Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Welke belastingvoorstellen kunnen wij in 2016 verwachten?

13 mei 2016

Staatssecretaris Wiebes publiceerde twee brieven over belastingwetgeving die wij in 2016 nog kunnen verwachten. Hij past de procedure rondom Belastingplan 2017 aan. Dit plan publiceert de minister van Financiën op Prinsjesdag.

Te verwachten voorstellen

Naar verwachting biedt Wiebes de volgende (fiscale) wetsvoorstellen in het derde kwartaal van 2016 aan de Tweede Kamer aan:

  • Wetsvoorstel aanpassing innovatiebox aan uitkomsten BEPS action item 5 (OESO);
  • Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn 2015/2376/EU inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken;
  • Pakket Belastingplan 2017;
  • Wetsvoorstel alternatieve vormgeving pensioen in eigen beheer;
  • Wet toezicht trustkantoren;
  • Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

 

Verder biedt hij in 2016 de volgende belastingverdragen en wijzigingsprotocollen ter goedkeuring aan de Tweede Kamer aan: Zambia, Kenia, Ierland, Spanje, Bulgarije, Denemarken.

Planning belastingplan 2017

Afgelopen najaar uitte zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hun zorgen over de grote druk op de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2016. Wiebes deelt die zorgen. Hij probeert te komen tot een betere spreiding van indiening en behandeling van fiscale wetgeving. Ten eerste wil hij meer separate wetsvoorstellen indienen. Dit betreft veelal wetgeving die niet met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar in werking hoeft te treden. Daardoor hoeft het geen onderdeel uit te maken van het Belastingplan. Zo’n wetsvoorstel kan vooraf worden gegaan door een beleidsbrief aan de Tweede Kamer met daarin de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Zo kunnen zowel de Kamer als belanghebbenden in een vroeg stadium kennis nemen van de inhoud van voorgenomen maatregelen en al vragen stellen en suggesties doen. Om de druk op het najaar enigszins te beperken, streeft Wiebes daarbij om een dergelijk wetsvoorstel in de eerste helft van het kalenderjaar in het parlement te kunnen behandelen. Een voorbeeld van dit proces is het dossier pensioen in eigen beheer. Wiebes stuurde eerst een beleidsbrief aan de Tweede Kamer, voordat hij het daadwerkelijke wetsvoorstel indient.

Voor komend jaar streeft Wiebes ernaar het Belastingplan te beperken tot maatregelen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming, maatregelen die per se per 1 januari 2017 in werking moeten treden of bekend moeten zijn, en maatregelen die leiden tot vereenvoudiging van het belastingstelsel. Daarbij haalt hij de voorbereiding en de interne besluitvorming van het proces voor het jaarlijkse Belastingplan naar voren. Dit heeft een aantal voordelen. Aan de voorkant van het proces is meer ruimte voor (externe) consultatie. De spreiding van de werkdruk komt de inhoud en vormgeving van de maatregelen en de waarborging van de kwaliteit van de uitvoeringstoetsen ten goede. Dit biedt ook de Raad van State de gelegenheid om meer tijd te nemen voor hun beoordeling voor het jaarlijkse pakket Belastingplan.

Commentaar

De late parlementaire besluitvorming van zowel Belastingplan 2016 als Belastingplan 2015 leidde ertoe dat werkgevers en uitkeringsinstanties (waaronder pensioenuitvoerders) in de eerste maanden van 2015 en 2016 niet het correcte loonbelastingbedrag konden inhouden. De daarvoor benodigde loonbelastingtabellen waren pas een aantal maanden na de start van het nieuwe kalenderjaar gereed. Dat heeft het onprettige gevolg dat belastingplichtigen achteraf vaak nog belasting moeten bijbetalen. Een goede zaak dat er stappen worden gezet om dit in de toekomst te voorkomen.

Het wetsvoorstel alternatieve vormgeving pensioen in eigen beheer staat volgens de planningsbrief gepland voor het derde kwartaal in 2016. Zoals Wiebes aangeeft stuurde hij eerst een beleidsbrief aan de Tweede Kamer. Op 15 maart 2016 beantwoordde hij vragen van de fracties over zijn brief met oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. U las daar al over in ons bericht van 17 maart en de reactie van de NOB daarop in ons bericht van 7 april 2015. Het wachten is nu op het vervolg. Wij verwijzen u graag naar onze training in september over de toekomst van het eigen beheer en de keuzes die de DGA in 2017 moet maken. Kijk hier voor meer informatie.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bronnen:

  • Kamerbrief betreffende lijst met nog te verwachten wetsvoorstellen en verdragen aan de Kamer, 12 mei 2016
  • Kamerbrief procesplan Belastingplan 2017, 12 mei 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 13 mei 2016.