Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Werkgever moet verlies indexatiekans vergoeden

19 september 2016

Verlies van een kans op indexatie is een wijziging van de pensioenovereenkomst volgens de rechtbank Amsterdam. De rechtbank veroordeelt de werkgever tot schadevergoeding.

Ondernemingspensioenfonds liquideert

Ondernemingspensioenfonds Mercurius Amsterdam (hierna: PMA) voerde de pensioenregeling uit van onder andere Euronext. Deze pensioenregeling kent een voorwaardelijke indexatie van de opgebouwde rechten. Daarbij is afgesproken dat de toeslagverlening wordt gefinancierd uit het beleggingsrendement PMA en dat het besluit van het bestuur van PMA tot toeslagverlening afhankelijk is van de financiële positie van PMA. In verband met een reservetekort in 2008 diende PMA op 8 oktober 2008 een lange termijn herstelplan in bij de Nederlandsche Bank (DNB) gevolgd door een korte termijn herstelplan op 30 maart 2009. In het kader van deze herstelplannen maakte PMA met Euronext aanvullende financieringsafspraken. Vanaf 1 januari 2009 kan PMA geen voorwaardelijke indexatie meer toekennen. Op 1 april 2013 kort PMA de ingegane pensioenen met 3%.

Euronext zegt per 31 december 2013 haar uitvoeringsovereenkomst op met PMA. Zij dient geen verzoek tot collectieve waardeoverdracht in. Vanaf 1 januari 2014 brengt Euronext de pensioenopbouw van haar werknemers onder bij Delta Lloyd. De opgebouwde pensioenaanspraken blijven achter bij PMA.

PMA besluit tot liquidatie van het fonds en tot overdracht van de opgebouwde pensioenrechten en aanspraken naar Delta Lloyd. Gelet op haar financiële positie kan PMA daarbij geen toeslagen inkopen.

Gepensioneerde werknemers claimen potentiële toeslag van werkgever

De gepensioneerde werknemers kunnen zich niet verenigen met de korting van de pensioenuitkeringen en aanspraken per april 2013. En ook niet met het feit dat er helemaal geen indexatieperspectief meer is na de onderbrenging van de pensioenuitkeringen en aanspraken door PMA bij Delta Lloyd.

Volgens de gepensioneerde werknemers blijft Euronext ook na liquidatie van PMA verantwoordelijk voor een correcte en volledige onderbrenging van bij een pensioenuitvoerder. En op een zodanige wijze dat de pensioengerechtigden en gewezen werknemers in dezelfde situatie worden gebracht als zij zouden zijn geweest als de onderbrenging bij PMA was voortgezet op basis van dezelfde uitvoeringsovereenkomst. Zij vragen de rechter om Euronext te veroordelen tot een nieuwe uitvoeringsovereenkomst die ten minste gelijke rechten waarborgt als de uitvoeringsovereenkomst die Euronext met PMA had. En subsidiar, tot het betalen van een geldbedrag aan Delta Lloyd waardoor de gepensioneerde werknemers in dezelfde positie worden gebracht als die zij hadden toen het pensioen was ondergebracht bij PMA. Die positie is kortweg: een voorwaardelijk recht op indexatie. En anders tot een vergoeding van de schade die de gepensioneerde werknemers lijden.

Volgens Euronext kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het besluit van PMA tot liquidatie.

Rechtbank Amsterdam: Euronext moet schade vergoeden

Volgens de rechtbank heeft er een wijziging van de pensioenovereenkomst plaatsgevonden. De pensioenovereenkomst tussen de gepensioneerden en Euronext houdt in dat de gepensioneerden een zeker perspectief op indexatie van hun pensioenrechten hebben. Dat zeker perspectief op indexatie is na 1 januari 2014 volledig verdwenen. Volgens de rechtbank heeft Euronext dat niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken.

Naar het oordeel van de rechtbank schiet Euronext toerekenbaar tekort in de nakoming van de pensioenovereenkomsten die zij heeft met de gepensioneerden. Euronext gaf geen deugdelijke verklaring voor haar keuze om de pensioenrechten van de inactieven achter te laten bij PMA, terwijl het voor haar duidelijk moet zijn geweest dat PMA een zeer kwetsbaar fonds was geworden. En dat die kwetsbaarheid door haar opzegging versterkt zou worden. De rechtbank: “Het gevolg van deze beleidskeuze van Euronext is dat geen sprake meer is van de situatie zoals die vóór de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst bestond de dat de mogelijkheid op indexatie van de pensioenrechten van de leden van de Vereniging volledig is verdwenen.”

De rechtbank veroordeelt Euronext daarom tot vergoeding van de schade die de gepensioneerden lijden.

Commentaar

Een bijzondere uitspraak. Een pensioenfonds besluit tot liquidatie. Op grond van artikel 84 Pensioenwet is het fonds als gevolg daarvan verplicht tot waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder. In dit geval Delta Lloyd.

De regeling bij PMA kende een voorwaardelijke toeslagverlening op basis van beschikbare middelen. Gezien de financiële positie van het fonds was deze regeling redelijk theoretisch. Het fonds had al daadwerkelijk de pensioenen gekort en het perspectief op enige toeslagverlening was in iedere geval een fors aantal jaren nihil. De regeling bij Delta Lloyd kent in het geheel geen toeslagverlening. Materieel geen verschil, formeel wel. Dat was voor de rechter reden om de vordering tegen de werkgever toe te wijzen, terwijl het pensioenfonds in het kader van de liquidatie een overeenkomst met Delta Lloyd aanging. Als gevolg van de waardeoverdracht voldeed de werkgever volgens de rechter niet meer volledig aan zijn verplichting om de pensioenovereenkomst één op één onder te brengen bij een pensioenuitvoerder en had hij de pensioenovereenkomst dus gewijzigd. Van een uiterst theoretische toeslagverlening naar in het geheel geen toeslagverlening. Formeel juist, maar materieel merkwaardig. Als het pensioenfonds niet had overgedragen, waren waarschijnlijk verdere kortingen op de pensioenen onvermijdelijk geweest.

Wat dat betreft is het interessant dat de eisers vorderen dat zij in dezelfde situatie worden gebracht als zij zouden zijn geweest als de onderbrenging bij PMA was voortgezet op basis van dezelfde uitvoeringsovereenkomst. De nog op te maken schade zou dus best eens negatief kunnen beginnen voor de eisers. Want als de regeling was voortgezet bij PMA, waren hun pensioenen daadwerkelijk verlaagd. Wellicht met tientallen procenten gezien de financiële positie van het fonds. Die korting moet dus eerst worden goedgemaakt vóórdat de regeling die Delta Lloyd uitvoert per saldo slechtere resultaten oplevert dan de regeling die PMA uitvoerde. En dan kan je zo maar dertig jaar verder zijn.

Een laatste opvallend punt is dat DNB als toezichthouder kennelijk geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen waardeoverdracht op basis van artikel 84 PW. De “verslechtering” van de pensioenregeling viel wat hen betreft dus wel mee!

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Amsterdam, 24 juni 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 september 2016