Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wiebes wil pensioen in eigen beheer afschaffen

18 december 2015

In ons bericht van 2 juli 2015 gingen wij in op de oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer. 17 december stuurde Wiebes zijn eerder toegezegde brief naar de Tweede Kamer met (nog maar) twee oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer. Namelijk afkoop van pensioen in eigen beheer of geruisloze omzetting in oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) 

Afkoop pensioen

Wiebes geeft de voorkeur aan afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB). Volgens hem is PEB fiscaal minder aantrekkelijk geworden. In de praktijk blijkt ook dat er steeds meer weerstand komt tegen de tweeledigheid van PEB. Namelijk enerzijds een oudedagsvoorziening voor de DGA en anderzijds een financieringsinstrument. Daarbij komt dat de OSEB-variant klaarblijkelijk niet tegemoet komt aan het uitgangspunt, dat de regelgeving simpeler wordt.

Daarom stelt Wiebes voor om PEB af te schaffen zonder dat daarvoor een nieuwe fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor oudedagssparen in de BV komt. Het voordeel hiervan is, aldus Wiebes, dat DGA’s die het geld in de BV laten zitten hierover vrijelijk kunnen beschikken. Daarnaast blijft het mogelijk om buiten de BV te sparen voor de oudedag. Dit kan fiscaal aantrekkelijk in de vorm van een pensioenverzekering of een lijfrente bij een bank of verzekeraar. 

Wiebes wil de afkoop van PEB tijdelijk - bijvoorbeeld in het jaar 2017 - aantrekkelijk maken voor DGA’s. Zij kunnen hun pensioen eerst afstempelen zodat de commerciële waarde gelijk is aan de voorheen gehanteerde fiscale waarde. Hierover zijn zij geen belasting verschuldigd. In de praktijk betekent dit dat ze fiscaal geruisloos afzien van ongeveer de helft van hun pensioen. De afkoopwaarde van het PEB is in deze variant dus gelijk aan de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. De DGA hoeft maar over 80% van de afkoopwaarde belasting te betalen en hij is over de afkoopwaarde geen revisierente verschuldigd.

Oudedagsbestemmingsreserve

Het schrappen van PEB zonder andere faciliteit stuit echter op weerstand van werkgeversverenigingen (VNO-NCW, MKB-Nederland en ONL). Wiebes biedt daarom ook het alternatief van de OSEB aan. De inhoud van deze regeling en het hiermee verbonden overgangsrecht vindt u in ons bericht van 2 juli 2015.

Een combinatie van gefaciliteerde afkoop PEB en opbouw van een oudedagsvoorziening in de vorm van een OSEB ziet Wiebes niet zitten.

Proces

Wiebes vindt dat in dit dossier alle mogelijkheden goed moeten worden afgewogen. Hij wil dat de Tweede Kamer zich uitspreekt over één van de varianten. Als deze keuze vóór aanvang van het krokusreces 2016 is gemaakt, zal hij  in de eerste helft van 2016 een concept voorstel voor internetconsultatie voorleggen. Als dit tijdspad wordt aangehouden zou de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017 kunnen ingaan.

Commentaar

Kennelijk vindt Wiebes dat de tijd rijp is om pensioen in eigen beheer volledig af te schaffen. Hij ondersteunt zijn opvatting door te wijzen naar rapporten van Vereniging voor Belastingwetenschap (nr. 242), “Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen” en de Werkgroep Ondernemerspensioen, “De toekomst van het pensioen van de ondernemer”. Daarbij trekt hij de aanbevelingen wel uit zijn context. Want in die rapporten werden een aantal randvoorwaarden gesteld aan deze oplossing.

Opvallend is dat hij in de bijlage bij de brief ook nog opmerkt dat afschaffen van eigen beheer ook uitstraling kan hebben naar de Oudedagsreserve voor de zelfstandige ondernemer. 

Overigens zal het alternatief van afkoop alleen zijn weggelegd voor rijke BV’s. Immers de DGA moet wel de belastingheffing over de afkoop kunnen ophoesten. Laat staan dat hij het netto vermogen uit de afkoop ter beschikking kan stellen aan de BV.

Net als in ons bericht van 29 september 2015 vragen wij ons nu ook af of DGA’s die hun pensioen hebben verzekerd ook gebruik kunnen maken van deze fiscaal voordelige afkoop? Of moet voor 1 januari 2017 eerst overdracht naar de BV plaatsvinden? 

In de bijlage van de brief gaat Wiebes in op de mogelijkheid om PEB fiscaal geruisloos om te zetten in een verzekerd pensioen. Volgens hem moet dat via omzetting in OSEB gevolgd door een storting in een lijfrente. Wij pleiten ervoor om zowel bij de afkoopvariant als bij OSEB tijdelijk mogelijk te maken dat de reserve PEB tegen de fiscale waarde wordt omgezet in een pensioenverzekering. Dit houdt in dat DGA’s in 2017 een keuze hebben om het pensioen af te kopen dan wel geruisloos om te zetten in een OSEB of te verzekeren tegen de fiscale waarde. 

In beide varianten komt de partner van de DGA er bekaaid vanaf. Bij PEB heeft de partner volgens de Wet Verevening pensioen bij echtscheiding (Wvps) recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Bij de afkoopvariant verspeelt hij deze rechten. Maar ook de OSEB valt, zoals het er nu uitziet, niet onder het de Wvps. De DGA en zijn partner zullen beiden moeten instemmen met de afkoop of omzetting van PEB. Het ziet er naar uit dat aanvullende regelingen nodig zijn om de rechten van de partner van de DGA in stand te houden. 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Brief over pensioen in eigen beheer 17 december 2015 en Bijlage brief pensioen in eigen beheer 17 december 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 december 2015