Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wijziging van pensioenwetgeving gaat in 2015 gewoon verder!

21 november 2014

Wellicht dacht u dat met de veranderingen per 1 januari 2015 (Witteveen 2015) de wijziging van de pensioenwetgeving eindelijk klaar was. Niets is minder waar. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer een overzicht van de pensioenonderwerpen die op dit moment lopen, voorzien van een geactualiseerde planning. Dit betekent veel veranderingen in 2015!

Belangrijkste onderwerpen

De belangrijkste pensioenonderwerpen betreffen omvangrijke aanpassingen van het pensioenstelsel. Dat zijn:

  • de aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK). Dit wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer;
  • de uitwerking van de regelgeving Witteveen (met de besluiten netto pensioen en vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 in verband met netto pensioen);
  • het wetsvoorstel pensioencommunicatie. Dit ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer.

 

In de Eerste Kamer ligt ook ter behandeling de Verzamelwet pensioenen 2014 en de Verzamelwet SZW 2015 waar ook pensioenonderwerpen in zitten. Tegelijkertijd is de nationale pensioendialoog in volle gang. De dialoogsessies vormen mede input voor de hoofdlijnennota Toekomst pensioenstelsel. De voortgangsrapportage over de pensioendialoog ontvangt de Tweede Kamer in januari 2015. Naar verwachting komt de SER dit jaar met het advies, dat in januari 2015 wordt vastgesteld. De staatssecretaris streeft ernaar de hoofdlijnennota Toekomst pensioenstelsel in mei 2015 naar de Tweede Kamer te sturen.
Hieronder treft u enkele andere plannen van het kabinet op pensioengebied aan. Voor een volledig en gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de brief van de staatssecretaris.

Andere plannen

Pensioenregeling voor zelfstandigen
Eén van de aankondigde maatregelen met betrekking tot de oudedagsvoorziening van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is het fiscaal mogelijk maken dat een lijfrente eerder kan worden opgenomen om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd. De hiervoor benodigde wetswijziging is opgenomen in het Belastingplan 2015. Een andere maatregel is dat de lijfrente buiten de vermogenstoets voor de bijstand blijft. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in mei ingediend worden. De wetswijziging kan dan op 1 januari 2016 in werking treden.
Wetsvoorstel tot introductie van het Algemeen pensioenfonds
Het wetsvoorstel ligt nu ter advisering voor bij de Raad van State. Na ontvangst van het advies dient de staatssecretaris het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Zij streeft ernaar om dat voor het einde van dit jaar te doen.

Instemmingsrecht ondernemingsraad
Het wetsvoorstel over de aanpassing van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling verwacht de staatssecretaris voor de zomer 2015 bij de Tweede Kamer in te kunnen dienen.
Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen premieovereenkomsten
Een aantal grote ondernemingen en hun pensioenfondsen hebben de wens om het collectief delen van risico’s mogelijk te maken binnen het bestaande wettelijk kader bij premieovereenkomsten. Klijnsma streeft ernaar een richtinggevende brief over deze complexe materie in december naar de Tweede Kamer te sturen. Hierin gaat zij nader in op het onderzoeksrapport “Optimalisering van opbouw naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten”. Hierdoor krijgt de Kamer in samenhang de mogelijkheden gepresenteerd voor het verbeteren van premieovereenkomsten met én zonder collectieve risicodeling.

Aflossen hypotheek met pensioen
De verkenning naar de mogelijkheden om hypotheekschuld af te lossen met pensioenpremies of pensioenkapitaal verschijnt later. De staatssecretaris verwacht in januari het rapport naar de Kamer te sturen. In november komt er alvast een brief die de hoofdlijnen duidelijk maakt. Het betekent nieuw uitstel voor de uitwerking van een plan van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Eerder uitstel was nodig omdat de staatssecretaris ook wil weten of de inzet van opgebouwd pensioenkapitaal een mogelijkheid is. Het plan van de RMU gaat alleen over (een deel van de) pensioenpremie.

Fundamentele herziening waardeoverdracht
Vanaf januari 2015 gaat het onderzoek naar de herziening van de waardeoverdracht verder. Dit ligt vanwege de behandeling van het wetsvoorstel over het ftk stil. De staatssecretaris zal ook ingaan op de vraag over de exitvoorwaarden bij aflopende uitvoeringsovereenkomsten met huidige pensioenuitvoerders die waardeoverdracht kunnen blokkeren. Zij streeft ernaar dat zij voor de zomer 2015 naar de Kamer een brief stuurt over de uitkomst van het onderzoek.

 

Commentaar

De brief van de staatssecretaris maakt duidelijk dat er volgend jaar weer veel op pensioengebied staat te veranderen. Een mooie gelegenheid om je te wijzen op de eerste workshop van Aegon Adfis in 2015. Die heeft als onderwerp: “Is je pensioenagenda 2015 al ingevuld?”. In één ochtend bespreekt Aegon Adfis de belangrijkste wettelijke veranderingen op pensioenterrein. Met een praktijkcasus bespreken wij de gevolgen daarvan voor de pensioenregeling van jouw relaties. In één ochtend is je pensioenkennis weer actueel. En jouw pensioenagenda 2015 heb je na deze workshop ingevuld. Zodat je jouw relatie(s) kunt helpen de pensioenregeling op tijd klaar te hebben voor 2016. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bron: Brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer, 18 november 2014

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 november 2014