Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wat wil Klijnsma met de vrijlating inkomen voor Anw?

26 juni 2017

De Raad van State gaf in 2009 advies over het wetsvoorstel om de vrijlating van inkomen voor de Anw te verlagen. Na acht jaar maakt Klijnsma het wetsvoorstel openbaar. Maar wat wil zij daarmee bereiken?

Wetsvoorstel vrijlating inkomen voor de Anw

In 2009 besloot het toenmalige kabinet indiening bij de Tweede Kamer aan te houden van het wetsvoorstel over het verlagen van de vrijlating inkomen uit arbeid voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Het voorstel van wet voorziet in een beperking van de vrijlating van het inkomen uit arbeid voor gerechtigden tot een uitkering op Anw-uitkering. De vrijlating bedraagt 50% van het brutominimumloon plus een derde van het meerdere. Voorgesteld wordt om de vrijlating te verlagen naar 15% van het brutominimumloon plus een derde van het meerdere. De beoogde datum van inwerkingtreding was 1 januari 2010.

De voorgestelde beperking van de vrijlating werd in de toelichting geplaatst in het perspectief van de bezuinigingsmaatregelen die destijds noodzakelijk waren om de economische crisis het hoofd te bieden. De voorgestelde beperking werd onder meer gemotiveerd met een beroep op de eenduidigheid van het sociale beleid. Op die grond achtte de regering een harmonisatie wenselijk van de vrijlatingsregeling in de Anw met de vrijlating van inkomen bij de AOW-partnertoeslag. Verder werd opgemerkt dat de beperking van de vrijlating het nadeel opheft dat het voor Anw-gerechtigden met een kleine baan in de huidige vrijlatingsregeling minder aantrekkelijk is om een grotere baan te accepteren.

Het voorstel van wet tot wijziging van de Anw in verband met uniformering van de inkomensverrekening werd in 2009 gestuurd naar de Raad van State.

Advies Raad van State

De Raad van State adviseerde in 2009 de toelichting aan te vullen en op een ander onderdeel aan te passen. Zij achtte de vergelijking met de AOW-partnertoeslag niet zonder meer overtuigend. Bij deze toeslag gaat het om een afgeleid recht, dat is gekoppeld aan het recht op ouderdomspensioen, terwijl het bij een uitkering op grond van de Anw om een zelfstandig recht gaat, aldus de Raad.

Voor wat betreft de bewering dat de voorgestelde beperktere vrijlatingsregeling het voor Anw-gerechtigden met een kleine baan aantrekkelijker zou maken om een grotere baan te accepteren, vroeg de Raad om een cijfermatige toelichting om haar te overtuigen.

De Raad van State adviseerde in 2009 de toelichting aan te vullen, respectievelijk aan te passen. De Raad gaf in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan dat advies aandacht was geschonken.

Het toenmalige kabinet besloot de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorlopig aan te houden.

Nader rapport Klijnsma

1 juni 2017 (acht jaar later!) stelt Klijnsma de ministerraad voor het wetsvoorstel met toelichting en het advies van de Raad van State openbaar te maken. Klijnsma:

“ (…)Inmiddels is door het tijdsverloop het indienen van het wetsvoorstel niet opportuun meer.

Daartoe gemachtigd door de ministerraad moge ik U verzoeken goed te vinden dat het advies van de Raad van State buiten verdere behandeling wordt gelaten en dat het onderhavige nader rapport tezamen met het advies van de Raad van State en het voorstel van wet en de daarbij behorende memorie van toelichting zoals deze aan de Raad van State zijn voorgelegd, openbaar wordt gemaakt.”

Commentaar

Wat beweegt Klijnsma om dit wetsvoorstel openbaar te maken? Wil ze het wetsvoorstel –alsnog – indienen, ondanks dat het volgens haar niet langer opportuun is? Of wil ze het juist intrekken? Het nut van publicatie na acht jaar is ons volkomen onduidelijk

We zijn benieuwd wat er verder mee gaat gebeuren. Maar vinden het jammer dat Klijnsma hier niet haar kans pakt om duidelijkheid te geven over dit wetsvoorstel.  

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Officiële bekendmaking Klijnsma, d.d. 1 juni 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 juni 2017