te maken heeft met de bredere hervorming van het pensioenstelsel.

Heel concreet vragen zij de minister of hij bereid is om op basis van de brief van DNB de wetgeving aan te passen zodat de belemmeringen worden opgeheven en over te gaan tot het invullen van een kader ter beoordeling van evenwichtige belangenbehartiging. En of de minister het verantwoord vindt om de groepen deelnemers die hier op kortere termijn een voordeel kunnen behalen dit perspectief te ontnemen. Tenslotte willen ze graag weten op welke termijn de Kamer over de uitwerking wordt geïnformeerd.

Commentaar

Bij een carve out is sprake van een splitsing van diverse groepen van personen in een pensioenregeling over meerdere pensioenuitvoerders. Een carve out waarbij het pensioenfonds de pensioenrechten van de gepensioneerden overdraagt aan een verzekeraar kan tot hogere – en onvoorwaardelijke - toeslagen leiden dan bij het pensioenfonds. Daarnaast zijn de nominale pensioenrechten zekerder bij een verzekeraar. De pensioenrechten kunnen daar niet worden gekort. Voor de bij het pensioenfonds achterblijvende deelnemers kan er in het strategisch beleggingsbeleid een verschuiving naar zakelijke waarden plaatsvinden, hetgeen kan leiden tot hogere pensioenuitkomsten. Bij het besluit om over te gaan tot een carve out moet sprake zijn van een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen. Als hiervan naar het oordeel van DNB geen sprake is, legt DNB een verbod tot collectieve waardeoverdracht op.

Zoals de vragenstellers terecht opmerken, heeft het oplossen van de knelpunten die de Pensioenwet momenteel bevat (met name het voorschrift dat slapers en gepensioneerden die aan dezelfde pensioenregeling hebben deelgenomen gelijk behandeld moeten worden bij het verstrekken van toeslagen, ongeacht bij welke uitvoerder(s) deze regeling is ondergebracht) op zich niets te maken met de discussie over de bredere hervorming van het pensioenstelsel. Het is daarom een goede zaak dat de minister onder druk van deze Kamervragen niet kan wachten op de uitkomsten van deze stelseldiscussie. Hij zal de vragen van Lodders en Van Dijk moeten beantwoorden. En daardoor ontstaat er hopelijk binnenkort duidelijkheid voor de pensioenfondsen die momenteel een carve out overwegen, maar nu nog aanlopen tegen de belemmeringen in de Pensioenwet.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een carve out voor gepensioneerden.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 17 november 2017.