Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Werkgever schadeplichtig voor gemis FPU-uitkering

Werkgever schadeplichtig voor gemis FPU-uitkering

19 november 2018

Door af te wijken van de CAO wordt X niet tijdig aangemeld bij het ABP. Hierdoor krijgt X zijn FPU-uitkering niet. De werkgever moet de schade vergoeden die X hierdoor lijdt. De werkgever kan zich niet beroepen op het feit dat X tot tweemaal toe finale kwijting heeft verleend. 

Werkgever overweegt pensioenrechten onder te brengen bij ABP

X trad op 1 januari 1994 in dienst bij stichting 1. Deze stichting ging op 1 januari 1997 op in stichting 2, die na overgang in stichting 3 uiteindelijk opgaat in de Kamer van Koophandel (KvK). 

In de arbeidsovereenkomst tussen X en stichting 2 is bepaald dat voor hen alle bepalingen van de CAO met bijlagen gelden. In verband met de overgang van stichting 1 in stichting 2 geldt voor X onder meer de volgende afwijkende afspraak:

Pensioen 

Op dit moment bent u voor uw pensioen verzekerd bij AEGON. Vooralsnog zal uw pensioen verzekerd blijven bij AEGON. Nagegaan wordt of het mogelijk is uw opgebouwde pensioenrechten onder te brengen bij het ABP. 

Mocht dat mogelijk blijken dan zal dat eerst einde 1997 plaatsvinden. (…)”

Inbreng pensioen bij ABP

Per 1 januari 1999 brengt stichting 3 het pensioen van X onder bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en vindt waardeoverdracht plaats van het bij Aegon opgebouwde pensioen. In de CAO van stichting 3 staat onder meer:

Vervroegd uittreden (VUT) 

(…) Met ingang van 1 april wordt de VUT regeling vervangen door de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) zoals geldt voor werknemers bij de (semi-) overheid en wordt uitgevoerd door het ABP. De werknemer die gebruik wil maken van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden dient uiterlijk drie maanden voordat hij van het recht gebruik wenst te maken aan de werkgever aan te geven wanneer en in welke mate hij uittreedt. 

Gedurende de looptijd van deze CAO zal de premie voor deze regeling (zoals thans ook geldt voor de VUT regeling) voor rekening komen van de werkgever. Dit geldt ook voor de periode daarna, tenzij partijen daarover andere afspraken maken.”

X verwacht FPU-rechten; maar krijgt ze niet

Als X op 1 juli 2008 met vroegpensioen gaat verwacht hij een aanvulling te krijgen uit de FPU-regeling. Volgens het Pensioenreglement ABP worden ‘niet opgenomen aanspraken op flexibel pensioen’ op de ingangsdatum van het vroegpensioen omgezet in ouderdoms- en nabestaandenpensioen. X krijgt de aanvulling uit de FPU-regeling echter niet. Op grond van het ABP-reglement geldt de FPU- regeling slechts voor werknemers die op 1 april 1997 deelnemer waren. X is deelnemer vanaf 1 januari 1999. 

Volgens X heeft stichting 2 (de rechtsvoorganger van de KvK) bij de overdracht van Aegon naar het ABP fouten gemaakt doordat voor hem ten onrechte geen FPU-rechten zijn ingekocht en hij schade lijdt. X stelt de KvK daarvoor aansprakelijk. 

Werkgever moet schade door te late aanmelding vergoeden 

Volgens het Hof heeft de voorganger van de KvK (stichting 2) X te laat aangemeld bij het ABP en moet de KvK de schade die X hierdoor lijdt vergoeden.

X en de KvK zijn het erover eens dat de waardeoverdracht plaatsvond per 1 januari 1999, waardoor X vanaf die datum deelnemer werd bij het ABP. En dat X zijn aanspraak op een aanvullende FPU-uitkering is misgelopen omdat die uitkering op grond van het reglement slechts wordt uitgekeerd aan een werknemer die op 1 april 1997 deelnemer was.

Ook zijn X en de KvK het erover eens dat toen X in dienst trad bij stichting 2 de CAO van toepassing was op de arbeidsovereenkomst van X met stichting 2 en dat de stichting geen van de CAO afwijkende afspraken had mogen maken, zoals dat de pensioenvoorziening bij Aegon vooralsnog zou worden voortgezet. Dit brengt volgens het Hof mee dat X per 1 februari 1997 (ingangsdatum van de CAO) als deelnemer aangemeld had moeten worden bij het ABP. Als dat was gebeurd, was X deelnemer geweest op de peildatum van het FPU-reglement (1 april 1997) en was de aanvullende uitkering wel aan hem uitbetaald. X heeft dus schade geleden door het niet tijdig aanmelden bij het ABP. 

De KvK verweerde zich nog met de stelling dat X tot tweemaal toe de vaststellingsovereenkomst getekend waarin hij de KvK finale kwijting verleende. Daarin gaat het Hof niet mee omdat niet kan worden aangenomen dat X met het beding heeft beoogd ook voor eventuele schade in verband met zijn FPU-rechten finale kwijting te verlenen. 

Commentaar

De KvK maakte afwijkende afspraken met betrekking tot het uitvoeren van de pensioenrechten van X die nadelig uitpakten voor X.

Deze uitspraak bevestigt nog maar eens dat partijen gebonden zijn aan de CAO en geen afwijkende afspraken kunnen maken die in het nadeel zijn van de werknemer. Omdat de CAO partijen bindt kon de KvK dat in deze casus niet betwisten en moest zij de schade die X daardoor lijdt vergoeden. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 november 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 november 2018