Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Werkgever weigert onterecht doorwerken na AOW-datum

Werkgever weigert onterecht doorwerken na AOW-datum

24 februari 2020

ProRail moet instemmen met een verzoek tot doorwerken na de AOW-datum. Zij overtuigt de rechter er niet van dat het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.

Doorwerken na AOW-datum in de CAO

Y werkt sinds 1 december 2007 bij ProRail. In de CAO staat dat het dienstverband van rechtswege eindigt met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In de CAO staat ook dat de werknemer een verzoek kan doen om door te werken na de AOW-leeftijd (hierna: het doorwerkverzoek). Over het doorwerkverzoek staat in dat artikel “De werkgever willigt dit verzoek in, mits het bedrijfsbelang zich er niet tegen verzet. De medewerker die na de AOW gerechtigde leeftijd wil doorwerken, en daartoe door de werkgever ook in de gelegenheid wordt gesteld, is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.”

Op 27 december 2018 is Y 66 jaar geworden. Omdat Y pas vanaf haar 68e aanspraak maakt op een aanvullend pensioen van het Spoorwegenpensioenfonds verzoekt zij om te mogen doorwerken tot haar 68e. Nadat de teamleider en directeur Stations het verzoek van Y afwezen, adviseerde de geschillencommissie van ProRail de werkgever het bezwaar van Y gegrond te verklaren. De voorzitter van de Raad van Bestuur wees het verzoek van Y desalniettemin toch af. In zijn brief van 17 december 2018 gaf hij hiervoor als redenen aan dat het voor ProRail van belang is om mee te gaan met de veranderingen, het nodig is te verjongen en zij duurzame optimale inzetbaarheid van de werknemers willen bevorderen.

Y is het niet eens met de afwijzing.

Doorwerkverzoek niet in strijd met bedrijfsbelang

De kantonrechter veroordeelde ProRail om Y toe te laten tot haar werk en het verschuldigde salaris door te betalen tot 27 december 2020. Volgens de kantonrechter had ProRail het doorwerkverzoek van Y moeten toewijzen. ProRail is het met deze beslissing niet eens en legde het geschil aan het hof voor.

Ook het hof is van mening dat er geen sprake is van een bedrijfsbelang als bedoeld in de CAO dat zich tegen toewijzing van het doorwerkverzoek verzet. Het hof licht dat als volgt toe.

ProRail voerde als voornaamste bedrijfsbelang aan dat zij inzet op verjonging en duurzame inzetbaarheid van haar werknemers en dat inwilliging van het doorwerkverzoek daarin niet past. Het hof vindt dit argument te algemeen van aard om een afwijzing van het doorwerkverzoek van een individuele werknemer op te baseren. Door het bedrijfsbelang in de CAO op die manier in te vullen, wordt deze CAO bepaling volgens het hof een dode letter. ProRail had duidelijk moeten maken waarom specifiek dit doorwerkverzoek in de weg staat aan verjonging van de organisatie, juist omdat na het eindigen van de arbeidsovereenkomst van Y ook medewerkers zijn aangenomen die op leeftijd zijn (50+). Wanneer ProRail wil inzetten op algemene verjonging en duurzame inzetbaarheid van haar werknemers en daarbij niet wil worden gedwarsboomd door de CAO moet ProRail bij de eerstvolgende onderhandelingen over een nieuwe bedrijfs-cao bij de vakbonden afschaffing of herformulering van deze bepaling bepleiten.

Verder is volgens het hof niet gebleken dat Y niet duurzaam inzetbaar zou zijn. Tegenover de gedetailleerde onderbouwing van Y dat zij een korter ziekteverzuim heeft dan gemiddeld, blijft ProRail steken in algemene opmerkingen over kwetsbaarheid van Y, zonder concretisering of cijfers over het ziekteverzuim van Y over te leggen. Datzelfde geldt voor het ter zitting bij het hof aangevoerde bedrijfsbelang dat de projecten waaraan Y verbonden was, zijn afgerond en er voor haar geen werk (meer) is. Y heeft dit weersproken en ter zitting is door ProRail onvoldoende verhelderd hoe dit zit.

Commentaar

De AOW-datum en pensioeningangsdatum sluiten vaak niet meer op elkaar aan. Ter overbrugging van deze periode zijn verschillende oplossingen. Eén daarvan is doorwerken na de AOW-datum. De wetgever heeft dit voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld door deze doorwerkende AOW-er bij ontslag geen recht te geven op een transitievergoeding en een korter recht op doorbetaling bij ziekte. Onveranderd is gebleven dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-datum, tenzij anders is overeengekomen.

In tegenstelling tot andere zaken, (zie bijvoorbeeld ons nieuwsbericht van 7 oktober 2019) bestond er tussen Y en ProRail geen verschil van mening over het van rechtswege eindigen van de dienstbetrekking. De CAO was hierover immers duidelijk. Wel bestond verschil van mening over het instemmen van het doorwerkverzoek. Volgens de CAO moest een doorwerkverzoek worden ingewilligd tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. En van dat bedrijfsbelang, dat het doorwerken van Y in de weg stond, kon ProRail de rechter niet overtuigen.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 februari 2020

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 januari 2020. Publicatiedatum 27 januari 2020