Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Wens loslaten een-op-een koppeling levensverwachting en AOW-leeftijd

Wens loslaten een-op-een koppeling levensverwachting en AOW-leeftijd

3 december 2018

Na het mislukken van het pensioenakkoord gaf minister Koolmees in de Tweede Kamer een feitenrelaas. Leden van de Tweede Kamer dienden diverse moties over de een-op- een koppeling van de levensverwachting aan de AOW.

Feitenrelaas overleg vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurde de Tweede Kamer op 26 november een brief over het mislukken van het pensioenakkoord en de besprekingen over de vernieuwingen van het pensioenstelsel. Een verkorte weergave van dit relaas:

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III van 10 oktober 2017 gaf het kabinet aan samen met sociale partners de stap te willen zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Het kabinet schetste in het regeerakkoord een nieuw pensioencontract op hoofdlijnen en gaf de sociale partners de ruimte om met een nadere invulling te komen. Diverse keren sprak Koolmees de verwachting uit dat de sociale partners in de SER op korte termijn met een advies zouden komen. Aan die verwachting kwam op 20 november een eind.

Het Kabinet had de sociale partners verenigd in de SER expliciet om een door de SER-gedragen advies gevraagd omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is en pensioenregelingen worden afgesproken door werkgevers en werknemers. Omdat de invulling van hun pensioencontract op punten afweek van het regeerakkoord nodigde de SER-voorzitter medio augustus 208 vertegenwoordigers van het ministerie uit om in gesprek te gaan over het voorstel. Toen de besprekingen in een afrondende fase leken te zijn, schoof de minister-president vanaf 12 november een aantal keer aan. De besprekingen richtten zich toen vooral op het aangrenzende terrein van de AOW en het langer doorwerken van oudere werknemers, omdat de lijnen van een afspraak over het aanvullend pensioen op dat moment grotendeels rond waren.

Op 20 november gaven de vertegenwoordigers van de werknemers aan niet tot een akkoord te kunnen komen en zijn de onderhandelingen stilgelegd.

Moties om de impasse te doorbreken richten zich op zware beroepen en minder sterke stijging AOW-leeftijd

Naar aanleiding van het mislukken van het akkoord werden op 27 november diverse moties ingediend.

In zijn motie verzoekt de heer Asscher (PvdA) de regering voor het kerstreces een brief naar de Kamer te sturen over hoe zij de pensioenimpasse wil doorbreken.

De heer Klaver (GL) vraagt de regering om in het nieuwe pensioenstelsel vroegpensioen mogelijk te maken voor mensen met zwaar werk en de trend dat steeds minder mensen pensioen op bouwen om te keren. Alleen dan kan volgens hem het nieuwe pensioenstelsel toekomstbestendig zijn. 

De leden Van Haersma Buma (CDA), Van Weyenberg (D66), Asscher (PvdA), Klaver (Groen Links) en leden van de SGP en CU constateren dat vanaf 2022 de stijging van de AOW-leeftijd een-op-een is gekoppeld aan de stijging van de resterende levensverwachting en dat de houdbaarheid van de een-op-een koppeling van de AOW-leeftijd vragen oproept. Zij verzoeken de regering daarom:

  • te onderzoeken hoe de levensverwachting zich zal ontwikkelen en wat op lange termijn vanuit gezondheid en betaalbaarheid een redelijke verhouding is tussen de duur van het werkzame leven en de duur van het pensioen;
  • varianten uit te werken voor de koppeling tussen de ontwikkeling van de levensverwachting en de AOW- en pensioenrichtleeftijd; en
  • alternatieven te ontwikkelen voor de inpassing van die varianten in houdbare overheidsfinanciën,

 

Commentaar

Uit de diverse moties blijkt de algehele wens om de impasse te doorbreken die is ontstaan door het mislukken van het pensioenakkoord. Een belangrijk onderdeel waarover de sociale partners het niet eens konden worden met het kabinet betrof aangrenzende onderwerpen, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en het langer doorwerken van oudere werknemers. Op deze onderdelen zoomen de moties in. De PvdA was erg benieuwd naar wat het kabinet de sociale partners had geboden om toch tot een akkoord te komen en stelde daarover op 20 november diverse vragen aan Rutte en Koolmees. De vragen en de antwoorden leest u hier.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 december 2018

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: