Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Wanneer is inhaal van pensioenindexatie mogelijk?

Wanneer is inhaal van pensioenindexatie mogelijk?

25 april 2019

Het Centraal aanspreekpunt Pensioen (CAP) beantwoordt op haar website de vraag of en in hoeverre een pensioenfonds nagelaten indexatie later mag inhalen.

Voorwaardelijke indexatie

In pensioenregelingen is vaak een voorwaardelijke indexatie toegezegd. In de regeling wordt dan een ambitie nagestreefd om de opgebouwde aanspraken jaarlijks te indexeren met bijvoorbeeld het prijsindexcijfer voor lonen. De deelnemers hebben bij een voorwaardelijke indexatie geen automatisch recht op indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraak of het pensioenrecht. Het toekennen van de beoogde indexatie is dan niet alleen afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds of de middelen in de pensioenverzekering, maar ook van de beslissing van het bestuur van het pensioenfonds of de werkgever om de indexatie al dan niet toe te kennen.

Voorwaarden inhaal indexatie

Vanwege een te lage dekkingsgraad heeft het bestuur van een pensioenfonds de afgelopen jaren besloten om de opgebouwde pensioenaanspraken van de (ex-) deelnemers en de pensioenen van de uitkeringsgerechtigden niet (volledig) te indexeren. Volgens het CAP kan het pensioenfonds, binnen de kaders van de fiscale wet- en regelgeving, de in de afgelopen jaren achterwege gelaten indexatie op een later moment alsnog toekennen. De omvang van de inhaalindexatie zal het pensioenfonds voor elke individuele (ex-) deelnemer en/of uitkeringsgerechtigde afzonderlijk moeten vaststellen. De fiscale grenzen van de Wet op de loonbelasting (Wet LB) gelden voor het pensioen van de individuele werknemer.

Volgens wet- en regelgeving is inhaalindexatie mogelijk indien en voor zover de indexatie van de pensioenaanspraken en/of pensioenrechten van de individuele (ex-) deelnemer of uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk lager is geweest dan het in de pensioenregeling opgenomen nagestreefde indexatieniveau (ambitie). Voor zover een (ex-) deelnemer en/of uitkeringsgerechtigde niet is geraakt door de achtergebleven indexatie van het pensioenfonds, is geen (volledige) inhaalindexatie mogelijk. Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen indien de (ex-) deelnemer en/of uitkeringsgerechtigde pas tijdens of ná de periode(n) met de beperkte indexatie is toegetreden tot het pensioenfonds.

Volgens het CAP kan het pensioenfonds voor de omvang van de inhaalindexatie maximaal uitgaan van het in de pensioenregeling opgenomen ambitieniveau van de indexatie. Het is niet mogelijk om een inhaalindexatie toe te kennen op basis van een vast indexatiepercentage dat hoger is dan het voor de betreffende jaren in de pensioenregeling opgenomen ambitieniveau van de indexatie. Volgens het CAP is een vaste indexatie een zo goed mogelijke inschatting van de toekomstige loon- of prijsontwikkeling. Voor het verleden is de daadwerkelijk opgetreden loon- of prijsontwikkeling bekend en is er geen aanleiding om met terugwerkende kracht een hogere vaste indexatie toe te kennen.

Commentaar

De inhaalindexatie kan ook worden toegepast bij verzekerde pensioenregelingen met een voorwaardelijke indexatie. In die gevallen beslist de werkgever meestal jaarlijks of in dat jaar de indexatie wordt toegepast. De werkgever en de pensioenuitvoerder moeten wel scherp in beeld hebben bij welke deelnemer en/of pensioengerechtigde de nagestreefde indexatie niet is bereikt. Want slechts bij deze deelnemers/gerechtigden kan de werkgever de indexatie inhalen. Daarmee wordt in de praktijk de uitvoering van inhaalindexatie sterk belemmerd. 

Het CAP wijst er ook nog op dat buiten de inhaalindexatie het pensioen van werknemers ook verbeterd kan worden door inhaal- of inkoop van pensioen. Daarvoor gelden wel voorwaarden. En in de meeste gevallen vergt de berekening van een tekort veel moeite. De voorwaarden en de regels voor de berekening van de inhaal/inkoopruimte vindt u in de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019). Wij schreven hierover ook een nieuwsbericht.

Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Vraag & Antwoord 16-001; Inhaalindexatie; 11 april 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 april 2019.