Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wiebes beantwoordt vragen eigen woning, levensloop en nettolijfrente

21 oktober 2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft een reactie op de vragen en opmerkingen van Tweede Kamerleden op Belastingplan 2015. In dit nieuwsbericht leest u zijn reactie op de hypotheekrenteaftrek bij een woning in aanbouw, opname van het levensloopsaldo en de fiscale gevolgen van emigratie voor de netto lijfrente.

Hypotheekrenteaftrek bij een woning in aanbouw

De Hoge Raad oordeelde in de arresten van 3 oktober 2014¹ dat de wet geen hypotheekrenteaftrek toestaat voor een nieuwbouwwoning tot het moment van heien of fundering leggen. Volgens het kabinet oordeelde de Hoge Raad terecht dat in die concrete situatie geen sprake is van een woning in aanbouw voor de eigenwoningregeling. Een stuk grond waarbij de belanghebbende enkel de intentie heeft om te gaan bouwen kwalificeert ook naar de opvatting van het kabinet niet als zodanig. De uitleg van de Hoge Raad van het begrip woning in aanbouw in de Wet IB 2001 in meer algemene zin is echter een andere dan die de wetgever voor ogen staat. De wetgever beoogde ook in de situatie dat concrete stappen zijn gezet waaruit naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen, sprake te laten zijn van een woning in aanbouw. De Belastingdienst past deze uitleg van het begrip woning in aanbouw voor de eigenwoningregeling in de praktijk ook toe. Het kabinet wil deze lijn in de uitvoeringspraktijk voortzetten.
 
De nu ontstane onduidelijkheid over het begrip woning in aanbouw wil het kabinet wegnemen. In een wetswijziging zal de bedoelde uitleg nadrukkelijk kenbaar worden. Vooruitlopend daarop zal bij beleidsbesluit worden goedgekeurd dat de huidige praktijk wordt voortgezet. De arresten zijn daarom niet van invloed op de huidige wijze van beoordeling van de aftrekbaarheid van bouwrente, hypotheekrente of de kosten die verband houden met het aangaan van een hypotheek.

Opname levensloopsaldo

Bij de 80%-regeling voor levensloop in 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling hun tegoed opnemen, waarbij 80% van het tegoed belast werd. Het kabinet verwachtte dat de helft van het bestaande levenslooptegoed zou worden opgenomen. Op basis van gegevens van De Nederlandsche Bank blijkt dat het levenslooptegoed in 2013 inderdaad met ongeveer circa 50% is afgenomen, namelijk € 2,4 miljard van de € 4,8 miljard. Voor dezelfde tijdelijke maatregel in 2015 veronderstelt het kabinet dat circa 5% van het overgebleven levenslooptegoed in 2015 ineens worden opgenomen. Immers, deelnemers die in 2013 geen gebruik wilden maken van de 80%-regeling zullen dat in 2015 in beginsel ook niet zullen willen. Alleen maar als zij het geld nu goed kunnen gebruiken.

Netto lijfrente en emigratie

Bij afkoop van de nettolijfrente in het buitenland is het de vraag of nog sprake is van binnenlandse belastingplicht. Dit is van belang voor de toepassing van de sanctiebepaling waarmee het box 3-voordeel wordt teruggenomen.

Als de belastingplichtige bij afkoop (nog) binnenlands belastingplichtig is, dan wordt de sanctie toegepast op dezelfde wijze als bij een binnenlandse belastingplichtige die de nettolijfrente in Nederland afkoopt.

Wanneer bij afkoop geen sprake (meer) is van binnenlandse belastingplicht leidt de afkoop van de nettolijfrente niet tot het ontstaan van buitenlandse belastingplicht. De nettolijfrente is namelijk geen onderdeel van de bezittingen die bij een buitenlandse belastingplichtige in Nederland in de belastingheffing worden betrokken. Het is wel mogelijk is dat de woonstaat van de belastingplichtige de afkoopsom (gedeeltelijk) belast. Dit kan worden voorkomen door de aanspraak op de nettolijfrente vrij te laten vallen op het moment dat de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn. Het vrijvallen van een aanspraak op een nettolijfrente wordt in die situatie niet gezien als afkoop in de zin van de inkomstenbelasting en dus niet als onregelmatige handeling aangemerkt. Deze afkoop kan dus zonder fiscale gevolgen plaatsvinden.

 
Auteur:  Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bron: Kamerstukken II 2014/15, 34002, nr. 10.   
 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 oktober 2014. 

 
¹ Hoge Raad 3 oktober 2014, nr. 13/00471 en 13/00711.