Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over pensioen en AOW?

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over pensioen en AOW?

19 februari 2021

Op 17 maart 2021 zijn er reguliere Tweede Kamerverkiezingen. Er doen 37 partijen mee met de verkiezingen. Dat is een naoorlogs record.
Van alle partijen die op dit moment in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, is inmiddels een verkiezingsprogramma bekend. Wilt u weten wat er over pensioen en AOW is opgenomen in de verkiezingsprogramma’s? Wij hebben voor u hiervan een overzicht gemaakt van een belangrijk aantal partijen.

 

AOW en minimumloon

Pensioenakkoord

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd

VVD

Een hoger minimumloon, zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont. Daarbij maken we de bestaande loonkostenvoordelen gerichter. Uitkeringen stijgen niet automatisch mee met het minimumloon, met uitzondering van AOW en arbeidsongeschiktheid.

Een eerlijke overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen maken aan hun deelnemers duidelijk hoe hun rechten uit het oude systeem overgaan naar het nieuwe systeem. Voor mensen die erop achteruit gaan, is hierbij duidelijk hoe zij compensatie krijgen.

Meer flexibiliteit voor mensen die langer willen doorwerken. We maken het mogelijk om de AOW-uitkering twee jaar later te laten beginnen in ruil voor een hogere maandelijkse uitkering.

CDA

Wij verhogen wij het wettelijk minimumuurloon met 10% voor een veertigurige werkweek. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal minimum herijken om te kijken of de hoogte nog toereikend is om van te leven.

Wij steunen het nieuwe pensioencontract, waarover sociale partners na vele jaren van overleg een akkoord hebben bereikt. Wij vinden het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden zelf de keuze maken om over te stappen.

We introduceren een recht op deeltijdpensioen, waarmee je vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd minder kunt gaan werken. Werknemers en werkgevers maken hierover per sector afspraken in de eigen cao’s.

D66

We verhogen de AOW-uitkering, in combinatie met het afschaffen van de toeslagen en de invoering van de  verzilverbare heffingskorting. Daarnaast krijgen alle gepensioneerden de verzilverbare heffingskorting. Daarom vinden wij het rechtvaardig om de AOW-premie verder te fiscaliseren.

D66 voert het pensioenakkoord onverkort uit. Maar er kan nog meer gebeuren. D66 wil verder bouwen aan pensioenen die mensen keuzevrijheid én zekerheid voor later geven. Dit zien wij in samenhang met pensioen in natura.

Wij willen dat het normaler en gemakkelijker wordt om na de AOW-leeftijd te blijven doorwerken, zodat mensen die vitaal zijn en willen doorwerken daar ook de kans toe krijgen.

Christen Unie

De AOW wordt met ten minste 10% verhoogd, maar tegelijkertijd geleidelijk verder gefiscaliseerd. Daarnaast wordt de huidige ouderenkorting omgevormd tot een op het huishouden gebaseerde (verzilverbare) korting met een meer geleidelijke afbouw dan de huidige heffingskorting.

Beter pensioenstelsel via pensioenakkoord. Ons collectieve pensioenstelsel is het waard om te behouden.
Het pensioenstelsel wordt hervormd
in lijn met het door sociale partners en kabinet uitgewerkte pensioenakkoord, zodat het weer gezond en toekomstbestendig wordt.

 

PVV

Verhogen minimumloon

Wij willen niet dat pensioenen minder zeker worden en afhankelijker zijn van beursresultaten. De voorgestelde afbraak van ons pensioenstelsel moet dus van tafel.
De PVV wil geen nieuw pensioenstelsel maar het huidige behouden en verbeteren waar nodig is.

De PVV wil dat Nederlanders zich niet langer zorgen hoeven te maken over hun oude dag. De pensioenleeftijd gaat daarom terug naar 65 jaar en mensen met een zwaar beroep zoals bouwvakkers en stratenmakers kunnen na 40 jaar werken met pensioen.

PvdA

Voor lagere inkomens gaan het minimumloon, de uitkeringen en de AOW omhoog.

Wij onderschrijven de doelen van het Pensioenakkoord: eerder perspectief op indexatie, een ambitie van 80 procent van het middelloon, uitgebreide solidariteit en risicodeling (collectief) en de wens om schokken eerlijk te verdelen over generaties. We blijven de uitwerking van het stelsel kritisch op deze doelen toetsen. Totdat er een nieuw stelsel is worden onnodige pensioenkortingen voorkomen.

Mensen met zware beroepen kunnen eerder stoppen met werk, zoals is afgesproken in het pensioenakkoord. Wij willen dat pensioen na vijfenveertig jaar werk tot de mogelijkheden gaat behoren. De boete op eerder stoppen met werk (de RVU-heffing) wordt afgeschaft.

Groen Links

We verhogen de AOW-uitkering zodat mensen met weinig of geen aanvullend pensioen zeker zijn van voldoende inkomen.

Iedereen die werkt, moet zeker zijn van een goed pensioen. Daarom gaan werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie betalen voor iedereen die voor ze aan het werk is, ook voor uitzendkrachten en zzp’ers. We schrappen de wettelijke wachttijd voor een pensioenregeling zodat werkenden vanaf het begin pensioen opbouwen. Mensen met een zwaar beroep krijgen de ruimte.

Mensen met een zwaar beroep krijgen de ruimte om eerder te stoppen met werken.

SP

De AOW gaat met minimaal een kwart omhoog. Zo zorgen we dat onze gepensioneerden meer te besteden krijgen.

Er moet een nieuw pensioenakkoord worden gesloten zodat de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen.

Iedere werknemer krijgt weer het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. Iedereen die dat wil kan blijven doorwerken. We verlagen de AOW leeftijd naar 65 jaar. Werknemers krijgen het recht om na hun 65ste door te werken, als mensen daar bewust voor kiezen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil de zekerheid voor alle gepensioneerden vergroten, zonder dat dat ten koste gaat van jongeren. De AOW-uitkering moet daarom omhoog.

De Partij voor de Dieren wil niet gokken met onze pensioenen. Ook de ouderen van de toekomst (de jongeren van nu) moeten nog een pensioen overhouden. De Partij voor de Dieren wil bovendien de zekerheid voor alle gepensioneerden vergroten, zonder dat dat ten koste gaat van jongeren.

Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jarige leeftijd, krijgt vanaf dan AOW. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een evenredig aangepaste AOW-uitkering.

Forum voor Democratie

Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhoging van de AOW. 
Koopkrachtverbetering voor AOW-ers.

Keuzevrijheid staat centraal.
Pensioenen beheerd door deskundigen in plaats van door sociale partners.
Af van de euro en de kunstmatig lage rente van de ECB en een hogere (reken)rente.

AOW- en pensioenleeftijd naar 65 jaar of 40 jaar werken bij zware beroepen.

SGP

De overheid kan schommelingen in pensioenuitkeringen niet altijd compenseren door bijvoorbeeld de AOW-uitkering  te verhogen. Wel is het een taak van de regering om de ontwikkeling van de koopkracht te monitoren, en indien nodig bij te sturen.

Keuzevrijheid moet het uitgangspunt zijn in het pensioenstelsel. Dit moet samengaan met het behouden van goede, collectieve elementen uit het huidige stelsel, zoals collectief beleggen en gezamenlijke risicodeling van levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en langer leven. Meer maatwerk voor en door de gepensioneerden.

De AOW-leeftijd moet flexibeler worden. Het moet mogelijk zijn om de AOW-leeftijd drie jaar later in te laten gaan, waarbij de uitkeringen in latere jaren stijgen.
De tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing kan verlengd worden, waardoor het makkelijker wordt om eerder te stoppen met werken.

DENK

Een hoger minimumloon.

Inzetten op een realistische rekenrente om pensioenen te indexeren én op koopkracht compensatie voor minder draagkrachtige ouderen waarvan het pensioen niet is geïndexeerd.

De (versnelde) verhoging van de AOW-leeftijd stoppen.

50 PLUS

Er komt een structurele verhoging van het minimumloon. De koppeling tussen uitkeringen en lonen blijft gehandhaafd. AOW-ers krijgen een 13e maand. We willen voor ouderen met alleen AOW en een klein pensioen, een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken.

U mag dus écht op ons rekenen als het gaat om een goed pensioen. Of eigenlijk; een passend pensioen. Een pensioen waarmee u mee kunt blijven doen in de samenleving. Gewoon op uw 65e, of wellicht eerder of later. Of gedeeltelijk. Niet iedereen wil immers stoppen met werken.

Een volledige AOW uitkering op 65-jarige leeftijd. Geen fiscalisering.
Mensen die doorwerken na 65-jarige leeftijd krijgen, net als werkenden onder de 65, als bonus recht op een volledige arbeidskorting.

JA 21

Reparatie is nodig van het AOW-gat voor de gedwongen met functioneel leeftijdsontslag gegane militairen.

JA21 steunt het compromis dat geresulteerd heeft in de nieuwe pensioenwet.

JA21 wil naar een variabele pensioenleeftijd toewerken. Zeker voor zware beroepen weegt het aantal gewerkte arbeidsjaren voor JA21 zwaar voor het moment waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt. Het moet voor ouderen mogelijk worden om het werkzame leven flexibeler af te bouwen.

 

 

Zelfstandigen

Duurzaamheid

Flexibiliteit en keuzevrijheid

VVD

Meer ruimte voor zzp’ers om vrijwillig deel te nemen aan een pensioenfonds. We schaffen de maximale termijn voor oud-werknemers om hun pensioenopbouw door te laten lopen af.

 

Keuzevrijheid bij het sparen voor pensioen. We maken het mogelijk om maximaal vijf jaar de pensioenpremie stop te zetten. Daardoor is meer inkomen beschikbaar op het moment dat
iemand het hard nodig heeft. Daar staat dan wel een lager pensioen tegenover.

CDA

Voor alle werkenden komt er een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid en voor zelfstandigen wordt het eenvoudiger en vooral vanzelfsprekender om een pensioen op te bouwen.

 

Wij vinden het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden zelf de keuze maken om over te stappen.

D66

De positie van zelfstandigen wordt verbeterd.
Bij een veranderende arbeidsmarkt hoort ook een veranderende polder. Wij vinden dat ook zelfstandigen een plek aan tafel verdienen in de Sociaal Economische Raad (SER).

Het nieuwe pensioencontract maakt de al langer nodige modernisering en democratisering van pensioenfondsen extra urgent. Daarbij kunnen de deelnemers ook invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds zodat zij bijvoorbeeld kunnen bepalen dat het fonds alleen duurzaam belegt.

Wij zijn voorstander van een tijdelijke ‘premievakantie.’ Zo krijgen mensen de ruimte om bijvoorbeeld een deel van hun hypotheek af te lossen. Voorwaarde hierbij blijft dat mensen voldoende pensioen opbouwen.

Christen Unie

Gelijk speelveld voor alle werkenden. Voor iedereen gelijke kansen en een vergelijkbare pensioenopbouw. Daarom komt er een verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden - dus ook voor zzp’ers. Zij krijgen ook het recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, worden verregaand verplicht hun beleggingsportfolio door te rekenen op klimaatimpact en gevoeligheid voor klimaatverandering. Ze komen samen met De Nederlandsche Bank met een zwarte lijst van activiteiten die niet kunnen.

 

PVV

Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen.

 

Tegengaan doorgeschoten flexibilisering arbeidsmarkt.

PvdA

Alle werkenden bouwen verplicht pensioen en bescherming tegen  arbeidsongeschiktheid op, vanaf de eerste werkdag. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen daaraan mee, zodat ook zzp’ers op sociale bescherming kunnen rekenen bij tegenslag en voor de oude dag.

Groen beleggen wordt de norm. De economie van de toekomst is duurzaam. Banken en pensioenfondsen stoppen met het financieren van vervuilende activiteiten.

Invoering generatie-pact. Ouderen krijgen de gelegenheid om minder te werken. Tegelijkertijd krijgen jongeren het recht om op die plek ingewerkt te worden. Wij willen dat huidige instrumenten zo goed mogelijk worden ingezet voor zekere banen voor jongeren en lagere inkomens.

Groen Links

Iedereen die werkt, moet zeker zijn van een goed pensioen. Daarom gaan werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie betalen voor iedereen die voor ze aan het werk is, ook voor uitzendkrachten en zzp’ers. We schrappen de wettelijke wachttijd voor een pensioenregeling.

Een groene economie kan niet zonder een groene financiële sector. Financiële partijen, zoals banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders moeten inzichtelijk maken welke klimaat- en biodiversiteitsrisico’s ze op hun balans hebben en hoe ze deze gaan verkleinen.

 

SP

Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

 

 

Partij voor de Dieren

Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. zzp’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

Pensioenfondsen trekken zich zo snel mogelijk volledig terug uit de bio-industrie en fossiele industrie. Met dat doel maken ze een desinvesteringsplan om hun investeringen in deze sectoren uiterlijk in 2030 volledig van de hand te hebben gedaan.

Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun pensioenopbouw. Zo kunnen ze hun pensioen onderbrengen bij een groen investeringsfonds als dat bij hun huidige pensioenfonds niet mogelijk is. Ook kunnen zij kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen.

Forum voor Democratie

Zelfstandigen moeten ook niet worden gedwongen om aan verplichte  (pensioen)verzekeringen deel te nemen. Keuzevrijheid staat centraal.

Meer beleggingsvrijheid en minder dwangbuisregels van DNB voor pensioenfondsen.

Keuzevrijheid en stimuleren ouderen die aan het werk willen blijven.

SGP

Zzp’ers houden keuzevrijheid. Verplichte pensioen-opbouw via pensioenfondsen is onwenselijk. Zzp’ers moeten de ruimte krijgen om hun oudedagsvoorziening in te vullen via bijvoorbeeld een fonds, een eigen woning of via investeringen in de eigen onderneming. Zzp’ers die wel willen intekenen op een collectieve regeling moeten daarvoor de ruimte krijgen.

 

Er is ook een toenemende behoefte aan meer maatwerk voor en door de gepensioneerden zelf. Individuele pensioenpotten kunnen daarvoor een oplossing bieden. Hierdoor krijgt ieder individu weer grip op en inzicht in zijn of haar pensioenpot.

DENK

Een betaalbare en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

 

 

50 PLUS

 

 

Een passend pensioen. Een pensioen waarmee u mee kunt blijven doen in de samenleving. Gewoon op uw 65e, of wellicht eerder of
later. Of gedeeltelijk. Niet iedereen wil immers stoppen met werken.

JA 21

 

 

Het moet voor ouderen mogelijk worden om het werkzame leven flexibeler af te bouwen tot het moment waarop de arbeidsproces definitief ten einde is. Persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden én onmogelijkheden vragen om maatwerk en een vergroting van de individuele invloed op de pensioenvorming.

 

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Dit bericht is aangepast naar de stand van zaken op 19 februari 2021.